İzmir Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

İZMİR

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir; çağdaş ve gelişmiş bir kent olmasının yanı sıra önemli bir kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezidir. Ege Denizi, lacivertten turkuaza mavinin tüm renklerine hakim koyları ve plajlarıyla bir dantel zarafetinde ilin batı kıyısı boyunca uzanır.  

"Güzel İzmir" olarak da adlandırılan İzmir; 8500 yıllık tarihi ile Anadolu yarımadasının batısında uzun ve dar bir körfezin başlangıcında yer alır.  Antik Dönem'in ünlü tarihçisi Herodot, tipik Akdeniz ikliminin yaşandığı kenti binlerce yıl öncesinde; "Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular..." ifadesiyle tanımlamıştır.  

Şehrin güneyinde yer alan Efes ve kuzeyinde yer alan Bergama, Antik Çağ'ın en büyük ve en ünlü kentleri arasında yer almaktaydı. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bu kentler yoğun sanatsal, kültürel, ticari ve dini etkinliklerle de adını duyuruyordu. Günümüzde de dünyaca bilinen Efes ve Bergama Antik Kentleri tarih meraklıları için büyüleyici birer çekim merkezidir.  Şairlerin ustası Homeros'un doğduğu yer olan İzmir, Anadolu'nun hızla değişen tarihi ile Ege'nin renkli tarihinin bir harmanıdır. Kent, modern Türkiye'nin batıya açılan çağdaş yüzü olarak kültür, sanat, turizm, ticaret ve sanayi alanlarındaki gelişimini hızla sürdürmektedir.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.

Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot'un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!” diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir” diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan, Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir inci gibi salınan İzmir 8. 500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği barındırmaktadır.

İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol olması, Türkiye'nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal-kültürel yapısı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ve  bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur.

İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların (Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Ermeni, Rum vb.) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.

İzmir; Tepekule (Bayraklı), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama), Teos (Sığacık), Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa), Allianoi (Yortanlı), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Kolophon (Değirmendere), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla), Metropolis (Torbalı), Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı topraklara ve hâlâ gün yüzüne çıkmamış pek çok uygarlık merkezinin miraslarına sahip binlerce yıllık yerleşim yeridir.

İzmir tarihin her döneminde insan sağlığına hizmet etmiş dünyaca bilinen Agamemnon, Asklepion, Allianoi, Karakoç ve Çeşme-Şifne, Ilıca vb. şifa merkezleri ile günümüzde de özellikle İskandinav ülkelerinden ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine sağlıklı yaşam alternatiflerini sunan ve potansiyeli çok yüksek olan sağlık ve termal turizm merkezidir.

Görülmesi gereken yerler

Agora Grekçe bir kelime olan Agora, “toplanılan yer, kent meydanı, çarşı, pazar yeri” gibi anlamlara gelmektedir. Antik Çağ’da agoraların ticari, siyasi ve dini fonksiyonlarının yanı sıra sanatın yoğunlaştığı ve birçok sosyal olayların geçtiği veya gerçekleştirildiği kentin odak noktası olduğunu bilinmektedir. Antik Çağ’da her kentte en az bir agora yer almaktadır. Kimi büyük kentlerde ise genelde iki agora yer alırdı. Bunlardan biri, devlet işlerinin görüldüğü, etrafında çeşitli kamu binalarının toplandığı devlet agorası, diğeri ise ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ticaret agorasıdır.

İzmir agorası, M. Ö. 4 yy’da antik Smyrna Kenti’nin taşındığı Pagos (Kadifekale)’un kuzey yamacında kuruludur. Dönemin önemli kamu binalarıyla çevrilmiş olan bu yapı kentin devlet agorasıdır.

Hellenistik Dönem’de kurulmuş olan agorada günümüze gelebilmiş kalıntıların çoğu, M. S. 178 depreminden sonra İmparator Marcus Aurelius’un destekleriyle yeniden inşa edilen Roma Dönemi agorasına aittir.

Smyrna agorası, dikdörtgen formda planlanmış, ortada geniş bir avlu ve etrafın sütunlu galerilerle (stoa) çevrili bir yapıdır. Kazılarla açığa çıkarılan kuzey ve batı stoa bodrum katı üzerinde yükselmektedir. Kuzey stoa plan özellikleri açısından bazilikadır.

Bazilika Bazilikalar ortada geniş ve yüksek, yanlarda ise dar ve alçak birbirine paralel ince uzun koridorlar şeklinde tasarlanmış bir plana sahip olan yapılardır. Plan özellikleri açısından Hıristiyan kiliselerine öncülük eden Roma Dönemi bazilikaları, kentin hukuk işlerinin görüldüğü bir tür adliye sarayıdır. Öte yandan kentin ticari yaşamına yön veren tüccar ve bankerlerin faaliyetleri için de bazilikalar tercih edilmiştir. Agoranın kuzey kanadında yer alan bazilika, dıştan dışa 165 x 28 m ölçülerinde, dikdörtgen bir plana sahiptir. Ölçüleri itibariyle, Smyrna agora bazilikası, bilinen en büyük Roma Dönemi Bazilikası olma özelliğine sahiptir. Günümüze ulaşan görkemli bodrum katının doğu ve batı uçlarında görülen çapraz tonozlar Roma Dönemi mimarlığının en güzel örnekleri arasındadır.  
Bazilikanın kuzey cephesinde, bodrum katına açılan iki anıtsal kapıdan batı yandaki günümüzde tamamıyla açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi sonlarına doğru, devlet agorasının giderek ticari bir anlam kazanmaya başladığını gösteren tonozlu dükkan sıraları, bazilikanın kuzey cephesinde gün ışığına çıkarılmıştır.

Batı Stoa Üç sıra sütun dizisiyle ayrılmış neflerden (galeri) oluşan batı stoa da bazilika gibi bir bodrum kat üzerinde yükselmekteydi. Günümüzde daha çok, kemerli bodrum katları görülen batı stoanın antik dönemde bodrum katı üzerinde yükselen iki katlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Avludan üç sıra basamakla çıkılan zemin kat ve ahşap tabanlı ikinci kat, Antik Çağ’da insanların yağmur ve güneşten korunarak gezinti yaptığı yerlerdi. Olasılıkla Roma Dönemi sonlarında bodrum kat galerilerinin bazı duvarları örülerek yapılan sarnıçlar bunun en güzel örneği olarak günümüze ulaşmıştır. Batı stoanın avluya bakan cephesindeki birinci kat sütunları, 1940’lı yıllarda ayağa kaldırılmıştır. Mimari bazı hataları tespit edilen bu sütunlar ve onların oturduğu zemin İZTO’nun katkılarıyla yeniden restore edilmektedir.

Faustina Kapısı ve Antik Cadde Izgara planlı olan Smyrna kentinin, doğu-batı yönlü paralel caddelerinden biri agoradan geçiyordu. Olasılıkla agorayı iki eşit parçaya bölen caddenin batı yandan agoraya giriş yaptığı yerde görkemli bir kapı bulunmaktadır. İki gözlü olduğu düşünülen kapının kuzey kemerinin merkezinde Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un eşi Faustina’nın portre kabartması yer alır. Günümüzde kullanımda olan sokağın altında olan ikinci gözde ise olasılıkla Marcus Aurelius’un portresi yer almaktadır. bu iki isim, M. S. 178’de depremle yıkılan agorayı yeniden inşa ettirdiği için Smyrnalılar vefa borçlarını bu kapı ile ödemiştir. 1940’lı yıllarda hatalı ölçülerle onarılan kemerli kapı 2004 yılında aslına uygun olarak yeniden restore edilmiştir.

