Kastamonu Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

KASTAMONU

Kastamonu, Karadeniz bölgesinde yer alır ve Sinop, Çorum, Çankırı, Karabük ve Bartın ile sınırı bulunur. Kastamonu doğal ve kültürel değerler yönünden zengin bir bölgedir. Küre Dağları, bir milyon yıllık Ilgarini Mağarası, dünyaca ünlü macera dolu Valla Kanyonu, Ilgaz Dağı kış sporları turizm merkezi, Karadeniz’e 170 km. lik sahili, kaya mezarları, yaylaları, konakları, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi ve mimari özelliklere sahip olan yapıları zenginliklerden bazı örneklerdir.

Kastamonu’daki turizm potansiyeli çeşitlilik arz etmekte ve kıyı turizminden kış turizmine çok geniş bir yelpazede yılın oniki ayında turizm hizmetleri sunulabilmektedir. İlde Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Küre Dağları Milli Parkı ile Ilgaz Dağı kış turizmi tesisleri, yat turizmine elverişli koyları, tarihin çeşitli dönemlerine ait eserleri, eşsiz tabiatı ile dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin gözde beldesi olmaya adaydır. İlin ekonomisi genel olarak tarım, hayvancılık ve ormana dayanmaktadır. Son yıllarda turizm çeşitliliğine ağırlık verilerek, turizm sektörünün canlandırılmasına gayret edilmektedir. İl ekonomisine hakim olan en önemli sektör tarımdır. Tarımsal etkinlik bitkisel üretime ve ülkenin zengin orman kuşağı üzerinde yer alması sebebi ile ormancılığa dayanmaktadır. İlin genel yüzölçümünün %60’ını tarım alanları teşkil eder. Üretilen tarım ürünleri; buğday, arpa, çeltik ve patatestir. Sanayi bitkisi olarak da şeker pancarı, kendir, sarımsak üretilmektedir. Tüm Türkiye’de üretilen sarımsağın %14’ ü ilimizde üretilmektedir.

TARİHÇE

Kastamonu’nun bilinen geçmişi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M. Ö. 4. yy’da Perslerin eline geçmiştir. M. Ö. 4,yy’da Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya’ya katmıştır. İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M. Ö. 1,yy’da Romalılar tarafından ortada kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M. S. 395 yılında İmparatorluğun bölünmesiyle bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır.

Romalı ve Bizanslılar dönemi
Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya (Pophlagonia) denilen bölgede yer almaktadır.
Romalılar devrinde Taşköprü’nün (Pophlagonia) eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu küçük bir kasaba olup, Bizans devrinde ve özellikle imparatorluk hanedanlarından olan Komnenler soyunun memleketi olan şehirin iktidarları döneminde gelişmeye başlamıştır. Bu hanedan zamanında buraya bir kale yapılmış ve Komnenler'in kalesi anlamında “Kastra Komneni” denilmiştir. Bu kelimenin Türkmenlerin bölgeye yerleşmesiyle zamanla (“Kastamoni”, "Kastamonu") bugünki şekline dönüşmüştür.

