Samsun Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

SAMSUN

"Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz'e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun ili 9,083 Km²'lik bir yüz ölçüme sahiptir. Kuzeyinde Karadeniz'in yer aldığı ilimizin komşuları; doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya ,Güney batısında ise Çorum illeridir. Samsun İli yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. Birincisi güneyindeki dağlık kesim, ikincisi; dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar, üçüncüsü; yaylalarla Karadeniz arasındaki kıyı ovalarıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları yer almaktadır."

 

Tarihçe

Cihan Harbi'ne kadar

Samsun Kalesi'nden elde kalan tek fotoğraf. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın arşivinde "Samsun Kalesi 90764/10" numarasıyla kayıtlıdır.

Eski adı Yunanca Amisos veya Amisus olan şehir daha sonraları Eis Amison yani "Amisosa" olarak kullanılmış bu isim Roma ve Bizans döneminde Samsunta veya Samsus şeklinde kullanılmıştır. Efsanevi kadın savaşçılar olarak bilinen Amazonlar'ın Thermedon Çayı yakınlarında kurdukları Themiskyra kentinde yaşadıkları Antik Çağ tarihçilerince belirtilmiştir. Daha iyi ok atabilmek için bir göğüslerini kestikleri çeşitli kaynaklarda rivayet edilen ve birçok efsanede adları geçen Amazonlar, Samsun ve yöresinin tarihi ve kültürel değerlerinden kabul edilmesi nedeniyle her yıl adlarına Terme ilçesinde bir festival düzenlenmektedir.

Samsun ili sınırları içerisinde devlet kurarak yaşayan en eski topluluk, Hitit kaynaklarında bahsi geçen Kaşkalar'dır.[4]. Hititler, Frigyalılar, Kimmerler, Lidyalılar ve en son Ege'den Karadeniz'e göçen Miletliler kentin yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Perslerin, Lidya Kralı Krezüs’u yenmeleriyle Amisos, Pers İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. MÖ 331 yılında Büyük İskender'in Persler'i yenmesiyle Makedonya İmparatorluğu eline geçen Amisos, İskender'in ölümüyle Pers şatrapı Mithridates tarafından kurulan Pontus Devleti'nin sınırları içerisinde yer almış, daha önemlisi bu devletin başkenti olmuştur. MÖ 1. asırda da Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren Amisos, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kaldı. Amisos, 860 yılında Abbasiler zamanında halife Mutassım’ın emriyle Malatyalı Korkunç Ömer komutasındaki kuvvetler tarafından ele geçirilmiş ise de Bizanslılar tarafından tekrar geri alınmıştır. Türklerin Anadolu’ya girmesiyle birlikte Danişmendliler tarafından Samsun kuşatılmış ise de alınamamıştır. Bunun üzerine Danişmendliler o zamanlar şehrin uzağında kalan bir noktaya Samsun Kalesi'ni inşa etmişlerdir.

Anadolu Selçukluları zamanında Samsun’un Müslüman yerleşim yerleri 1185 yılında Anadolu Selçuklu hakimiyetine geçmiştir. Haçlı Seferleri sonrası başkent Trabzon olmak üzere Trabzon Rum İmparatorluğu egemenliğine giren Samsun, Cenevizliler'in Karadeniz’de ticareti ellerine geçirmeleri sonucunda 100 yıl kadar Cenevizli hakimiyetinde kalmıştır. Bu tarihlerde Türklerin yaşadığı Samsun’a Müslüman Samsun, 3 km mesafede bulunan Cenevizlilerin ticaret sitesine de Gavur Samsun veya Kara Samsun denilmiştir. Samsun, 1389 yılında Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti çökerken Canik Beyliği'ne de başkentlik yapmıştır.

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre Samsun'da yaşayan kişi sayısı 67.624 kişidir. Bunların 33.419'u (%49) Türklerden oluşmaktadır. Samsun'daki Rum nüfusu ise 32.925 kişidir (%49). Bu yıllarda Samsun nüfusunun yarısı Türkler'den yarısı Rumlar'dan oluşmaktadır. Kentteki Hristiyan sayısı Müslümanlar'a eşittir.

Millî Mücadele dönemi

Şehir merkezinde, deniz kıyısında bulunan temsilî Bandırma Vapuru'ndaki Atatürk ve heyetinin "İlk adım"ını tasvir eden balmumu heykeller.