Graffitiler  Roma Dönemi’ne ait duvar resimleri ve yazıları olan graffitiler bazilika bodrum katı duvar ve kemer ayaklarında yer alan sıvalar üzerine yapılmıştır. Demir ve Meşe Kökü karışımı bir mürekkeple çizilmiş olanlar dışında kazıma yöntemiyle yapılmış örnekler de vardır. Graffitiler, özellikle Roma dönemindeki günlük sosyal hayat konusunda çok önemli bilgiler vermektedir. Graffitilerde aşk oyunlarından gladyatör mücadelelerine, cinsellikten yelkenli resimlerine, sevgili adlarından kuşlara, gemilere, bilmecelere değin çok farklı konulara yer verildiği tespit edilmiştir. Roma Dönemi’nde Batı Anadolu’nun yıldızı parlayan üç kent, Pergamon, Ephesos ve Smyrna arasındaki rekabetin, halktan kişiler arasında bile kendini gösterdiğini graffitilerde görülen kent sloganlarında izlemek mümkündür. Smyrna Agorası bazilika bodrum katında açığa çıkarılan graffitiler birçok açıdan özgündür. Öncelikle bu buluntular demir ve meşe kökü içeren bir malzeme ile yapılmış en eski grafitiler olma özelliğine de sahiptir. Öte taraftan, Dünya Antik Çağ araştırmalarında bugüne değin ele geçen yazılı kaynaklar genelde resmi ve dini nitelik taşımaktayken Grekçe yazılmış olan Smyrna Agorası graffitileri halkın günlük yaşamına ilişkin izler yansıtmaktadır. Bazilika graffitileri Hıristiyanlığın ilk zamanlarıyla ilgili önemli ipuçları da saklamaktadır. Graffililerin bir diğer önemli özelliği ise tasvir açısından dünyanın en kapsamlı graffitileri olmaları. Bu özellikleri açısından söz konusu grafitiler dünya arkeoloji literatüründe ünik bir yere sahiptir.

Tarihi Asansör Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey Caddesi Caddesi’nin arasında iki asansörü barındıran asansör kulesidir. Caddeler arası 50 metre yükselti farkından dolayı semt arasında 155 basamakla çıkılan ve ulaşımı kolaylaştırmak için tarihi asansör Musevi işadamı “Nesim Levi” tarafından 1907  yılında yaptırılmıştır. Asansör kulesi 3 katlıdır. 1. Dünya Savaşı’nda asansörün alt katı; Kumarhane – orta katı; Fotoğrafhane – üst katı ise; Sinema olarak kullanılmıştır. Asansör zaman içinde çeşitli insanlara kiraya verilmiştir.

1942 yılında Şerif Remzi Reyent’e satılmıştır. İnciri dünyaya tanıtan iş adamıdır.   1960 yılında İzmir Belediyesi ve Şerif Remzi Reyent arasında anlaşmazlık çıktığı için asansör kapatılıp, depo olarak kullanılmaya devam etmiştir. Şerif Remzi Reyent 1973 yılında vefat etmiş ve asansör kaderine terk edilmiş halde bırakılmıştır. Şerif Remzi Reyent’in yeğeni Ayla Ökmen tarafından İzmir Belediyesi’ne bağışlanmıştır.

105 yıldan bu yana ayakta dimdik duran asansör günümüzde işlevini sürdürmekte kafe, bar ve restoran olarak eşsiz manzarasıyla turistleri çekmekte ve İzmir’in eşsiz manzarasını sunmaktadır.

Ünlü sanatçı Dairo Moreno’nun yaşadığı ve sanatçının adıyla anılan bu sokak korunmaktadır.

Smyrna (Tepekule- Bayraklı) Eski İzmir kenti (Smyrna) körfezin kuzeydoğusunda yer alan ve yüzölçümü yaklaşık yüz dönüm olan bir adacık üzerinde kurulmuştu. Son yüzyıllar boyunca Meles Irmağı Sipylos (Yamanlar) Dağı'ndan gelen sellerin getirdikleri mil ile bugünkü Bornova ovası oluştu ve yarım adacık bir tepe haline dönüştü. Şimdi Tepekule adını taşıyan bu höyüğün üzerinde Tekel Müdürlüğü'nün İzmir Şarap ve Bira Fabrikasına ait numune bağı bulunmaktadır. Yapılan en son kazılarda İzmir’deki yerleşim alanlarının M. Ö. 7000 yıllarına dek uzandığı ortaya çıkarılmıştır.

Bayraklı’daki Smyrna kenti tarihinin M. Ö. 3000 yılından çok daha gerilere uzandığı tahmin edilmekle birlikte, yapılan en son kazılarda henüz M. Ö. 3000 yıllarına kadar gidilebilmiştir. Kazılarda elde edilen bilgiler ışığında ilk yerleşik evlerin höyüğün en üst düzeyinde denizden 3 ile 5 metre yukarıdaki kayalar üzerine oturtulduğu belirlenmiştir. Bu ilk yerleşme Eski Tunç Çağı dönemine aittir.

Demir Çağı boyunca İzmir evleri, büyüklü küçüklü tek odalı yapılardan oluşmakta idi. Gün yüzüne çıkarılan en eski ev M. Ö. 925 ile M. Ö. 900'e tarihlenmektedir. İyi korunmuş halde ortaya çıkarılan bu tek odalı evin (2, 45 x 4 m.) duvarları kerpiçten, damı ise sazdan yapılmıştı. Eski İzmir'liler kentlerini M. Ö. 850'lerde kerpiçten yapılmış kalın bir surla korumaya başladılar. Bu tarihten itibaren Eski İzmir'in bir kent devlet kimliği kazanmış olduğu söylenebilir. Kenti 'Basileus' adı verilen bir beyin idare ettiği olasıdır. Göçleri gerçekleştirenler ve kent ileri gelenleri soylu tabakayı oluşturuyordu. Kent duvarları içinde yaşayan nüfus tahminen bin kişi civarındaydı. Kent devlete ait halkın büyük bir bölümü civar köylerde yaşıyordu. Bu köylerde, bu çağdaki Eski İzmir'in tarlaları, zeytin ağaçları, bağları, çömlekçi ve taşçı işlikleri yer alıyordu. Geçim tarım ve balıkçılıkla sağlanıyordu. Kentin en önemli kutsal yapısı Athena Tapınağı idi. Bu tapınağın günümüze değin korunan en eski kalıntısı M. Ö. 725-700 yılları arasına tarihlenmektedir.  Eski İzmir'in parlak dönemi M. Ö. 650-545 yılları arasına denk düşer. Yaklaşık yüz yıl süren bu süre, bütün İon uygarlığının en güçlü dönemini oluşturur. Bu dönemde İzmir'in tarımla yetinmeyip Akdeniz ticaretine de ortak olduğunu görmekteyiz. Parlak dönemin İzmir'deki önemli belirtilerinden biri M. Ö. 650'den beri yazının yaygınlaşmaya başlamasıdır. Tanrıça Athena'ya sunulan armağanların birçoğunda sunu yazıtları bulunmaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan Athena Tapınağı (M. Ö. 640-580), Doğu Helen dünyasının en eski mimarlık eseridir. En eski ve en güzel sütun başlıkları şu ana kadar İzmir'de bulunmuştur. Eski İzmir'in cadde ve sokakları daha 7. yüzyılın ikinci yarısında ızgara planlı idi, caddeler ve sokaklar kuzeyden güneye ve doğudan batıya uzanıyor, evler genellikle güneye bakıyordu. İlerde M. Ö. 5. yüzyılda Hippodamos tipi adını alacak olan bu kent planı özünde Yakın Doğuda çoktan biliniyordu. Bayraklı şehir planı bu tür kent dokusunun Batı dünyasındaki en erken örneğidir. İon uygarlığının en eski parke döşeli yolu Eski İzmir'de gün ışığına çıkarılmıştır. Helen dünyasının en eski sivil mimarlık eseri Eski İzmir'de 7. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan güzel taş çeşmedir. Bir zamanlar Yamanlar Dağı üzerinde yükselen Tantalos Mezarı, tholos biçimli anıtsal mezarların güzel bir temsilcisidir. Tantalos mezarı adı ile anılan bu anıtsal eser, Eski İzmir'de M. Ö. 520-580 tarihlerinde yönetimi elinde tutan Basileusun ya da Tiranın mezarı olmalıdır.

İzmir’in zenginliği ve gelişkinliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. M. Ö. 610-600 yıllarında Lydia orduları İzmir’i ele geçirip kenti yakıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. Eski İzmir’in çöküşü, Anadolu’da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers İmparatoru orduları Anadolu’da ilerlerken, Lydia krallığına karşı Ege’nin kıyı kentlerinin kendisini desteklemesini istemişti. Bu isteğe uymayan Ege’nin kıyı kentlerini cezalandırmak amacıyla, Pers İmparatoru Lydia’nın başkenti Sardes’i ele geçirdikten sonra, diğer kıyı kentleriyle birlikte İzmir’e de saldırdı. Pers Ordularının saldırısı sonucu M. Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra Bayraklı’daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim olmadı.

Buca - Gölet Buca Gölet; Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in en gözde dinlence ve eğlence merkezlerinden birisidir. 167 bin m2 alan üzerine kurulmuştur. Buca Belediyesi tarafından 1998 Nisan ayında yapımına başlanan Buca Gölet 1999 yılı Mart ayında halkın hizmetine sunulmuştur.

