Mardin Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

MARDİN

 

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alan bir ildir. Suriye ile sınır komşusudur. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğu'nun şiirsel kentlerinden biridir. 

Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur. Mardin ismi hakkında değişik rivayetler vardır. Kelimenin Farsça, Yunanca, Arapça ve Süryanice olduğu söylenmektedir. İl genelinde karasal iklim özellikleri görülmektedir. Kış ayları soğuk geçmektedir. Yaz aylarında güneyden gelen çöl iklimi etkisi altında olduğu için kurak geçer. Türkiye'deki en farklılaşmış nüfusa sahip illerinden biridir. İlde Kürtler, Hıristiyan Süryaniler, Sünni Araplar, Türkler, Yezidi-Kürtler ve Ermeniler yaşamaktadır. Zaman içinde Süryani ve Yezidi nüfusu göçler sebebiyle azalmıştır. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Mardin ve Midyat bölgesinde az sayıda Süryani yaşamaktadır.

TARİHÇE

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde, tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Mardin, Yukarı Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. M.Ö. 4500'den başlayarak klasik anlamda yerleşim, gören Mardin, Arami Süryani öz yeridir. Arami/Süryani Subari, Sümer, Akad, Babil, Mitanniler, Asur, Pers, Bizans, Araplar, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı Dönemi'ne ilişkin bir çok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir.

Gezilecek Yerler

Mardin Kalesi Mardin Kalesinin diğer bir ismi "Kartal Yuvası"dır.Subari, Sümer, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaşamış çok önemli bir kaledir. MS.330 yılında ateşe ibadet eden ve güneşe tapan Şad Buhari isminde bir kral gelip Mardin kalesinde kalır. Rahatsız olan kral, kalede kaldığı süre içerisinde iyi olunca, kendisine bir kasır yaptırıp, 12 yıl burada yaşar. Daha sonra kendi memleketi Pers ve Babil'den birçok asker ve sivil getirip, onları Mardin’e yerleştirir. Getirilen halkın vasıtasıyla MS.442 yılına kadar birçok ilerlemeler görülür. M.S.442'da veba salgınından dolayı kaledekilerden sağ kalan olmamıştır. MS.542'e kadar Mardin Kalesi boş kalmıştır. M.S.975-976'da Hamdaniler'den Hamdan Bin El Hasan Nasır El Devle Bin Abdullah Bin Ham binlerce yıldır hakim bir konumda bulunan bu doğal kaleyi bir takım eklemelerle, daha korunaklı bir hale getirmiştir. Kalenin ovadan yüksekliği bin metre kadardır. Kalenin bir kısmı sarp kayaların üzerine oturmuştur. Meyilin fazla olduğu insanın çıkıp inmesi ihtimali bulunan yerlerinde, bundan istifade edilerek sur inşa edilmiştir. Kalenin güney kesiminde bir kule hala ayaktadır. Kalede daha önceleri mesken olarak kullanılmaya yarayan kalıntılar gözlenmektedir. Evliya Çelebi her zamanki anlatım özelliğiyle kale ambarlarının çok miktarda erzak, cephane ile dolu olduğunu yazmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında mevcut olan surların, bugün bazı yerlerde yalnız temellerine rastlanmaktadır. Birçok kez kuşatılan kale, Timur'u bile çileden çıkaran direnişini, bünyesinde barındırdığı su sarnıçları ve ambarlarındaki bolluk ile sağlamıştır. Dimdik ayakta iken şehrin altı kapısı mevcuttu. Bunlar; İlin batısında Diyarbakır Kapı, Doğuda Savur Kapısı, Kuzeyde Bab-ı Şavt, Kuzeybatıda Bab-ı Hamara, Güneybatıda, Bab-ı Zeytun, Güneyde Bab-ı Cedid (Yeni kapı) dir. Bu kapıların sağlamlığı kalenin uzun yıllar zapt edilemeyişine önemli bir etkendir. Kartal Kalesinin şöhreti o kadar yaygındır ki, pek çok şaire ilham kaynağı olmuştur.Geceleri güney yönünden muhteşem Kartal Kalesine bakan biri, dağın eteklerinde parıldayan binlerce ışığı göğün yıldızları sanır.