I. Dünya Savaşı’nın ardından bölgede bağımsız bir Pontus Devleti kurmak isteyen[5] Rumlar’ın yoğun yaşadığı Bafra bölgesinde kanlı çatışmalar yaşanmış, şehir iki yıl boyunca Pontus Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmıştır. Mondros Mütarekesi’nin ardından İngilizler kente askeri birlik çıkarmışlarlardır. İtilaf Devletleri’nin Anadolu’nun doğu ve kuzeyindeki karışıklıkların sürmesi durumunda bu yörelerin işgal edileceğini bildirmeleri üzerine, 9. Ordu müfettişliğine atanan Mustafa Kemal sorunu çözmek amacıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gönderilmiştir. Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir cumhuriyet kurma arzusunda olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 günü Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilmekte ve Gençlik Bayramı olarak coşkulu törenlerle kutlanmaktadır. Terme ilçesinde ise Ermeni ve Rum çeteleriyle çarpışılıyordu. Piç Ahmet ve çetesi tarafından Ermeni ve Rumlar püskürtülmüş ve Terme'nin Kocaman beldesinde bir odaya hapseldilmişlerdir.

ATATÜRK ve Samsun

16 Mayıs 1919 Cumartesi günü, İstanbul'dan kalkan, Kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresindeki Bandırma Vapuru, Dokuzuncu Ordu Kıt'aları Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile mahiyetini Samsun'a götürüyordu.

Atatürk, Samsun ve çevresinde asayişi düzenlemekle görevli idi. 18 Mayıs 1919'da Sinop'a geldiler. Atatürk, iskeleye çıkarak, karadan Samsun'a yol olup olmadığını sordu, olmadığını öğrenince de tekrar vapura binerek Samsun'a hareket etti. 19 Mayıs 1919 Salı günü sabahı saat 6'da Samsun limanındaydı. Savaşlardan yenik çıkmış bölünmüş, umutsuz yorgun, çileli bir milleti, yeniden diriltmek, ayağa kaldırmak üzere, Atatürk'ün Samsun'a ve Anadolu'ya ilk ayak basışı o gün, o saatti. Samsun'a Müfettişlik Karargâhının 18 subayı ile birlikte çıkıyorlardı.

Bu subaylar, o günkü rütbeleri ile şunlardı:

 1. Üçüncü Kolordu Komutanı Kur. Alb. Refet Bey (Bele)
 2. Müfettişlik Kur. Bşk. Alb. Kazım Bey (Dirik)
 3. Müfettişlik Sağlık D. Başkanı. Dr. Alb. İbrahim Tali Bey (Öngören)
 4. Kurmay Bşk. Yardımcısı Yarbay Arif Bey (Ayıcı)
 5. Müfettişlik Karargâhı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev Bey (Gerede)
 6. Topçu Binbaşı Kemal Bey (Doğan)
 7. Dr. Binbaşı Refik (Saydam)
 8. Başyaver Yzb. Cevat Abbas Bey (Gürer)
 9. Yzb. Mümtaz Bey (Tunay)
 10. Yzb. İsmail Hakkı Bey (Ede)
 11. Yzb. Ali Şevket Bey (Öndersav)
 12. Yzb. Mustafa Vasfi Bey (Süsoy)
 13. Üsteğmen Hayati Bey
 14. Üsteğmen Arif Hikmet Bey (Gerçekçi)
 15. Üsteğmen Abdullah Bey
 16. Teğmen Muzaffer Bey (Kılıç)
 17. Şifre Kâtibi Faik Bey Aybars)
 18. Şifre Katibi yardımcısı Memduh Bey (Atasev)

Samsunlular Atatürk'ü coşkun bir törenle karşıladılar. Atatürk, doğruca kendisi ve arkadaşları için hazırlanan Mıntıka Palas'a yerleşti. Burası iki katlı taş bir yapıydı. Atatürk'ün Samsun'a geleceği, İstanbul'dan telgrafla mutasarrıfa duyurulunca bu bina hazırlanmıştı. Atatürk o gün ve ertesi günler hep bu otelde kaldı, çalışmalarını burada sürdürdü. Samsun'a geldiğinin ilk günü emrindeki valilikler ve kolordu komutanlıklarından bölgenin asayiş durumunu sordu, ertesi gün Sadrazam Damat Ferid'e "İzmir`in işgalini milletin asla kabul etmeyeceğini..." telle bildirirken Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşa ile de bağlantı kurdu. Samsun'a gelişinin dördüncü ve beşinci günleri, İstanbul Hükümetinin ve hele itilaf Devletlerinin kuşku duyacağı davranışları ile dikkatleri üzerinde toplamış bulunuyordu. 25 Mayıs 1919'da da "...bazı şikayetleri yerinde tetkik ve tedbir almak üzere karargâhı, Havza'ya nakledeceği " gerekçesiyle Havza'ya geldi. Havza'da Belediye Dairesi olarak kullanılan Mes'udiye Oteli, Müfettişlik Karargâhına kiralanmış ve Atatürk, Havza'da kaldığı 13 Haziran 1919 tarihine kadar arkadaşları ile birlikte burada çalışmıştı.