Gölet’in içinde; 300 kişilik Göl Restoran – 600 kişilik Göl Salonu – Seyir Kafe – Mangal Alanı – Şarküteri – Amfi Tiyatro – Piknik Alanı – Ada  Cafe & Pub – Seyir Terasları – Çocuk Oyun Parkları – Market – Bebek Bakım Odası – Mescit ve Otopark yer almaktadır.

Gölette Bahar ve Yaz aylarında Konser-Tiyatro ve diğer etkinlikler yapılmaktadır. Şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyen insanlar, hobi bahçeleri, seyir terasları, piknik alanları ve amfi tiyatrolar sunulan hizmetler arasındadır.

Hükümet Konağı Zamanında 19. yüzyıldan daha eskiye ait bina bulunmuyordu. Hükümet Konağı gibi resmi hizmet binalarının kent merkezlerinde yerini alması Osmanlı Devleti’nin modernizasyon süreçlerinden birisi olmuştur.

1868 – 1869 yılında yerine şimdiki Hükümet Konağı’nın aslı olan yapı inşa edilmiştir. 1970 yılında yaşanan büyük yangına kadar bu bina sağlıklı bir şekilde ayakta kalmıştır.   1970 Ağustos ayındaki yangındaki İdadi/Adliye binasıyla birlikte yanan Hükümet Konağı'nın bazı kısımları restore edilmemiştir.   Binanın şimdiki hali ile ilk hali oldukça farklıdır.

31 Temmuz 1970 tarihinde yanan Hükümet Konağı, birkaç yıl sonra yıkılmıştır. 125 yıldır İzmir’e hizmet eden bu yapının ana binası aslına sadık kalınarak inşa edilir. Ancak, çevresindeki binalar yıkılır ve yerlerine günümüzde de kullanılan çok katlı hizmet binaları yapılır. Bu binalarda başta Konak Kaymakamlığı,  İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Defterdarlığı olmak üzere birçok kuruluş hizmet vermektedir.

Kadifekale Eski İzmir (Smyrna) dışında kentin Pagos’ta (Kadife Dağı) yeniden kurulduğu alandır.

MÖ 4. yüzyılda kurulan kentte bugüne kadar varlıklarını sürdüren Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Kadifekale, şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki bir tepe üzerindedir. Eski adı “Pagos” olan Kadifekale'de yaşayan Amazon kadınlarının, dağın eteklerinden inip, hâkimiyetlerini uzun yıllar burada sürdürdükleri rivayet edilmektedir. Bu kale Büyük İskender’in generallerinden “Lymachos” tarafından yaptırılmıştır. Ve günümüzde de bu döneme ait kalıntılara rastlanmaktadır. Bizans dönemine ait sarnıçlar da bulunmaktadır. Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki 5 kulesi ile güneyindeki duvarlarının bir bölümü kalmıştır. Diğer kısımları yıkık haldedir.

Turist bakımından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje ile turizme katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Kemeraltı Mezarlık başı semtinden Konak Meydanı’na kadar uzanan bölgeyi içine alan tarihi çarşıdır. Çarşının ana caddesi Anafartalar Caddesidir. Ve büyük kavis çizer. Bu kavis; caddenin geçen yüzyıllarda var olan iç limanın etrafını dolaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Liman, zamanla ağzına doğru dolmaya başladığından, yeni yerleşim ve ticaret sahaları açılmış ve buraları yeni binalarla değerlendirilmiştir. İlk yapıldığı yıllarda çarşı, kısmen tonozlu, kiremit örtülü, yan sokakları ve arastalarıyla bir kapalı çarşı görünümündeydi.

Yakın yıllara kadar Şadırvan altı Cami’nden Havra Sokağı’na kadar devam eden sokakların üstü örtülü idi. Çarşı; Kemeraltı adını bu bölümünün üstünün kapalı olması özelliğinden almıştır. Çarşıya dik olarak açılan bugünkü küçük sokakların bir bölümünün üstü de yine beşik tonozlarla örtülü bulunuyordu. Bunlara açılan diğer ara sokaklarla birlikte arastalar oluşmaktaydı. Çarşı içinde pek çok han yer almaktadır.

Eskiden olduğu gibi günümüzde de Kemeraltı Çarşısı, İzmir’in en önemli alışveriş merkezidir. Eskinin gizemli tonoz ve kubbeli dükkânlarının sayısı oldukça azalsa bile, modern iş merkezleri, mağazaları, sinemaları ve kafeteryaları ile sokakları günün her saati canlı, her türlü alışverişin yapılabileceği bir site görünümündedir. Bu kapalı ve açık mekânlardan oluşan çarşıda geleneksel Türk el sanatlarından seramikler, çini panolar, ahşap ürünler, tombaklar, halı ve kilimler, deri ürünlerinin her çeşidini bulmak mümkündür.
                                                                              
KEMERALTI HANLARI

* Abacıoğlu Hanı  

* Abdurrahman Hanı  

* Arap Hanı  

* Büyük Demir Hanı 

* Büyük Karaosmanoğlu Hanı  

* Cambaz Hanı 

* Çakaloğlu Hanı 

* Çarşılı Hanı 

* Fazlıoğlu Hanı 

* Küçük Karaosmanoğlu Hanı 

* Kızlar ağası Hanı  

* Manisalı oğlu Hanı 

* Musevit Hanı 

* Mirkelamlıoğlu Hanı 

* Piyale Hanı 

* Selvili Hanı 

* Tütün Hanı 

* Uzun Han 

* Yeni Han

Kızlarağası Hanı İzmir’deki hanların en büyüğü ve en görkemlisidir. Anıtsal bir özelliğe sahip olduğu gibi, mimari özelliği bakımından tek örnek olması Osmanlı hanları arasında ona özgünlük kazandırmaktadır. Yakup Bey tarafından, 1598 yılında yaptırılan ve günümüzde İzmir'in en büyük camisi olan Hisar Camisi'nin batı yanının birkaç metre yakınına inşa edilmiştir. Bu kesim hanın doğu tarafını oluşturmaktadır. Batı cephesi, Halim Ağa çarşısının karşısında, eski Keresteciler, bugünkü 871. sokak üzerindedir. Vaktiyle deniz kenarında inşa edilen han zamanla denizin dolması sebebiyle sahilden 200 metre kadar uzak kalmıştır.

Kültürpark (İzmir Fuar Alanı) İzmir Kültürpark Behçet Uz öncülüğünde 1 Ocak 1936 yılında kurulmuştur. Kültürpark'ın kurulmasındaki amaç; Atatürk’ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamaktı.

Kültürpark 420. 000 m2 alan üzerine kurulmuştur. İçinde; 14 kapalı sergi salonu, 4 konferans salonu, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Fuar Evlendirme Dairesi, Celal Atik Spor Salonu, lunapark, Hayvanat Bahçesi, Paraşüt Kulesi, Gençlik Tiyatrosu, Resim-Heykel Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi bulunmaktadır. Bunun yanında da; 1850 metrelik koşu parkuru, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı saha gibi spor etkinliklerine imkân sağlayan mekânlarda bulunmaktadır.