Selçuklu ve Osmanlı dönemi
Moğol istilası önünde Türkistan ve İran’dan kaçan Türklerin, ikinci büyük göç dalgasından da en fazla etkilenen şehirlerin başında Kastamonu gelmiş ve İç Anadolu’da Moğollara karşı tutunamayan birçok Türk boyu Ilgaz Dağlarının kuzeyine yani Kastamonu’ya sığınmıştır. Yirmi dört Oğuz boyunun neredeyse tamamı Kastamonu çevresinde yurt tuttuğu gibi, Alpı, Alpağut, Dânişmendli, Kıpçak, Karluk, Çiğil, Yağma gibi Türk boyları da Kastamonu’ya yerleşmişlerdir. Kastamonu’da hâlen birçoğu yaşatılan Kayı, Bayat, Çavundur, Kınık, Îğdir, Afşar, Kıyık, Büğdüz, Bayındır, Çepni, Karaevli gibi yer adları Oğuz iskânının mahiyetini çok iyi ifade etmektedir. 1260’lı yıllarda İbn Sa'd bu kente "Türkmenlerin Başkenti" adını vermiştir. Yine onun kaydına göre, bu tarihlerde Kastamonu bölgesinde 100 bin çadır halkı yığılmıştır. Kastamonu’nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazinin Oğlu Gümüş tekin devrinde “1105 yılında” gerçekleşmiştir. 100 yıla yakın bir zaman Danişment idaresinde kalan şehir ve çevresi 15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın emriyle Selçuklu kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zaptedilmiştir.
Moğollar tarafından bölgenin ikinci kez zaptına memur edilen Şemsettin Yaman Candar kumandasındaki ordu 1292 yılında Kastamonu’ya giderek Muzafferettin Yavlak Arslan birliğini bozguna uğratmış kendisi de öldürülmüştür. Muzafferettin Yavlak Arslanın oğlu Mahmutbey, babasının intikamını almak için mücadeleye girmiş ve Şemsettin Yaman Candar’ı buradan batıya sürmeyi başarmıştır. Şemsettin Yaman Candar’ın ölümünden sonra Süleyman Paşa tarafından 1309 yılında Kastamonu yeniden zaptedilmiş, toprakları genişletilerek “Candaroğulları Beyliği”ni kurmuş ve Çobanlar hakimiyetine son vermiştir. Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde Bizans'a karşı düzenlenen seferlerde Kastamonu'da yerleşik türkler, Osmanlı Beyliğine yoğun bir destek vermişlerdir. 1333’lerde Kastamonu’ya uğrayan ünlü gezgin İbn Batuta,"Kastamonu (Anadolu'daki) şehirlerin en büyük ve en güzellerindendir… Hiçbir ülkede fiyatları bu şehirden daha ucuz bir yer görmedim. " şeklindeki açıklamalarıyla şehrin büyüklüğüne ve hayat şartlarının elverişliliğine ışık tutmuştur.
İsfendiyarbeyden sonra “İsfendiyaroğulları” adını da alan Kastamonu beyliği 1460 yılında Osmanlı İdaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, bir çok ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirmiştir. Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Sinop’la birlikte bu şehri alarak Candaroğulları beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı devletine katılmıştır. Osmanlı döneminde önemli bir eyalet merkezi olan Kastamonu, uzun süre Üsküdar'a kadar olan bölge ile Sinop,Çankırı,Zonguldak,Bolu,Çorum illerinin yönetim merkezi olmuştur.
Türk egemenliğine geçtikten sonra hiç düşman istilasına uğramamış olan Kastamonu, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en fazla şehit veren illerimizden biridir. İl, Çanakkale Savaşında 2. 527 şehit verdi. Meşhur "Çanakkale Türküsü",Kastamonu'lu aşık Yorgansız Hakkı'ya aittir.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemi
Kastamonu Ulusal (Milli) Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle Ankara’ya İnebolu-Kastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır.  Kurtuluş Savaşı'nda cepheye en çok asker gönderen ildir.
Cumhuriyetin ilanından sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “23-31 Ağustos 1925” tarihleri arasında Kastamonu’da yaptığı Giysi ve Şapka Devrimi, Cumhuriyet döneminin önemli olayı olarak tarih sayfalarına geçmiştir. Bu süre “Kültür, geçmiş ve sanat haftası” ismini almıştır.

Gezilecek Yerler

Kastamonu Kalesi Kastamonu'nun en önemli tarihi miraslarından birisi olan Kale, Kommenler Hanedanı zamanında 12. yüzyıl içersinde Türklerin Bölgeye yaptıkları akınlar neticesinde yapılmıştır. Kalenin alt yapısı Ortaçağ Son Dönem Bizans mimari özelliğini taşırken; günümüze kadar ulaşan kısmı Beylikler döneminde esaslı tamirattan geçirilmiştir. 112 metre yükseklikteki tabi tepenin üzerinde yer alan kale; güneyden kuzeye 155 metre, doğudan batıya 30 - 50 metre genişliğindedir.