Havza'ya gelişinin ertesi günü, 26 Mayıs 1919'da, Havza Belediye Başkanı İbrahim ve Havza ileri gelenlerinin ziyaretlerini kabul eden Atatürk, onlara: "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız." diyordu. Bundan sonra olaylar bilindiği gibi, hızla gelişti. Atatürk, işgal devletlerine ve İstanbul Hükümetinin olumsuz tutumlarına karşı ilk direniş hareketlerini Havza'da başlatmış, 13 Haziran 1919'da da Karargâhını Amasya'ya taşımıştı.

Atatürk'ün Samsun'a İkinci Gelişi

Atatürk'ün Samsun'a ikinci gelişi, Cumhuriyetin ilanından bir yıla yakin bir süre sonra yaptığı Sonbahar Gezisine rastlar. Bu gezi sırasında, 20 Eylül 1924 günü Hamidiye Zırhlısı ile Ordu'dan Samsun'a geldi. Yanında esi Latife Hanım ve yakın arkadaşları da vardı. İskeleden arabalara binerek doğruca belediyeye gittiler. Samsunlular sık  sık yollarını keserek sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı. Belediyede çeşitli kuruluşların yöneticileri ile görüşen Atatürk, bir ara balkona çıkarak meydanda toplanan hakli selamladı. Daha sonra dinlenmek üzere kalacakları Şahinzade Remzi Bey konağına geldiler.

O gün akşam Samsun Belediyesi, Atatürk onuruna bir yemek verdi. Yemeğin sonuna doğru Belediye Başkanı İbrahim Veysi Bey bir konuşma yapmıştı. Atatürk, teşekkür ederek bu konuşmayı cevaplandırdı. O sırada Belediye Başkanı ayağa kalkarak, Atatürk'ün ardında duran bir koltuğu gösterdi:

"Bu koltuk Reisicumhur Hazretlerinin Samsun'a ilk geldikleri Belediye Dairesindeki oturdukları koltuktur. Teberrüken buraya getirilmiştir" dedi.

Atatürk çok duygulanmıştı. Anılarının tazelendiğinden bahsederek bir konuşma daha yaptı. Bu konuşmasında: (...Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın herhalde yerine getirilebilir olduğuna bir defa kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinde okuduğum vatanseverlik, fedakârlık, ümit ve tasavvurlarımı müspet bir inanca götürmeye, yeter olmuştu...) dedi.

Samsun'da eşi ile birlikte kaldığı Şahinzade Remzi Beyin evinde, aile albümüne bir hatıra olarak şu cümleleri yaz (Samsun'da kaldığımız günler zarfında misafir olduğumuz Şahinzade Remzi Bey'in hanesinde sahib-i hane tarafından gördüğümüz misafirperverliği ve nezaketi suret-i mahsusada kaydederim. 23 Eylül 1340 (1924) Gazi M. Kemal)

24 Eylül günü sabahı Samsun'dan ayrılarak Havza'ya geldi. Belediyede yaptığı bir konuşmada: (Kahraman Havzalılar! Sizinle en elemli ve yaslı günlerimde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana geçmişin değerli hatıralarını canlandıran şu daire içinde çalışmalarınız ve yardımlarınızdan çok faydalandım.) diyerek, Havzalıları övdü. Aynı gün, öğleden sonra Amasya'ya hareket etti.