Saat Kulesi Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında; İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa’dan oluşan komisyon tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen planlıdır. Platformu beyaz mermerden ve diğer yapıları ise; kesme taştan yapılmıştır. Kolonlar Kuzey Afrika temasını taşır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi’nin dışı baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve 4 tane 75 cm. çapında saat eklenmiştir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı (Çiğli Sasalı Hayvanat Bahçesi) 1937 yılında Türkiye’de ilk hayvanat bahçesi olarak Kültürpark içinde 18 dönümlük alana kurulmuştur. 30 Kasım 2008 yılında Çiğli Sasalı’daki 425 dönümlük alanda Türkiye’nin ilk Doğal Yaşam Parkına’na dönüştürülmüştür. İzmir Hayvanat Bahçesinden ve yurtdışından getirilen hayvanlar burada, kendi doğal ortamları gibi bir alanda kafes ve tel olmadan kendi doğal yaşam alanlarındaki gibi yaşamaktadırlar. 120 türde: 1500 hayvan yaşamaktadırlar. 3000 ağaç ve 250 bitki türü vardır.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan İzmir Kuş Cenneti’nde 500 bin civarında kuş türü yaşamaktadır.
Daha Fazla
TESİSLER
Hilton İzmir *
Hilton İzmir *
İzmir
Eşsiz Ege manzarasına sahip Hilton Izmir, misafirlerine iş veya tatil amaçlı konaklamalarında kusursuz bir deneyim sunuyor. Hilton Izmir, Adnan Menderes Havalimanı’na 18 km v...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Ramada Plaza İzmir
Ramada Plaza İzmir
İzmir
Amerika merkezli T&T Hotel Consulting L.L.C. tarafından operasyonel işletme danışmanlığı yapılmaktadır. Yatırımcı şirket olarak Sevkon Gayrimenkul; Alaçatı, Cunda ve Mazı mer...
Tek Kişilik 157 TL
Çift Kişilik 168 TL
Üç Kişilik 278 TL
Swissotel Büyük Efes (Alsancak)
Swissotel Büyük Efes (Alsancak)
İzmir
İzmir'in gözde bölgesi Alsancak'ta konumlanan Swissotel Büyük Efes, şık mimarisi, sunduğu olanaklar ve hizmet kalitesi ile öne çıkıyor. Otelin merkezi konumundan gelen ...
Tek Kişilik 699 TL
Çift Kişilik 789 TL
Üç Kişilik 1725 TL
İbis Izmir (Alsancak)
İbis Izmir (Alsancak)
İzmir
Şehrin sanat, kültür ve ticaret merkezi Alsancak'ta yer alan İbis İzmir Alsancak; İzmir'in buluşma noktası tarihi Saat Kulesi'ne 4 km, Basmane Metro İstasyonu'n...
Tek Kişilik 227 TL
Çift Kişilik 249 TL
Ramada Encore İzmir
Ramada Encore İzmir
İzmir
İzmir'in yeni cazibe merkezi olan Balçova da alış-veriş merkezlerine yürüme mesafesinde bulunan Ramada Encore İzmir, yeni fuar alanı ve havalimanına otoban bağlantısı ile kola...
Tek Kişilik 272 TL
Çift Kişilik 249 TL
Smart Hotels (Konak)
Smart Hotels (Konak)
İzmir
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezi Konak'ta yer alan Smart Hotel İzmir, İzmir'in buluşma noktası Tarihi Saat Kulesi'ne 2 km, Basmane Metro İstasyonu'n...
Tek Kişilik 454 TL
Çift Kişilik 454 TL
Ketenci Residence Hotel (Konak)
Ketenci Residence Hotel (Konak)
İzmir
Ketenci Residence Hotel İzmir'in merkezinde Fuara yürüyüş mesafesinde kurulmuş bir şehir hotelidir. Tamamen modern tarzda bir mimariye sahiptir. Hotelimiz business müşteriye h...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 180 TL
İzmir Comfort Hotel (Kahramanlar)
İzmir Comfort Hotel (Kahramanlar)
İzmir
Ege'nin kalbi İzmir'in merkezinde yer alan İzmir Comfort Hotel, hem iş hem kültür merkezlerine yakınlığı ile misafirlerine avantajlı bir konaklama imkanı sunuyor. Basmane...
Tek Kişilik 135 TL
Çift Kişilik 199 TL
Üç Kişilik 230 TL
City House (Konak)
City House (Konak)
İzmir
Merkezde yer alan bu City House Izmir, İzmir şehrinin popüler alışveriş alternatiflerine kolayca ulaşım imkanı sağlamaktadır. İzmir Basmane Tren Garı bölgesinden on dakika yürüme m...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 150 TL
Dört Kişilik 150 TL
Fi Homes (Konak)
Fi Homes (Konak)
İzmir
İzmir'in en hareketli semtlerinden biri olan Alsancak'ta yer alan Fi Homes, misafirlerine merkezi bir konaklama imkanı sunmaktadır. Fi Homes'un tüm konaklama birimle...
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 120 TL
Mom Hotel (Bornova)
Mom Hotel (Bornova)
İzmir
Ege'nin incisi İzmir'in Bornova semtinde yer alan Mom Hotel, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için güzel bir alternatif sunuyor. Tesisin sadelikle dekore edilmiş...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Ven Hotel (Konak)
Ven Hotel (Konak)
İzmir
Ven Hotel prensipleri gereği hijyen, konfor, hizmet, servis, memnuniyet garantisi sunarak siz değerli müşterilerimize kaliteyi ucuza yakalama fırsatı sunuyoruz. 7/24 bir telefonla ...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 140 TL
Si̇esta Apart Otel (Konak)
Si̇esta Apart Otel (Konak)
İzmir
Siesta Apart & Otel özellikle konumu itibari ile çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Bir çok hastaneye, şehir merkezine, eğlence ve iş merkezlerine yürüme mesafesindedir. İzm...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Mb City Hotel (Alsancak)
Mb City Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir Alsancak Mevkii'nde konumlanan; alışveriş, iş ve kültür merkezlerine yakın konumu ile dikkat çeken ve misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sağlayan MB City Hotel,...
Tek Kişilik 145 TL
Çift Kişilik 145 TL
Karaca Otel (Alsancak)
Karaca Otel (Alsancak)
İzmir
Karaca Otel, Türkiye'nin gelişmiş Liman kentlerinden İzmir'in kalbinde, oteller bölgesinde, Sevgi Yolu'nda yer alıyor. Kentin en prestijli meydanı Cumhuriyet Meydanı...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 250 TL
Veramor Hotel Wellness & Spa (Alsancak)
Veramor Hotel Wellness & Spa (Alsancak)
İzmir
Alsancak semtinde yer alan otel deniz kıyısına 200 metre mesafededir. LCD TV ile donatılmış klimalı odalara ev sahipliği yapan tesiste, kapalı yüzme havuzu içeren bir spa merkezi b...
Tek Kişilik 113 TL
Çift Kişilik 165 TL
My Hotel (Konak)
My Hotel (Konak)
İzmir
Kordon sahili üzerinde merkezi bir konumda yer alan My Hotel, bölgedeki popüler mekanlara yürüme mesafesinde bulunuyor. Odalar şık bir tasarıma sahip. Odalarda misafirlerin raha...
Tek Kişilik 161 TL
Çift Kişilik 196 TL
Üç Kişilik 299 TL
Dört Kişilik 357 TL
Volley Hotel (Alsancak)
Volley Hotel (Alsancak)
İzmir
Şehrin merkezinin kalbi Alsancak'ta yer alan Volley Hotel İzmir, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Alışveriş merkezlerine, şe...
Grand Zeybek Hotel (Konak)
Grand Zeybek Hotel (Konak)
İzmir
Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan şehri İzmir’in merkezinde yer alan Grand Zeybek Hotel, hem iş hem eğlence odaklı seyahat eden misafir...
Tek Kişilik 104 TL
Çift Kişilik 161 TL
Üç Kişilik 207 TL
Dört Kişilik 230 TL
Tempo Residence Comfort (Konak)
Tempo Residence Comfort (Konak)
İzmir
İzmir'in merkezinde yer alan Tempo Residence Comfort İzmir, sunduğu olanaklar ile keyif dolu bir tatil yaşatıyor. Tesis hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hita...
Ege Palas Business Hotel (Alsancak)
Ege Palas Business Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir'in eşsiz manzarasına hakim olan olan Ege Palas Business Hotel, misafirlerini şehrin merkezi noktası Alsancak'ta ağırlıyor. Tesiste modern bir dekora sahip 116 konfo...