Ilgaz Dağı Ilgaz dağları. Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağ kütlesi. Kastamonu-Çankırı yolunun 1. 875 m'lik bir geçitle aştığı Ilgaz dağı doğu-kuzeydoğu, batı-kuzey batı doğrultusunda 50 km uzunluğunda oval bir kütle oluşturur. En yüksek zirvesi Büyükhacat tepesi 2587 m, ikinci zirvesi Küçükhacat tepesi ise 2546 m yüksekliktedir. Dağın özellikle kuzey kesimleri Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerine maruz kaldığından dolayı, güney yamaçlarına göre nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir. Milli park flora ve fauna özellikleri bakımından önemlidir. Kış sporları tesisleri Ilgaz Milli Parkı içinde yer almaktadır. Kayak merkezinde bir adet çift iskemleli telesiyej tesisi ile bir adet teleski tesisi bulunmaktadır. 700 m uzunluğundaki telesiyej tesisi 700 kişi/saat, 950 m uzunluğundaki teleski ise 1000 kişi/saat kapasitesindedir.

Kastamonu Hükümet Konağı Çevresindeki 19- yüzyıl anıtsal kamu yapılarıyla birlikte geçmişe ait bir panaroma oluşturan Hükümet Konağı 1902 yılında ulusal mimari akımının kurucusu Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. Zemin üstüne iki kat olarak yapılan bina, stil açısından batı klasizmi ile dış duvar süslemeleri ve pencere şekillerindeki Osmanlı oryantalizminin bir eklektizmini taşımaktadır. Yapı 102 senedir hem işlevini değiştirme­den hem de ciddi anlamda bir restorasy­on geçirmeksizin günümüzde Kastamonu'nun yaşayan sembollerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

Evkaya Mezarı Kaya Mezarları, Kent merkezinin hemen güne­yinde, Endüstri Meslek Lisesi altında bir ana kaya kütlesi yüzeyinde yer almaktadır. Alanda üçü anıt­sal olmak üzere toplam sekiz adet kaya mezarı bu­lunmaktadır. Anıtsal mezarların ikisi içerisindeki mezar oda­larında ikişer adet ölü sediri yer almaktadır. Ala­na ismini veren Ev Kaya Mezarı sütunlu ön cephe­sinde "Hayvanlar Hakimesi Tanrıça" betimlemesi ile oldukça ilgi çekmektedir. Mezarlar M. Ö. 7. yy başlarında Frig kültürü etki­si altında, bir kaya mezarından çok açık hava kut­sal tapınım alanı olarak yapılmışlardır.

Nasrullah Kadı Camii Kastamonu’da Osmanlı döneminde yapılan ilk camidir. II. Beyazıt döneminde zamanın kadısı Nasrullah tarafından inşa ettirilmiştir. 1746, 1875 ve 1945'te onarım görmüştür. Kesme ve moloz taştan yapılmış olan caminin son cemaat yeri 10 sütun üzerine binen 7 kubbeyle örtülmüştür. Ana mekan ise dört köşeli altı ayak ve kemerler üzerine oturan dokuz kubbeyle örtülüdür. Minare camiden ayrı yapılmıştır. Nasrullah camii, kasım 1920’de Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadeleyi ateşlediği o müthiş vaazı verdiği camiidir.

Zımbıllı Tepe Höyüğü (Pompeipolis) Taşköprü ilçe merkezi yakınlarında bulunan antik kent M. Ö. 64 yılında Romalılar tarafından Paphlagonia eyaletinin merkezi olarak kurulmuş. Arkeolojik kazılarda birçok eser ve mozaikler ortaya çıkarılmıştır.  Selçuklulardan, beyliklerden ya da Osmanlı döneminden kalan pek çok camiyi görebilirsiniz.