Atatürk'ün Samsun'a Üçüncü Gelişi

Atatürk, Harf devriminin bütün yurtta büyük bir heyecanla yürütüldüğü günlerde, İzmir Vapuru'yla İstanbul'dan Karadeniz'e açıldı, 16 Eylül 1928 günü Samsun'a geldi. Yanında Başbakan İsmet Bey (İnönü), Kılıç Ali, Dr. Refik Bey (Saydam), Başyaver Rusuhi Bey de vardır. Karşılama töreninden sonra, Samsun'a ilk geldiği zaman kaldığı Mıntıka Palas'a uğradı. Bu köşkü Samsunlular o zamanki eşyasıyla dayayıp döşemiş, Atatürk Müzesi olarak düzenlemiş ve ziyarete açmışlardı. Atatürk, çalışma masası üzerinde duran bir kâğıda yeni harflerle şu notları yazdı:

(Samsun, 16 Eylül 1928. Saat sekizi geçiyor. Yazı odasındayım. İsmet Paşa'yı beklerken bu satırları yazıyorum. Samsun'a üçüncü defadır geliyorum. İlk gelişim malûmdur. Tarihini gözümün önünde, büro üzerinde duran uzun cıgara kutusunun kapağında okuyorum: 19 Mayıs 1335. Ondan sonra bir defa daha gelmiştim. Takriben dört sene evvel, bu gelişimin de tarihini yukarıda tespit ettim. İsmet Paşa geldi, yazıyı bırakıyorum. Gazi Mustafa Kemal)

O gün ve ertesi gün, bir başöğretmen olarak valilikte memurlar ve halka yeni harfleri öğretici çalışmalar yaptı, birçoklarını imtihan etti. 18 Eylül sabahı Havzaya, oradan da Amasya'ya geçti.

Atatürk'ün Samsun'a Dördüncü Gelişleri

Atatürk, Samsun'a son ve dördüncü olarak 22 Kasım 1930 gece saat 21'de gelmişti. Bu defa Amasya yoluyla Havza'dan geliyordu. Geceyi o günlerde alt katı CHP binası olan kendi köşkünde geçirdi. Ertesi gün, İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) ve Samsun Valisi Kazım Paşa ile birlikte Samsun'da bir gezinti yaptılar, sigara fabrikasını gezdiler. 24 Kasım günü Çarşamba ilçesine giden Atatürk, Türk ocağında gençlerle bir sohbet toplantısı yaptı. Ayrılırken Ocak defterine, "Çarşamba Türk Ocağında tanıştığım kıymetli gençlik iftihara layıktır." cümlesini yazdı. Samsun'da iki gün daha kalan Atatürk, 26 Kasım 1930'da Lisede derslere girdikten ve Türk Ocağında verilen konserde bulunduktan sonra, saat 16'da Ege vapuru ile Trabzon'a hareket etti.

Atatürk'ün Samsun'da Okuduğu Kitaplar

Atatürk, Samsun'a dördüncü gelişinde Afet Hanım vasıtasıyla o zamanki Gazi Kütüphanesi'nden "Cihan Tarihi", "Büyük Adamlar Serisi" ve "Tarihte Güzel Kadınlar"' isimli üç kitabı okumak için istemiştir. Bunlardan Enis Behiç'in "Tarihte Güzel Kadınlar" adlı kitabında Madam Rolan'ın "Hürriyete" ait makalesinin 96, 97 ve 98. sayfalarında altlarını mor ve kırmızı kalemle çizdiği satırlardan çok önemli gördüğümüz için burada bahsetmek ve aynı satırları yazma ihtiyacını duyuyoruz.

96. sayfada "Hürriyet" bila kaydü şart serbest olmak değildir. Onun kayıtları, şartları vardır. Bila kayd ü şart serbest olmak, ormanlarda yaşayan hayvanlara mahsustur. İnsanlar ise içtimai muhitlerde birtakım adetlerde, teamüllerde ülfet etmiş, bir terbiye..."

97. sayfada "bazı kavimler nezdinde de epeyce zamanlar sakal salıvermek âdeti (hürriyet) zannolunmuştur." satırlarının altını çizdikten sonra devamla "Hürriyet-i Siyasiye her istenilen şeyin yapılmasından ibaret değildir. Bir devlette, yani kavanine malik bir heyet-i içtimaiye de hürriyet arzu edilmesi lazım gelen şeyin yapılmasında ve arzu edilmesinde icap eden şeyin yapılmasına cebr ve tazyik ibaret olabilir. İstiklal ve hürriyetin ne olduğunu fikre koymak lazımdır." satırlarını mor renkli kalemle çizmiştir.