Mardin Müzesi Müze Binası, Cumhuriyet Meydanı’nın kuzeyinde bir grup Süryani evinin arasında bulunmaktadır. 1895 yılında Antakya Patriği Behnam Bani tarafından Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yaptırılan bina restore edilerek 1995 yılında müze olarak hizmete açılmıştır. Girnevaz Höyük kazılarında elde edilen tablet, silindir mühür, seramik, figürin ve takılar, Kuzey Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu kültürlerinin Eski Tunç, Asur, Urartu, Grek, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik, mühür, kandil, sikke ve cam şişe örnekleri Arkeoloji Salonu’nda sergilenmektedir.Etnografya Salonu’nda sergilenen eserler arasında özellikle Midyat İlçesi’nde köklü bir geçmişi olan gümüş işçiliğinden örnekler, yöresel giysiler, kılıçlar, kahve (mırra) takımları, hamam takımları, tespihler, bakır eşyalar yer almaktadır.

Dara Harabeleri Mardin’in güneydoğusunda 30 km. uzaklıkta Oğuz Köyü’ndedir. Burası eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü kentidir. Dara Kent Kalıntıları, kayalar içinde oyulmuş çevresi 8-10 kilometreyi bulan geniş bir alana yayılmıştır. Buralarda mağara evler vardır. Kent kalıntıları içinde kilise, saray, çarşı ve depoları, zindan, tophane ve su bendi halen görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında kayalara oyulmuş 6-7 kadar mağara eve rastlanır. Bunların tarihi Geç Roma (Erken Bizans) dönemine kadar gider. 

Midyat Mardin gibi bir müze kent olan Midyat, Mardin’den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta yer alır. Mardin’e benzer evlerin, taş konakların, kemerli geçitlerin, minare gibi yükselen çan kuleleriyle Süryani kiliselerinin bulunduğu Midyat, bir ortaçağ kentini andırmaktadır. Bölgeyi Süryanilerin yavaş yavaş terk etmesi ve göç almasıyla şehir merkezi 2 km ötedeki Estel’e kaymıştır. Telkari diye bilinen taş işçiliğinin en güzel örnekleri Midyat’taydı. Bir kaç telkari ustası Midyat çarşısında mesleklerini sürdürmekte direniyorlar. Mutlaka izlemelisiniz. Mardin’in bu çok önemli ilçesi gümüş işçiliğiyle de ünlüdür. El sanatları açısından önemli bir yöre olan ilçe turistik açıdan oldukça çekicidir. Midyat’ta Meşe, Bitim, Antepfıstığı gibi ürünler ve kendine has acur, kavun yetiştirilir. Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştiği kavşak noktasıdır.

Mor Gabriel Manastırı İlçenin 18 km. doğusunda bulunan Mor Gabriel Manastırı M.S.397 yılında inşa edilmiştir. M.S.640 yılında Hz.Ömer zamanında Arap-İslam ordusu Süryanilerle işbirliği yaparak Mezopotamya’ya girince, özellikle bu eserin korunması için Hz. Ömer’in emri ile ayrıcalık tanımıştır. Manastırda eskiden içinde zengin bir kütüphane bulunmaktaydı. Ayrıca içinde binlerce öğrencinin eğitim aldığı bir teoloji fakültesi bulunmaktadır.

Midyat Evleri Midyat evlerinin mimari yapıları ,mekanların kullanış biçimleri sosyal yaşam tarzına özgü olarak yapılmıştır.Evlerde kullanılan malzeme taştır. Ancak kullanılan bu taş normal taştan farklıdır. Kalker taşı olarak adlandırılan açık renkli sarımsı yapıdadır. Bu taşların en büyük özelliği çok kolay kesilebilmesinden dolayı rahat bir şekilde işlenebilir özellikte olması zengin süslemelerin elde edilmesini sağlamıştır.Kolay işlenen ve ocaktan çıkartılan bir süre sonra sertleşen (iklim şartlarına dayanıklılık kazanan) bu kireçli oluşum Midyat yapılarının her devrinde aynı rahatlıkla kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Bu evlerde herhangi bir sıva malzemesi kullanılmaz. Belirli zaman dilimlerinde taşların temizlenmesi amacıyla, taş kırıntıları kum haline getirilerek ve bu kum ile duvarlar ovularak temizlenir. Duvarların örülme işleminde ise kireç ile karıştırılan bu kumdan harç elde edilir. Elde edilen bu harç ile duvar örülür. Midyat’ta ahşap malzemenin kullanılmamış olması ağacın yokluğundan değil, Midyatlıların taşçı geleneğine sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklanmaktadır.Bu gelenek o kadar yerleşmiştir ki bugün bile beton yapılar yadırganmaktadır. Hiçbir evin gölgesi birbirinin üzerine düşmemektedir. Güneş ışınlarının aksine düzenlenen daracık sokaklar iklim şartlarına göre yazın kavurucu sıcağında gölgede kalıp insanları sıcaktan korur. Bu evlerde kullanılan taşlar sıcak ve soğukta daha fazla sertleşir. Taşların özelliklerinden dolayı yazları serin kışları sıcak olur. Evler genellikle iki katlıdır. Alt kat genellikle günümüzde kullanılmamakla beraber; ahır, at barınağı, kiler vb. amaçlarla kullanılmıştır. Giriş kapısından alt katın avlusuna girilir. Alt kattan üst kata kesme taştan yapılan bir merdiven ile çıkılır. Mimari dehanın doruk noktasına ulaşan, bir oya gibi geometrik şekiller ve bitki desenleri ile işlenmiş ve bu şekilde adeta taşın dili meydana getirilmiştir