Maia Boutique Hotel (Alsancak)
Maia Boutique Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir'de yer alan Maia Hotel, İzmir Saat Kulesi'ne 2,7 km, Atatürk Müzesi'ne ise 700 metre mesafededir. Tesis bünyesindeki özel otopark ücretsizdir. Tüm odalarda TV ...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 120 TL
Oğlakçıoğlu Park Butik Hotel (Konak)
Oğlakçıoğlu Park Butik Hotel (Konak)
İzmir
İzmir, Konak'ta yer alan Oğlakçıoğlu Boutique Park Hotel İzmir, kaliteli hizmet anlayışı ve sanatsal mimarisi ile hizmet veriyor. Sıcak renklerle dekore edilmiş toplam 49 od...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 170 TL
Akra Home & Residence (Alsancak)
Akra Home & Residence (Alsancak)
İzmir
Klimalı konaklama imkanı sunan, Akra Ev & Residence, İzmir'de bulunan İzmir Saat Kulesi'ne 2,5 km uzaklıktadır. Atatürk Müzesi, tesise 400 metre uzaklıktadır. Ücretsi...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 150 TL
Deka Evleri (Konak)
Deka Evleri (Konak)
İzmir
Deka Evleri sahile 20 dakikalık yürüme mesafesindedir. İzmir Fuar Merkezi'ne yürüyerek 3 dakikada ulaşılabilir. Bu evcil hayvan dostu tesise 15 km uzaklıktaki İzmir Adnan Mend...
Çift Kişilik 181 TL
Beş Kişilik 317 TL
Hotel Apart Alsancak
Hotel Apart Alsancak
İzmir
İzmirin kalbindeki Hotel Apart Alsancak, 6’sı 1+1 Stüdyo daire şeklinde geniş Deluxe oda, 3’ü Standard Çift kişilik balkonlu oda olarak 9 odaya sahiptir. Büyük ve moder...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 140 TL
Zeniva Hotel (Konak)
Zeniva Hotel (Konak)
İzmir
Zeniva Otel; iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı, kaliteli hizmet anlayışı ve konforlu odaları ile Alsancak’ta bulunuyor. Tesisin şık, konforlu ve geniş toplam 35 odasında; ...
Otel Balca (Alsancak)
Otel Balca (Alsancak)
İzmir
Alsancak semtinin merkezinde faaliyet gösteren Hotel Balca, İzmir'in ünlü Kordon sahil şeridine sadece 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Resepsiyonu günün 24 saati açık olan ...
Deniz Pansiyon (Alsancak)
Deniz Pansiyon (Alsancak)
İzmir
Deniz Pansiyon, İzmir Alsancak merkezde, Alsancak Tren İstasyonu karsısında, İzmir limanı, İzmir Fuar'ına ve Kordon'a en yakın noktada konumlanmıştır. Odalarımızda 24 saa...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 140 TL
Oğlakçıoğlu Park City Hotel (Basmane)
Oğlakçıoğlu Park City Hotel (Basmane)
İzmir
telimiz şehir merkezinde, iş ve alışveriş mekanlarına çok yakın, Uluslararası İzmir Fuarına sadece 200 metre, tarihi Agora kentine 1 kilometre, metro istasyonuna 200 metre mesafede...
Tek Kişilik 154 TL
Çift Kişilik 181 TL
Üç Kişilik 227 TL
Laleli Hotel İzmir
Laleli Hotel İzmir
İzmir
Laleli Hotel İzmir; misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin tüm odalarında; klima, LCD TV, uydu yayını, duş, banyo ve kablosuz internet erişimi mevcut....
Laguna Otel (Alsancak)
Laguna Otel (Alsancak)
İzmir
İzmirin tam merkezinde Alsancak'da tarihi rum evleri sokağında kordona 100 metre mesafedir. Yüksek tavanlı geniş 8 odası ile hizmet veren tesisin tüm odalarında; LCD TV, klima...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 160 TL
Güzel İzmir Oteli (Basmane)
Güzel İzmir Oteli (Basmane)
İzmir
Güzel İzmir Oteli 1950 yılında kurulmuş bir aile işletmesidir.İzmirin ilk ve en eski otellerinden biridir.Misafir profili olarak iş seyehati amacı ve fuar ziyareti için gelen misaf...
Tek Kişilik 59 TL
Çift Kişilik 81 TL
Vita Park Boutique Otel (Alsancak)
Vita Park Boutique Otel (Alsancak)
İzmir
Vita Park Boutique Otel'in, sakin ve huzurlu atmosferi ile Spa keyfini şehir merkezinde yaşayacaksınız. Modern şehir yaşamının yorucu ve stresli sıkıcılığından uzaklaşmak i...
Tek Kişilik 118 TL
Çift Kişilik 189 TL
Hotel Baylan (Yenişehir)
Hotel Baylan (Yenişehir)
İzmir
İzmir şehir merkezinde bulunan otelimiz Basmane Meydanı, Kadifekale ve Agora'ya 2 km mesafededir. Konak Meydanı ve Saat Kulesi, 3 km mesafededir. Adnan Menderes Havaalanına 1...
Tek Kişilik 113 TL
Çift Kişilik 158 TL
Üç Kişilik 199 TL
Dört Kişilik 245 TL
Tanık Hotel (Basmane)
Tanık Hotel (Basmane)
İzmir
Alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Hotel Tanık, Ege'nin berrak güzelliğini seyredebileceğiniz Kordon sahiline sadece 10 dakikalık bir yürüyüş mesa...
Mia City Otel (Gaziemir)
Mia City Otel (Gaziemir)
İzmir
Mia City Hotel; Adnan Menderes Havalimanı, Yeni Fuar Merkezi ve sanayi bölgelerine yakın mesafede ayrıcalıklı bir konum avantajına sahip. Odalarda şıklık ve konforun eşsiz uyumu...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
Dört Kişilik 350 TL
Blanca Hotel (Kahramanlar)
Blanca Hotel (Kahramanlar)
İzmir
İzmir'in en merkezi noktalarından Alsancak'ta bulunan Blanca Hotel, şehrin tarihi eserleri ve doğal güzelliklerine yakın olmak isteyenler için konaklama alternatifi sunuy...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 190 TL
Şimal Butik Otel (Alsancak)
Şimal Butik Otel (Alsancak)
İzmir
Şimal Butik Otel Cafe & Restaurant, İzmir Alsancak'ta özenle dizayn edilmiş odaları ve konforlu konaklama olanaklarıyla yıl boyunca siz misafirlerine hizmet vermektedir. T...
Tek Kişilik 60 TL
Çift Kişilik 100 TL
Üç Kişilik 150 TL
Ege Güneş Hotel (Bornova)
Ege Güneş Hotel (Bornova)
İzmir
zmir – Bornova'da yer alan Ege Güneş Otel, konukların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, sade dekorasyona sahip odalarında misafirlerine yılın dört mevsimi hizmet vermek...
Üstün Otel (Alsancak)
Üstün Otel (Alsancak)
İzmir
Alsancak Mevkii'nde konumlanan Üstün Otel, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Toplam 18 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm o...
Tek Kişilik 149 TL
Çift Kişilik 172 TL
Üç Kişilik 195 TL
Yayla Hotel (Basmane)
Yayla Hotel (Basmane)
İzmir
Otelimiz; Tren İstasyonu ve Metroya 25 m, İzmir Enternasyonel Fuarına 50 m, Tarihi Kemeraltı Çarşısına (Kızlar Ağası Hanı) 1 km, Havaalanına 12 km mesafededir....
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 236 TL
Âlâ Baykuş Hotel (Çeşme)
Âlâ Baykuş Hotel (Çeşme)
İzmir
Erik, Karadut, Manolya gibi birbirinden sevimli adlara sahip odaların yer aldığı, 100 yıllık taş bir yapıda hizmet veren Ala Baykuş Butik Otel Alaçatı'nın merkezi konumundadır...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 120 TL
Alaçatı Eldoris Otel
Alaçatı Eldoris Otel
İzmir
Ege'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da bulunan Alaçatı Eldoris Hotel, misafirlerini doğal güzellikler içinde, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin tamamı klimalı...
Çift Kişilik 325 TL
Zeytin Apart Otel (Çeşme)
Zeytin Apart Otel (Çeşme)
İzmir
İzmiri'n harika denizi ve hareketli eğlence yerleri ile popüler olan tatil merkezi Çeşme'de yer alan Zeytin Apart Otel, misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor. Tesis...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
Dört Kişilik 380 TL
Sirius Mi Hotel (Çeşme)
Sirius Mi Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme çevre yolu üzerindeki otelimiz yazlık konserlerin yapıldığı Amfi Tiyatro'ya 200 metre mesafede, Çeşme Marinaya 700 metre Çeşme Çarşısı' na ise 500 metre uzaklıktadı...