Sportif Faaliyetler
Kayak Merkezi Kastamonu ve Çankırı il sınırlarında kalan Ilgaz Dağında kayak tesisleri bulunmaktadır.
Atlı Doğa Yürüyüşü Daday’da buluan At çiftliğinde Atlı Doğa Yürüyüşü yapılmaktadır. Araç yaylaları atlı doğa yürüyüşü için son derece elverişlidir.
Avcılık Taşköprü Koyguncu- Bağdemci, Donalar-Dereköy hattı, Küre Belören köyü-Kirazcık-İmamoğlu-Alasökü-Şehirören hattı, Elekdağı-Oymaağaç-Sökü-Bademçambaşı-Paşa-Gündoğdu hattı av turizmine müsait alanlardır. Çatalzeytin İlçe ve köylerinde domuz sürek avı yapılmaktadır. Ayrıca Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı, Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti balık avcılığına müsaittir.

Ne Yenir?
Kastamonu ili zengin bir mutfağa sahiptir. Her pazar fırınlarda pastırmalı ekmek veya etli ekmek yaptırılır. Tarhana çorbası, ana-kız çorbası, Ecevit çorbası, külbastı, mıklama, kapatma, kavurma, erişte, köle hamuru, banduma, kaygana, cırık, biryan kebabı, mantı, haluçka, simit tiriti, mısır çöreği, baklava, kaşık helvası, pekmezli un helvası, çekme helva, hasüde yörenin sevilen yemek ve tatlılarındandır.

Ne Alınır?
Yöresel dokumalar, yalnızca tırnak ile ve pamuk ipliği kullanılarak değişik motiflerin yapıldığı çarşaf bağları, oyalar, baskı tekniği ile bezenen havlu ve masa örtüsü gibi malzemeler, ağaç oyma işleri, saz ve bağlama gibi müzik aletleri, söğüt ağacından yapılan gazetelik, şeker kutusu, ekmek sepeti gibi eşyalar, çeşitli ağaçlardan yapılan tespihler, şimşir çatal-kaşıklar, Tosya çakıları ve bakır işleri yöreden alınabilecek özgün hediyelik eşyalardır.

Yapmadan Dönme
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Kastamonu Kalesi’ni görmeden,
Hükümet Konağı'nı, Nasrullah Kadı Camii’ni, Evkaya Mezarlarını gezmeden,
Dokuma Atölyesi ve El sanatları Atölyesi’ni görmeden,
Etli-Pastırmalı Ekmek, Biryan, Çekme Helvası yemeden,
Yöresel Dokuma ve Yöresel El sanatları ürünlerinden almadan,
23-31 Ağustos Şapka ve Kıyafet İnkılabı etkinliklerine katılmadan
Dönmeyin….

  