98. sayfada ise "ilmi esaslara nazaran ferdin hududu hürriyeti, gayri hududa hürriyeti ile mahdut olduğundan başkasının hak hürriyetini tanımayan kendi hak ve hürriyetini tanıtamaz... (kırmızı kalemle) "Maksat ve gaye bir olduktan sonra ittihat edemezler miydi? Vatan için daha müfit çalışamazlar mıydı? Hayır... İhtiras denilen manevi düşman bunların yakalarından tutmuş, küçüklüğe sürüklemiştir." satırlarının altlarını çizerek, kütüphane memurlarına; "mor boyalı kalem ile işaret ettiğim yerleri halkımıza okut" emrini vermiştir.

Atatürk bütün bu seyahatlerinde Samsun'un Anadolu'ya açılan bir kapı olduğunu hissettirmiş, milletin derdini, ıstırap ve düşüncelerini yakından görmüş ve öğrenmiştir. Zaruri olan inkılâpların tespit, teşebbüs ve uygulamasını yapmış, milletine kendini tanıtmak ve itimadını kazanmak istemiş, Cumhuriyet ve yükselme fikrinin halk tarafından benimsendiğini görmüş ve halkla bütünleşmiştir.

Samsun ve Samsunluları seven Atatürk'e minnet borcunu ödemek isteyen Samsun halkı, onu bir anıtla ölümsüzleştirmiş, Atatürk'ü iyi tanıyan Avusturyalı heykeltıraş Krippel'e 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir anıt yapılması görevi verilmiştir (1928). Krippel bu anıta heybeti, gururu, ileri düşünceyi, azmi, korkusuzluğu, Türk'ün ve Türklüğün gücünü, milli birlik ve beraberlik ruhunu vermeye çalışmıştır. 1931'de dikilen bu anıt Atatürk'ü anlatmış, kuvvetin, azmin, cesaretin ve üstünlüğün simgesi olmuştur. Samsunlular Ata'yı bağımsızlıklarıyla özdeşleştirmiş ve Atatürk'ü sonsuza kadar yaşatmayı kendisine şiar edinmiştir.

Gezilecek Yerler

Müzeler Cumhuriyet tarihinde çok özel bir yere sahip olan Samsun'da gezinize Samsun müzeleriyle başlayabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı döneminde mücadelenin başladığı yer olan Samsun'da Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Bandırma Vapuru ve Gazi Müzesi mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz yerlerden.

Tarihi Yapılar Samsun'un tarihi yapıları arasında en ilgi çeken yapılar camiler. Samsun Büyük Camii, Gökgöl Camii, Sivrikese Camii, Göğçeli Camii, Taşkale Camii turistlerin en çok ziyaret ettiği camilerden. Ayrıca tarihi Fazıl Ahmet Paşa Medresesi ve Mater Dolorosa Katolik Kilisesi’ni görülecekler listenize ekleyebilirsiniz.

Örenyerleri Arkeolojik gezilere ilgisi olan bir seyahat severseniz Samsun'un ören yerlerini görmenizi öneriyoruz. Amisos Tepesi, Lerdüge Tümülüsleri, İkiztepe Höyüğü ve Dündartepe Höyüğü Samsun'da gezilecek örenyerleri arasında.

Doğal Güzellikler Samsun, tipik bir Karadeniz kenti ve burada da birçok doğal güzellik bulunuyor. Eşi benzeri olmayan bu doğal güzelliklerden Ladik Gölü, Akalan Şelaleleri, Kabaceviz Şelaleleri, Tekkeköy Mağaraları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti görülmeye değer olan yerlerden.

Ayrıca yaz aylarında Samsun'da bulunacaksanız denizin keyfini çıkarmak için Geyikkoşan Sahili’ni, stres ve yorgunluğunuzu atmak, şifa bulacağınız bir tatil yapmak için Hamamayağı Kaplıcası ve Ladik Kaplıcası'nı, kış aylarında Samsun'u ziyaret edecekseniz ve kış sporlarına ilginiz varsa Samsun Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ni, muhteşem bir gün batımı izleyip, deniz kıyısında keyifli bir yemek yemek için Yakakent ve Alaçam'ı görmenizi öneriyoruz.