Tek Kişilik 130 TL
Çift Kişilik 160 TL
Üç Kişilik 220 TL
Club Mackerel Tatil Köyü (Foça)
Club Mackerel Tatil Köyü (Foça)
İzmir
İzmir'in sakin, huzurlu ve doğayla iç içe tatil beldesi Foça'da yer alan Club Mackerel, misafirlerini konforlu odalarda ağırlıyor. Denize sıfır konumdaki tesisin, 120 met...
Çift Kişilik 450 TL
Üç Kişilik 510 TL
Erendira Hotel (Alaçatı)
Erendira Hotel (Alaçatı)
İzmir
Erendira Butik Hotel, Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde, restore edilmiş 170 yıllık bir binada misafirlerini ağırlıyor. Alaçatı'nın merkezinde, restoranların ve dükkanların ...
Bilsu Volley Otel (Çeşme)
Bilsu Volley Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'nin Dalyan Mevkii'nde yer alan Bilsu Volley Otel, konforlu odalarıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Tesisin sade...
Herakles Butik Otel (Çeşme)
Herakles Butik Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Herakles Butik Hotel, her biri farklı konsepteki odalarıyla misafirlerine rahat bir tatil imkanı sunuyor. Tesisin odalarınd...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 200 TL
Üç Kişilik 350 TL
Natureland Efes Pension (Şirince)
Natureland Efes Pension (Şirince)
İzmir
Zeytin ağaçları ile çevrili Natureland Efes, açık bir yüzme havuzu ve mini mutfağa sahip klimalı odalara ev sahipliği yapıyor. Dağlara bakan otel, Artemis Tapınağı ve Aziz Johannes...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 200 TL
Arinnanda Otel (Çeşme)
Arinnanda Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Boyalık'ta hizmet veren Arinnanda Otel, Çeşme'nin seçkin plajlarına ve merkeze yürüme mesafesindeki konumunun avantajlarını en iyi şekilde taşıyor. Tesis, doğal güz...
Solmaz Deluxe Otel (Çeşme)
Solmaz Deluxe Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Kalesi, yat limanı ve Sakız Adası'nın panoramik manzarasını sunan Solmaz Deluxe Hotel, Çeşme'nin merkezinde yer almaktadır. Sezonluk açık kapalı yüzme havuzu ve sa...
Kokopelli Hotel (Alaçatı)
Kokopelli Hotel (Alaçatı)
İzmir
Türk misafirperverliğini, güler yüzlü personelinin eşsiz hizmet anlayışını, geleneksel Alaçatı mimarisi ile harmanlayan Kokopelli Alaçatı; misafirlerine konforlu bir konaklama alte...
Hotel La Bella (Bergama)
Hotel La Bella (Bergama)
İzmir
Bergama'da hizmet veren Labella Hotel Bergama, misafirlerine sakin ve huzurlu bir konumda konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. 70 oda ile misafirlerine hizmet veren te...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 240 TL
Alaçatı Mandalina Otel
Alaçatı Mandalina Otel
İzmir
Alaçatı'nın renkli yaşantısını doyasıya yaşama imkanı sunan Alaçatı Mandalina Otel, konforlu odaları ve samimi hizmetiyle eşsiz bir tatil vadediyor. Şık ve konforlu detaylara...
Çift Kişilik 272 TL
Değerli Motel (Seferihisar)
Değerli Motel (Seferihisar)
İzmir
İzmir'in `Seferihisar' ilçesinde, Ürkmez mevkiinde bulunan Değerli Motel, muhteşem Ege Denizi'ne yalnızca 100 metre mesafede yer alıyor. Toplam 20 odasıyla hizmet...
Tek Kişilik 50 TL
Çift Kişilik 70 TL
Üç Kişilik 80 TL
Selim Sultan Hotel (Özdere)
Selim Sultan Hotel (Özdere)
İzmir
1980 yıllarında kurulmuş olan Selim Sultan Hotel kurucusu olan Mehmet Demir daha sonralarında otel işletmesini Sait Demir'e bırakmıştır. Demir ailesi 2 nesildir otel Selim Sul...
Atilla's Getaway (Selçuk)
Atilla's Getaway (Selçuk)
İzmir
Havuz, Ücretsiz Otopark, Ücretsiz Yüksek Hızda İnternet (WiFi), Bar/Oturma Salonu, Restoran mevcuttur. Aile Odaları , Sigara İçilmeyen Odalar, Sigara içilebilen odalar , Engellile...
Çift Kişilik 86 TL
Üç Kişilik 86 TL
Eski Taş Otel (Karaburun)
Eski Taş Otel (Karaburun)
İzmir
Eski Taş Otel, hem denizin ve güneşin keyfini çıkarmak hem de tarihi bir yerde huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri İzmir Çeşme’de ağırlıyor. Tesisin çağdaş tasarımı ve konfo...
Tek Kişilik 158 TL
Çift Kişilik 227 TL
Nea Garden Hotel (Çeşme)
Nea Garden Hotel (Çeşme)
İzmir
Nea Garden Hotel, konforlu mekanları ve huzurlu atmosferiyle Alaçatı'nın eşsiz güzelliğini yaşam fırsatı sunuyor.Bahçe içerisinde, her birinde 1+1 özellikte 4 süit odanın bulu...
Hotel Akay (Selçuk)
Hotel Akay (Selçuk)
İzmir
İsa Bey Camii'nin yanında yer alan Akay Hotel, ücretsiz Wi-Fi içeren odalar sunmakta olup Selçuk'un merkezine yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otelde şezlongla...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 200 TL
Bedirhan Konak Otel (Alaçatı)
Bedirhan Konak Otel (Alaçatı)
İzmir
Çeşme Alaçatı'da yer alan Alaçatı Bedirhan Otel, yemyeşil bir bahçeye ve bir avlu terasa sahiptir. Tesis genelinde Wi-Fi erişimi ücretsizdir. Her gün saat 17:00'de çay ve...
Fener Otel (Çeşme)
Fener Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme'de yer alan ve modern dizaynın doğayla buluştuğu Fener Otel, konforlu odaları ile misafirlerine sıcak bir aile ortamı sunuyor. Deniz ma...
Troy Boutique Hotel & Spa (Çeşme)
Troy Boutique Hotel & Spa (Çeşme)
İzmir
Çeşme'nin Ayasaranda Köyü mevkinde yer alan Çeşme Troy Boutique Hotel, her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Alaçatı ve İyon mimarisi ile dikkat çeken Çeşme Troy Bouti...
Tek Kişilik 80 TL
Çift Kişilik 150 TL
Üç Kişilik 180 TL
Lodos Butik Otel (Çeşme)
Lodos Butik Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da bulunan Lodos Butik Otel, misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin modern dekorasyona sahip odalarında; ...
Zeytinli Konak Butik Otel (Şirince)
Zeytinli Konak Butik Otel (Şirince)
İzmir
İzmir Şirince'de yer alan Zeytinli Konak, sunduğu hizmet ve olanaklarla özellikle turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Zeytinli Konak'ın ...
Tek Kişilik 254 TL
Çift Kişilik 254 TL
Larimar Boutique Hotel (Çeşme)
Larimar Boutique Hotel (Çeşme)
İzmir
Larimar Boutique Hotel, misafirlerine şık ve modern tasarlanmış odalarında konforlu bir konaklama imkanı sağlıyor. Odalarda; minibar, telefon, banyo, WC, kablosuz internet, tel...
Çift Kişilik 95 TL
Üç Kişilik 154 TL
Cenka Otel (Selçuk)
Cenka Otel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in tarihi kentlerinden Selçuk'ta konumlanan Cenka Otel; tarihi mekanlara yakınlığı ile misafirlerine avantaj sağlıyor. 2'i Deluxe, 26'sı standart olmak...
Tek Kişilik 75 TL
Çift Kişilik 130 TL
Üç Kişilik 160 TL
Villa Levante Otel (Bornova)
Villa Levante Otel (Bornova)
İzmir
Şehrin merkezi noktalarından Bornova'da hizmet veren Villa Levante Otel; iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Misafirlerini tarihi b...
Hotel Karacam (Eski Foça)
Hotel Karacam (Eski Foça)
İzmir
Denize sıfır konumuyla dikkat çeken Hotel Karacam, Ege'nin tarihi dokusunu koruyabilmiş sahil yerleşimlerinden biri olan Eski Foça'da konforlu bir konaklama alternatifi s...
Tek Kişilik 190 TL
Çift Kişilik 190 TL
Üç Kişilik 326 TL
Kerme Ottoman Alaçatı
Kerme Ottoman Alaçatı
İzmir
İzmir Alaçatı mahallesinde Hacımemiş bölgesinde, yüzme havuzlu ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz konforlu atmosferi ile kusursuz kişiye özel hizmeti ile huzur sessizlik içerisi...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 165 TL