Daha Fazla
TESİSLER
Demircioğlu Apart Otel Kastamonu
Demircioğlu Apart Otel Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu'da yer alan Demircioğlu Apart Hotel, Kastamonu Merkez'de ev rahatlığında bir konaklama imkanı sunmaktadır. Demircioğlu Apart Hotel'in tüm konaklama biri...
Şahmeran Konak
Şahmeran Konak
Kastamonu
Sakin Yeşilyurt köyünde yer alan bu otantik taş yapımı otel Ege sahiline 3 km mesafededir. Tesis geleneksel bir dekorasyon, panoramik doğa manzaralı çatı terası ve ücretsiz Wi-Fi s...
Çift Kişilik 255 TL
Üç Kişilik 351 TL
Beş Kişilik 517 TL
Kadıoğlu Konak Kastamonu
Kadıoğlu Konak Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu Şehir Merkezi'nde yer alan Kastamonu Kadıoğlu Konağı, merkezi konumu ve kolay ulaşım imkanı ile hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternat...
Çift Kişilik 289 TL
Tatilya Resort Otel (Abana)
Tatilya Resort Otel (Abana)
Kastamonu
Abana Tatilya Resort Hotel, Kastamonu’da mavi ile yeşilin buluştuğu noktada misafirlerini ağırlıyor. Denize birkaç adım uzaklıktaki tesis, sunduğu olanaklar ile keyif dolu bir tati...
Gölköy Yaşam Resort Kastamonu
Gölköy Yaşam Resort Kastamonu
Kastamonu
Bölgenin temiz oksijene sahip alanlarından biri olma özelliğine sahip Gölköy Yaşam Resort, konuklarına konforlu bir tatil imkanı sunuyor. 10 oda ile misafirlerine hizmet veren ...
Alesta Tatil Köyü (Abana)
Alesta Tatil Köyü (Abana)
Kastamonu
Abana Alesta da sıkılmak yok. Arkadaşlarınızla veya arkadaş gruplarınızla veya sadece kendiniz pek şok aktivitede bulunabilirsiniz....
Amorium Hotel Wooden & Stone House
Amorium Hotel Wooden & Stone House
Kastamonu
Amorium Park Hotel Fin Evi; eşsiz doğası, kullanışlı bütüncül yapısı ile geçici konaklama ve dinlenme gereksinimlerinize konforlu bir alternatif sunuyor. Şık ve konforlu 19 oda ile...
Ergün Otel Kastamonu
Ergün Otel Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu'da merkezi bir konumda yer alan Ergün Otel, yıl boyunca aralıksız, misafirlerine konforlu bir konaklama hizmet sunmaktadır. Bünyesinde konuklara özel ücretsiz otopar...
İksir Resort Town Kastamonu
İksir Resort Town Kastamonu
Kastamonu
Tarihi İksir Hanım Konağında bulunan 24 oda ile beraber toplam 60 oda mevcuttur. Konaklama hizmetlerinin yanı sıra, Tatil resort alanında açık ve kapalı manejleriyle binicilik merk...
Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort
Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort
Kastamonu
Ferko Ilgaz Hotel Resort; dünya standartlarında hizmeti deneyimleyen Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde, dört mevsim boyunca kış ve doğa etkinlikleri sunuyor.Tesiste bir kayak merkezi v...
Umur Hotel Kastamonu
Umur Hotel Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yer alan Umur Hotel, misafirlerini Türkiye'nin en temiz oksijene sahip alanlarından biri olma özelliğindeki doğasında ağırlıyor. Tesis, konu...
Mütevelli Otel Kastamonu
Mütevelli Otel Kastamonu
Kastamonu
Otelimiz 1991 yılında Kastamonu merkezinde 25 odası,ve restorantıyla Turizm Bakanlığı Denetiminde 2 yıldızlı olarak hizmete girmiştir. 1995 yılında büyütme çalışmaları sonucunda gü...
Berrunil Otel (Abana)
Berrunil Otel (Abana)
Kastamonu
Berrunil Hotel, Kastomonu Abana Mevkii'nde yer almaktadır. Otel, yaklaşık 5.000m2 alan üzerine kurulu olup denize sıfır konumdadır. Misafirler, balkonlarından güneşin doğuşunu...
Emirbey Atlı Turizm Ve Doğal Yaşam Köyü
Emirbey Atlı Turizm Ve Doğal Yaşam Köyü
Kastamonu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yer alan Emirbey Atlı Otel, misafirlerini Türkiye'nin en temiz oksijene sahip alanlarından biri olma özelliğindeki doğasında ağırlıyor. Tesi...
Gün Otel Kastamonu
Gün Otel Kastamonu
Kastamonu
Gün Otel, bulunduğu konum itibariyle iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Modern ve klasik ögelerin bir arada bulunduğu 62 odasıyla misa...