Deyrul Zafaran Manastırı İsa’dan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerinden biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeriydi. Manastır, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, şirin bir dağ yamacın da, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen Manastır’ın adeta tek bir zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyor.Manastır, Milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi. 

Kasımiye Medresesi Akkoyunlu Hükümdarı Cihangir oğlu Kasım Padişah Mardin’e atandığı zaman şehri onarmak için hummalı bir faaliyete başlar. Bu özverili çalışmasını taçlandıran ve günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta durabilen bu çok amaçlı medreseyi yaptırmıştır(1469). Tuğlu tonozlu revaklar ve yanlara doğru derin tonozlarla genişletilmiş tromp kubbeli Cami, revaklı avluda büyük eyvanın selsebilli kanallarda ortadaki havuza bağlanmıştır. İki teras üzerine iki katlı medrese, cami ve türbe ile birlikte külliye şeklindedir.

Artuklu Kervansarayı Mardin merkezde, Melik Mahmut Cami yanında bulunan kervansaray 1275 yılında yaptırılmış. Uzun yıllar yaptırılış amacına hizmet eden bina daha sonraları ise önce okul olarak, sonra bazı aileler tarafından konut olarak kullanılmış. En son ekmek fırınıyken otele dönüştürülmüş ve günümüzde, ilk yapılış amacına da uygun sayılabilecek şekilde, otel olarak hizmet vermekte.

Bakırcılar Çarşısı Mardin’de eskiden mutfak eşyalarının tamamına yakını bakırdan üretildiği için bakırcılara özel çarşı da vardı. Şimdilerde bakıra eskisi kadar rağbet olmasa da meslek yaşatılmaya çalışılıyor. Kazancılar Çarşısı olarak da bilinen çarşı Merkez Ulu Camii’nin 100 metre doğusunda.

Şeyh Çabuk Camii Peygamber Efendimizin postası sahabe Abdullah Bin Enes El Cüheyni’nin mezarının Mardin Şeyh Çabuk Camii’nde bulunduğu bildirilmekte. Kendileri Mardin’e geldiğinde vefat eder ve ismi ile anılan bu caminin içindeki türbeye defnedilir. Türbesini ve camiyi yaptıran kişinin adıyla, Şeyh Çabuk Camii olarak anılmaktadır.

Merkezde diğer görülecek yerler Şehidiye Medresesi, Sitti Radviyye Medresesi (Hatuniye Medresesi), Mardin Sabancı Kent Müzesi, Revaklı Çarşı (Sipahiler Çarşısı-Tellallar Çarşısı), Hz. Ali’nin süt kardeşi olan sahabe Muhammed Zurrar Camii ve Türbesi, Melik Mahmud Camii, Mardin Müzesi, Kırklar Kilisesi (Mor Behnam ile kız kardeşi Saro Kilisesi), Surur Han Kervansarayı, Kayseriyye Bedesteni, Kasımiye Medresesi, Gazipaşa İlkokulu, Firdevs Köşkü, Emüniddin Külliyesi, Abdüllatif Camii (Latifiye Camii), Savurkapı Hamamı (Bab es-Sur)

Zinciriye Medresesi (İsa Bey Medresesi): Halk arasında Zinciriye Medresesi diye de anılan Sultan İsa Medresesi, Artuklu Sultanı olan Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılmış.

Ne Yenir?

Mardin'in çok özel yöresel yemekleri mevcuttur. Özellikle kıbbe, çiğ köfte, keşkek, zerde, cevizli sucuk, helva çeşitleri, cevizli tatlılar yenebilir.

Ne Alınır?

Mardin’in meşhur telkari gümüş işlemesi alınabilir.