Afet Hanım Konağı (Çeşme)
Afet Hanım Konağı (Çeşme)
İzmir
Alaçatı'nın merkezinde yer alan Afet Hanım Konağı, 150 yıllık 2 katlı bir taş binada antika mobilyalarla dekore edilmiş otantik odalar sunmaktadır. Bir terası bulunan tesis ay...
Tek Kişilik 235 TL
Çift Kişilik 235 TL
Üç Kişilik 390 TL
Dört Kişilik 520 TL
Akşam Sefası Otel (Alaçatı)
Akşam Sefası Otel (Alaçatı)
İzmir
Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden Çeşme'de hizmet veren Akşam Sefası Otel, rüzgar sörfünün en ideal rotası Alaçatı'da misafirlerini ağırlıyor. Tesiste 7 od...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
Morro Otel (Çeşme)
Morro Otel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı’nın merkezi Kemalpaşa caddesine yürüme mesafesinde olan Morro,korumacı turizme verdiği önemle,yöresel dokuyu koruyarak, 2004 yılında inşaa edilip, 2011 yılında hizmet...
Alya Rüzgarı Otel (Çeşme)
Alya Rüzgarı Otel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı’nın merkezine yürüme mesafesinde, merkezin kalabalığından ve gürültüsünden bir o kadar uzakta olan Alya Rüzgarı Otel, msafirelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ...
Tek Kişilik 350 TL
Çift Kişilik 350 TL
Buğra White Palace (Alaçatı)
Buğra White Palace (Alaçatı)
İzmir
Buğra Alaçatı'nın açık ve sıcak renklere sahip tüm konaklama birimleri sade mobilyalarla dizayn edilmiştir. Klima her birimde standart olarak yer alır. Saç kurutma makinesi ve...
Ada Butik Otel (Çeşme)
Ada Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Tesis 13 odalı bir Butik Otel olup Oda Kahvaltı konseptlidir. Çeşme Ada Butik Otel, Dalyan/Ayayorgi koyunda yer alan ve ünlü Beach Club'lara 700 m, çevredeki diğer halk plajla...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 220 TL
Cynara Otel (Alaçatı)
Cynara Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Pazayeri'ne 600 m mesafede hizmet veren Cynara Otel Alaçatı; Alaçatı'’nın doğal güzellikleri ile çevrili olup, misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sun...
Temuçin Otel (Alaçatı)
Temuçin Otel (Alaçatı)
İzmir
Ege ‘ nin incisi gözde tatil beldesi Alaçatı ‘ da kır çiçekleri, zeytin ve sakız ağaçlarıyla bezeli bir bahçesi olan otelimizin sekiz adet odası bulunmaktadır. Odalarım...
Atlas Otel (Çeşme)
Atlas Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme şehir merkezinde konumlanan Atlas Otel, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konumda yer alıyor. 24 odası bulunan tesisin klimalı oda ve süitlerinde Çeşme manzarasını izle...
Tek Kişilik 217 TL
Çift Kişilik 217 TL
Göbene Otel (Alaçatı)
Göbene Otel (Alaçatı)
İzmir
Gerek rüzgar sörfü, gerek birbirinden güzel plajları, gerekse asırlık taş evleriyle cazibe merkezi olan Alaçatı'da yer alan Göbene Alaçatı, Çeşme Yarım Adası'nın eşsiz ko...
Birgi Butik Otel Saliha Hanım Taş Konak (Ödemiş)
Birgi Butik Otel Saliha Hanım Taş Konak (Ödemiş)
İzmir
İzmir'in Ödemiş ilçesinde konumlanan tesis, misafirlerini şehrin gürültüsünden uzak huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. 7 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odala...
Tek Kişilik 136 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 181 TL
Leo Alaçatı Butik Otel
Leo Alaçatı Butik Otel
İzmir
İzmir tatillerinin vazgeçilmezi, rüzgar sörfünün merkezi Alaçatı’da yer alan Leo Alaçatı Butik Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil sunuyor. Misafirler tesiste yer alan, şez...
Mavi Panorama (Çeşme)
Mavi Panorama (Çeşme)
İzmir
Bahçe’de ; Barbekü olanağı, Teras, Güneşlenme , Kütüphane, Bilardo , İnternet, Günlük Gazeteler. Oda servisi,Otopark (Umuma Açık), Restoran rezervasyonu , Araba kiralama, Hav...
Tek Kişilik 300 TL
Çift Kişilik 300 TL
Han Otel (Urla)
Han Otel (Urla)
İzmir
Doğa ve tarihin buluştuğu Urla İzmir ilçesinde 125 yıllık geçmişe, HAN Otel’de tanıklık etmek istermisiniz şimdi doğru adrestesiniz. yüzyılların ayak seslerini bugüne ulaştır...
Tek Kişilik 80 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 150 TL
Altı Oda Butik Otel (Çeşme)
Altı Oda Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem doğası ve sunduğu avantajlarıyla vazgeçilmez haline gelen Çeşme Ilıca'da yer alan Altı Oda Butik Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin çağdaş t...
Tek Kişilik 320 TL
Üç Kişilik 520 TL
Mavi Keci Butik Hotel (Karaburun)
Mavi Keci Butik Hotel (Karaburun)
İzmir
Şehir gürültüsünden uzakta sakin ve huzurlu bir konaklama alternatifi sunan Mavi Keçi Butik Otel; misafirlerine organik ürünlerden oluşan sabah kahvaltısı servisi sunuyor. 8 oda...
Çaylan Otel (Basmane)
Çaylan Otel (Basmane)
İzmir
Basmane metro ve tren istasyonlarının tam karşısında yer alan Caylan Hotel, İzmir Uluslararası Fuar Alanı'na sadece 2 dakikalık yürüme mesafesindedir. Tesis genelinde ücretsiz...
Kerman Otel (Çeşme)
Kerman Otel (Çeşme)
İzmir
Bembeyaz kumlu plajları, masmavi berrak denizi ve renkli gece hayatıyla İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme’de yer alan Kerman Otel, misafirlerini Ege'nin doğal güzellikle...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 90 TL
Üç Kişilik 120 TL
Albano Otel (Çeşme)
Albano Otel (Çeşme)
İzmir
Albano Hotel, tatil cenneti Çeşme Merkez'de konuklarını ağırlamaktadır. Lobby Bar, Pool bar, okuma salonu, kahve köşesi ve açık yüzme havuzu tüm misafirlerin kullanımına aitti...
Kalipso Motel (Çeşme)
Kalipso Motel (Çeşme)
İzmir
Kalipso Motel, Çeşme'nin Ilıca ilçesinde konuklarını ağırlamaktadır. Tesisin özel araçları ile gelen konukları için ücretsiz otopark alanı mevcuttur. Tüm konaklama birimleri v...
Tek Kişilik 230 TL
Çift Kişilik 300 TL
Paris Hotel (Selçuk)
Paris Hotel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in Selçuk Mevkii'nde yer alan Paris Hotel , tarihi turistik noktalara ulaşımda sağladığı kolaylık ile misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin ev rah...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 110 TL
Üç Kişilik 150 TL
Dört Kişilik 200 TL
Kırkınca Evleri (Şirince)
Kırkınca Evleri (Şirince)
İzmir
Kırkınca Evleri Butik Hotel, misafirlerini Şirince'nin doğal güzellikleri ile çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin 12 odası mevcut. Odalarda; banyo, duş, WC, k...
Tek Kişilik 280 TL
Çift Kişilik 280 TL
Üç Kişilik 350 TL
Çağla Butik Otel (Çeşme)
Çağla Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Çağla Butik Otel, Çeşme'nin bir sahil köyü olan Ildır'da konuklarını ağırlamaktadır. Sahil kenarında hizmet veren deniz evinin huzur dolu atmosfere sahip bir bahçesi bulu...
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 200 TL
Arya Otel (Çeşme)
Arya Otel (Çeşme)
İzmir
Otelimiz merkeze 10 dakika yürüyüş mesafesinde ve plajlara ulaşmanızı sağlayacak toplu tasım araç duraklarına 5 dakika uzaklıktadır. Konuklarımız dilerse yeşillikler içinde huzurl...
Tek Kişilik 134 TL
Çift Kişilik 134 TL
Dört Mevsim Alaçatı (Çeşme)
Dört Mevsim Alaçatı (Çeşme)
İzmir
Alaçatı'nın tarihi taş evlerinden birinde hizmet veren Dört Mevsim Alaçatı, misafirlerine huzur verici bir tatil vadediyor. Tesisin bahçeye bakan balkona sahip odalarında; k...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 200 TL