 



Daha Fazla
TESİSLER
Grand Atakum Hotel (Atakum)
Grand Atakum Hotel (Atakum)
Samsun
Tesisin kalite ve konforu buluşturan odalarında; LCD TV, uydu yayını, klima, buklet banyo ürünleri, gardırop, kettle ve çalışma masası yer alıyor. Ayrıca tesiste; 24 saat açık rese...
Saren Otel (İlkadım)
Saren Otel (İlkadım)
Samsun
Samsun merkez de , Cumhuriyet meydanı , Atatürk heykeli karşısında deneyimli personel ve konforlu tesisimiz ile sizlere hizmet vermekten onur duyarız .....
Usluoğlu Residence (İlkadım)
Usluoğlu Residence (İlkadım)
Samsun
Samsun'un Atakum ilçesinde misafirlerini ağırlayan Usluoğlu Residence, bir restorana ev sahipliği yapmaktadır. Tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi ve misafirlere özel bir o...
Gümüşpark Resort Otel (Ladik)
Gümüşpark Resort Otel (Ladik)
Samsun
Gümüşpark Resort Otel; Ladik'in beyaz örtüyle kaplandığı kuş sesleri ve kristal kar tanelerinin ışıltısı içinde doğanın tüm güzelliklerini hissedeceğiniz eğlenceli bir kar tat...
Hampton by Hilton Samsun
Hampton by Hilton Samsun
Samsun
Samsun Çarşamba Havaalanı'na araçla 10 dakikalık mesafede, modern dekorasyonu ve konuksever ortamı ile, hem iş hem tatil amaçlı seyahatlerinizde sizler için en unutulmaz bir k...
Batusay Residence Apart Hotel Samsun
Batusay Residence Apart Hotel Samsun
Samsun
Batusay Residence, Karadeniz en güzel coğrafyalarından biri olan Samsun'da yer almaktadır. Samsun Merkez'de yer alan konumu ile Batusay Residence oldukça kolay bir ulaşım...
Otel Necmi (İlkadım)
Otel Necmi (İlkadım)
Samsun
Samsun'un İlkadım ilçesinde misafirlerini ağırlayan Hotel Necmi, tüm alanlarda ücretsiz Wi-Fi erişimi sunmaktadır. Tesisin koridorunda ortak kullanımlı tuvalet ve banyolar bul...
GloriaTibi Hotel Samsun
GloriaTibi Hotel Samsun
Samsun
Samsun şehir merkezinde yer alan Gloria Tibi Hotel, misafirlerini konforlu odalarında ağırlıyor. Tesis, konumu itibariyle hem iş hem de turistik geziler için rahat bir konaklama im...
Sheraton Grand Samsun
Sheraton Grand Samsun
Samsun
Benzersiz konumu sayesinde Sheraton Grand Samsun Hotel muhteşem bir Karadeniz manzarasına sahiptir.Şehrin iş ,alışveriş ve eğlence merkezleri ile toplu taşıma ağına yürüme mesafesi...
Vera Hotel Samsun
Vera Hotel Samsun
Samsun
Samsun şehrinin merkezinde, Samsun Atatürk Kültür Merkezi'ne 500 metre mesafede yer alan Vera Otel, Samsun Otogarına 5 km uzaklıktadır. . Vera Otel, klimalı odaları ve ücr...
Park Inn By Radisson Samsun
Park Inn By Radisson Samsun
Samsun
Park Inn by Radisson Samsun 120 Standard, 19 Superier ve 1 Engelli olmak üzere toplamda 140 odası ile Samsun şehrinin endüstri nabzının attığı Tekkeköy mevkiinde misafirlerine düny...
Anemon Samsun
Anemon Samsun
Samsun
Şehir merkezine 4 km mesafede bulunan Anemon Samsun, sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Tesis, misafirlerine şık ve sade odalar...
Akademi Butik Otel (Atakum)
Akademi Butik Otel (Atakum)
Samsun
Samsun'un sahil ilçesi Atakum'da hizmet veren Akademi Butik Otel; misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesiste bulunan tüm odalarda; televizyon, uy...
My Suit Residence & Otel (Atakum)
My Suit Residence & Otel (Atakum)
Samsun
My Suit Residence misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sağlıyor. Ev konforunda konaklama imkanı sunan 14 daire ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; b...
Tek Kişilik 282 TL
Çift Kişilik 213 TL
Üç Kişilik 372 TL
Otel Sweet Home (Atakum)
Otel Sweet Home (Atakum)
Samsun
Samsunun en gözde ilcesi olan Atakumun Kalbinde Atakent Sahilinde ulaşım çok kolay deniz manzarali super suit daireler . . ...