 


 

Daha Fazla
TESİSLER
Tuğhan Hotel Mardin
Tuğhan Hotel Mardin
Mardin
Tuğhan Otel, Mardin'de evcil hayvan dostu konaklama imkanı sunmaktadır. Otelin güneşlenme terası ve dağ manzarası vardır ve konuklar barda bir içkinin tadını çıkarabilirler. ...
Kasr-ı Nehroz Otel Mardin
Kasr-ı Nehroz Otel Mardin
Mardin
Midyat’ın Nehrozlar Mahallesinde, 1600 yıllık bir geçmişin pek çok dönemine tanıklık etmiş, vakur duruşlu güçlü bir yapı. Değişen çağlara meydan okurcasına dimdik yükselen ik...
Büyük Mardin Otel
Büyük Mardin Otel
Mardin
Mardin'in tarihi esintilerini taşıyan Büyük Mardin Oteli, konforlu odaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlıyor. 6 jakuzili süit oda ve 7 özel taş oda il...
Kadim Hotel Mardin
Kadim Hotel Mardin
Mardin
Ulu Camii'ye 200 metre mesafedeki taştan yapılmış Kadim Otel, Zinciriye Medresesi ve Kırklar Kilisesine 250 metre uzaklıkta, Deyrulzafaran Manastırı Tapınağına 6,5 km uzaklıkt...
Kasr-i Abbas Otel
Kasr-i Abbas Otel
Mardin
Tarihi bir taş yapıya sahip olan Kasr-ı Abbas Hotel, Mardin şehir merkezinde yer almaktadır. Otelin duvarlarında tarihi el sanatları ve dini semboller bulunmaktadır. Otel, çevresin...
Gazi Konağı Butik Hotel Mardin
Gazi Konağı Butik Hotel Mardin
Mardin
Gazi Konağı; tarihi yapıları, taş evleri, nefes kesen Mezopotamya manzarası ve lezzetli yemekleriyle ilgi çeken Mardin'de yer alıyor. Tesis, Zinciriye Medresesi, Kırklar Kil...
Şeyh Sultan Hotel Mardin
Şeyh Sultan Hotel Mardin
Mardin
Mardin Sultanköy’de yer alan Şeyh Sultan Otel, tarihi Sultan Şeyhmus Külliyesi’ne 2 dakikalık yürüme mesafesindedir. Tesis bir terasa, bahçeye ve klimalı konuk odaların...
Tatlıdede Konağı Mardin
Tatlıdede Konağı Mardin
Mardin
Tarihin ve farklı kültürlerin buluşma noktası olan Mardin’de 2007 yılında orjinal mimarisi korunarak restore edilen 240 yıllık bir yapıda misafirlerini ağırlayan Antik Tatlıdede Ko...
Demirdağ Hotel Mardin
Demirdağ Hotel Mardin
Mardin
Midyat Otobüs Terminali'ne 2 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan Hotel Demirdağ, konuklarına klimalı odalar ve 24 saat resepsiyon hizmeti sunuyor. Otelin tüm alanlarında ücr...
Başak Otel Mardin
Başak Otel Mardin
Mardin
Mardin'in merkezinde yer alan Başak Hotel, 1385 yılında inşa edilmiş bir İslam merkezi olan Zinciriye Medresesi'ne 50 metre mesafededir. Ulu Camii 200 metre, Mardin Kales...
İzala Hotel Mardin
İzala Hotel Mardin
Mardin
İzala Hotel konum itibari ile Eski Mardin diye tabir ettiğimiz Sit alanında olup birçok tarihi mekanlarla iç içe yürüme mesafesindedir. Otelimiz, Mardin tarihi ve görsel değerlerin...
Matiat Otel (Midyat)
Matiat Otel (Midyat)
Mardin
Mardin'in taş işçiliğine dayalı geleneksel mimarisini tüm görkemiyle yansıtan bir konağın ev sahipliği yaptığı Matiat Hotel, misafirlerine modern dizayn edilmiş odalarında kon...
Erdoba Osmanlı Konağı Mardin
Erdoba Osmanlı Konağı Mardin
Mardin
Tarihi güzellikleriyle görenleri büyüleyen Mardin'in merkezinde yer alan Erdoba Evleri Osmanlı Konağı, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin tarihi dokuyu ko...
Maridin Otel Mardin
Maridin Otel Mardin
Mardin
Tarihi dokusu bozulmadan restore edilen Maridin Otel, yüksek konfor teknolojileriyle donatılmış olup, taş işçiliğinin tüm görkemini yansıtan karakteristik binası ile hizmet veriyor...
Dargeçit Apart Otel Mardin
Dargeçit Apart Otel Mardin
Mardin
Dargeçit Apart Otel, Misafirlerine ev konforunda huzurlu bir konaklama imkanı sunmaktadır. Misafirlerin her türlü ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiştir. Güleryüzlü personeli ve...
Grand Estel Otel Mardin
Grand Estel Otel Mardin
Mardin
Grand Estel, Kale Camii'ne yalnızca 550 metre uzaklıkta fitness merkezi ile ücretsiz Wi-Fi ve özel balkon içeren odalar sunmaktadır. Otelde yerel ve uluslararası lezzetlerin s...
Artuklu Kervansarayı Mardin
Artuklu Kervansarayı Mardin
Mardin
Otelimiz medeniyetlerin beşiği Mezopotamya’ya hakim Mardin’e uzun süre hükmetmiş Artuklulardan kalma bir konukseverlik anıtıdır. Kervansaraylar uzun ve yorucu yolculukl...
Yay Grand Otel (Mardin)
Yay Grand Otel (Mardin)
Mardin
Mardin Yenişehir merkezde bulunan tesis Alışveriş merkezleri, havalimanı, otogar ve hastaneye yakınlığıyla dikkat çeken Yay Grand Hotel; ev konforunda bir konaklama imkanı sunuyor....
Kasr-ı Serçehan Hotel Mardin
Kasr-ı Serçehan Hotel Mardin
Mardin
Nusaybin merkezde iş, turizm, eğlence amaçlı konaklamalarınız ve toplantılarınız için benzersiz kalite anlayışıyla hizmet veriyoruz. Konfor, şıklık, güvenlik ve modern teknolojik a...
Erdoba Elegance Hotel (Mardin)
Erdoba Elegance Hotel (Mardin)
Mardin
Tesiste misafirlerin yorgunluklarını atacakları bir spa bölümü de mevcut. Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, çeşitli masaj ve terapiler bu bölümde sunulan hizmetler...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 414 TL
Mardius Tarihi Konak Mardin
Mardius Tarihi Konak Mardin
Mardin
Mardius Tarihi Konak, Mardin şehri merkezinde yer almakta olup konukları için ayrıca ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet olanağı sağlamaktadır. Mardius Tarihi...
Darius Konağı Mardin
Darius Konağı Mardin
Mardin
Mardin'in Savur ilçesinde konuklarını ağırlayan Darius Konağı, otantik bir konaklama olanağı sunmaktadır. Tesis, bir restorana ev sahipliği yapmaktadır. Tesis genelinde ücrets...
Zinciriye Otel Mardin
Zinciriye Otel Mardin
Mardin
Mardin-Artuklu'da tarihi bir taş binada hizmet veren Zinciriye Hotel, tamamen konforunuz ön planda tutularak dizayn edilmiş konaklama birimlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ote...
Shmayaa Hotel (Midyat)
Shmayaa Hotel (Midyat)
Mardin
1600 yıllık tarihi Aramice (Süryani) konağının restore edilmesiyle bugünki halini alan Shmayaa Hotel bölgeye has taş oyma işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Tarihi yaşatan...
Aydınlar Hotel Mardin
Aydınlar Hotel Mardin
Mardin
Tesisimiz 1981 yılı ipek yolu güzergahında kurulmuş olup Nusaybin şehir merkezine 1. km. , Bölge Trafik istasyonuna 200 m. , şehir stadına 300.m, Mardin'e 50 km. , Kızıltepe&#...
Dara Konağı Mardin
Dara Konağı Mardin
Mardin
Ülkemizin masal şehri Mardin'in Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren Dara Konağı, 800 yıllık tarihi bir binada misafirlerini ağırlamaktadır. Konuklar, Mezopotamya'nın konu...
Mardin Apart Hotel
Mardin Apart Hotel
Mardin
Mardin Merkez'de yer alan Mardin Apart Otel yöresel mimariye sahip tarzı ile farklılaşmaktadır. Tesisin ücretsiz misafir otoparkı bulunmaktadır. Oda kahvaltı konseptte hizmet ...
Azd House Hotel Mardin
Azd House Hotel Mardin
Mardin
Mardin Artuklu'da bulunan AZD House Hotel, şehrin önemli tarihi ve turistik mekanlarına, iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile dikkat çekiyor. Tesis, geleneksel Türk m...
Hilton Garden Inn Mardin
Hilton Garden Inn Mardin
Mardin
Tarihi Mardin Kalesi'ne 4 km, Mardin Havalimanı'na ise 14 km mesafede konumlanan Hilton Garden Inn Mardin; otopark, toplantı salonu, kuru temizleme hizmeti, şehir manzara...