Şakran Otel (Aliağa)
Şakran Otel (Aliağa)
İzmir
OTELİMİZ 2010 YILINDAN BERİ HİZMETİNİZDEDİR. ALİAĞA'YA 13 KM , ŞAKRAN CEZAEVİNE 2 KM UZAKLIKTADIR. ODA KAHVALTI HİZMETİ VERMEKTEYİZ....
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 220 TL
Era Otel (Çeşme)
Era Otel (Çeşme)
İzmir
Ilıca Plajı'na 3 km mesafede bulunan Era Otel Alaçatı; Alaçatı'nın merkezinde, doğayla iç içe bir konumda, tarihi ve nostaljik atmosferiyle hizmet veriyor. Zevkli bir şek...
Zeybek Otel (Seferihisar)
Zeybek Otel (Seferihisar)
İzmir
Türkiye'nin ilk yavaş şehri (cittaslow) Seferihisar'da bulunan Zeybek Hotel, misafirlerine samimi ve huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 24 oda mevcut. Odalar...
Tek Kişilik 105 TL
Çift Kişilik 105 TL
Üç Kişilik 135 TL
Dört Kişilik 160 TL
Alaçatı Private Hotel
Alaçatı Private Hotel
İzmir
Alaçatı'da ve Pazaryeri'de 500 metre mesafede bulunan Alaçatı Private Hotel, bir bahçe, odalar, mülk boyunca ücretsiz WiFi ve bar sunmaktadır. Bagaj muhafaza alanına sahi...
Tek Kişilik 158 TL
Çift Kişilik 158 TL
Üç Kişilik 317 TL
Dört Kişilik 317 TL
Bobyland Köpek Oteli
Bobyland Köpek Oteli
İzmir
Evcil Dostlarınız İçin En İyi Şartları Kaliteli Hizmetimizle Sizlere Sunuyoruz. Profesyonel Kadro · Oyun Aktiviteleri · Hijyenik Ortam · 7/24 Hizmet Hizmetle...
Tek Kişilik 50 TL
Simira Otel (Çeşme)
Simira Otel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı Simira Hotel; Alaçatı' da konforlu odaları ile misafirlerine keyifli bir tatil yaşatıyor. Tesisin odalarında; banyo, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı,...
Tek Kişilik 210 TL
Çift Kişilik 210 TL
Üç Kişilik 235 TL
Vesta Köpek Eğitimi & Köpek Oteli
Vesta Köpek Eğitimi & Köpek Oteli
İzmir
Her köpeğin kendi odasında konakladığı, ev tipi ya da müstakil bahçeli odaların olduğu, İzmir merkeze 20 dk mesafede eşsiz bir köpek oteli. Maalesef sadece köpeklerinizin konaklama...
Tek Kişilik 49 TL
Rakasta Boutique Hotel (Dikili)
Rakasta Boutique Hotel (Dikili)
İzmir
Rakasta Boutique Hotel & Convention Center, Dikili’de misafirleri için en ince detayların dahi düşünüldüğü konforlu odalarıyla kaliteli ve huzurlu bir tatil arayanlara mu...
Tek Kişilik 118 TL
Çift Kişilik 177 TL
Pırıl Thermal Hotel (Çeşme)
Pırıl Thermal Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşmenin gülen yüzü Pırıl Otel 2004 Temmuz ayında açılmıştır. İzmir'e 80 km uzaklıkta ve Çeşmenin Çevre yolunda bulunan merkeze 600 metre mesafededir.Pırıl Hotel 71 suite ve 6...
Boğaziçi Butik Otel (Alaçatı)
Boğaziçi Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da hizmet veren Boğaziçi Butik Otel; misafirlerine huzurlu bir tatil altern...
Tek Kişilik 249 TL
Çift Kişilik 181 TL
Üç Kişilik 249 TL
 Şirin Villa Otel (Çeşme)
Şirin Villa Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in incisi Çeşme'nin en güzel plajı Ilıca'ya sadece 50 m mesafede bulunan Şirin Villa Otel, misafirlerine doğayla iç içe, huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. ...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 150 TL
Nergis Misafirevi Butik Otel (Çeşme)
Nergis Misafirevi Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Otelimiz 550 yıllık tarihi bir taş bina olup, nostaljiyi bohem tarzıyla yoğurmuş bir atmosfere sahiptir. Huzuru, keyfi doyasıya yaşarsınız. Kendi evinizdeki gibi rahat eder, en güz...
Çift Kişilik 272 TL
Üç Kişilik 272 TL
Dört Kişilik 272 TL
Adres Alaçatı Butik Otel
Adres Alaçatı Butik Otel
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da, doğal güzellikler ile çevrili huzurlu bir atmosferde hizmet veren Alaçatı Adres Otel, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konu...
Aden Butik Otel (Çeşme)
Aden Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Merkezi konumu ile misafirlerine avantaj sağlayan Aden Butik Otel; sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalarda misafirlerine keyifli bir tatil imkanı...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 288 TL
Üç Kişilik 300 TL
İzmir Antikhan Hotel (Konak)
İzmir Antikhan Hotel (Konak)
İzmir
Otelimiz, Şehir Merkezinde olup, Kordon, Alsancak, Konak, Çankaya ve İzmir'in bir çok yerine ulaşımı çok yakın konumdadır. Emin olun ki, kendinizi bu tarihi yapının içine haps...
Tek Kişilik 95 TL
Çift Kişilik 113 TL
Üç Kişilik 131 TL
Begonvil Otel (Alaçatı)
Begonvil Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da, doğal güzellikler ile çevrili huzurlu bir atmosferde hizmet veren Begonvil Otel Alaçatı, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın k...
Çift Kişilik 175 TL
Üç Kişilik 225 TL
Dört Kişilik 300 TL
La Capria Suite Hotel (Çeşme)
La Capria Suite Hotel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı Mevkii'ndeki tesis, Çeşme merkeze 11 km, İzmir şehir merkezine 70 km ve Adnan Menderes Havalimanı'na 90 km mesafede konumlanıyor. La Capria Suite Hotel/Alaçatı; Ç...
Çiçek Otel  (Dikili)
Çiçek Otel (Dikili)
İzmir
Çandarlı merkezde bulunan ÇİÇEK OTEL& RESTAURANT , Dikili ilçe merkezine 19 km, İzmir merkezine 90 km, Adnan Menderes Havaalanı'na ise 117 km uzaklıktadır. Denize sıfır od...
Tek Kişilik 170 TL
Çift Kişilik 170 TL
Dört Kişilik 220 TL
Anatolia Motel (Özdere)
Anatolia Motel (Özdere)
İzmir
Özdere Plajı'na yalnızca 100 metre uzaklıktaki Anatolia Motel, antik Yunan kenti Efes'e 35 km mesafede yer almaktadır. Tesis, ücretsiz Wi-Fi ve bünyesinde ücretsiz otopar...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 190 TL
Fora Konak Hotel (Alaçatı)*
Fora Konak Hotel (Alaçatı)*
İzmir
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da yer alan Fora Konak Alaçatı, sevimli bahçesi, yüzme havuzu ve konforlu odalarıyla huzur dolu bir tatil yaşatıyor. Tesisin şık ve k...
Tek Kişilik 286 TL
Çift Kişilik 286 TL
Üç Kişilik 358 TL
Metropolis Otel (Torbalı)
Metropolis Otel (Torbalı)
İzmir
Otelimiz havaalanı,deniz,antik kentler ve şehir merkezine konumu ile merkezdedir.Misafirlerimizin rahat ve konforu ön planda olup temiz ve huzurlu konaklamaları için profosyonel ka...
Tek Kişilik 185 TL
Çift Kişilik 250 TL
Kaptan Motel (Seferihisar)
Kaptan Motel (Seferihisar)
İzmir
Sığacık TEOS Marina ya çok yakın bir konumdaki otelde zevkle döşenmiş 13 oda ve harika manzaralı bir teras barı var. Balıkçı köyü sığacık ta huzurlu bir tatil yaparken tarihi kale...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 120 TL
Ramada Hotel & Suites (Kemalpaşa) *
Ramada Hotel & Suites (Kemalpaşa) *
İzmir
Ramada Hotel & Suites Kemalpaşa, misafirlerini şık ve modern tasarlanmış odalarında ağırlıyor.İzmir'in Kemalpaşa Mevkii'nde konumlanana tesis, güler yüzlü personeli v...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Anz Guesthouse (Selçuk)
Anz Guesthouse (Selçuk)
İzmir
ANZ Guesthouse, Selçuk şehrinin merkezinde bulunmaktadır ve misafirleri için aynı zamanda ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet sunmaktadır. Misafirhane, saç ku...
Tek Kişilik 145 TL
Çift Kişilik 195 TL
Üç Kişilik 227 TL
Dört Kişilik 249 TL
Üzüm İskelesi Otel (Karaburun)
Üzüm İskelesi Otel (Karaburun)
İzmir
Mordoğan iskelede konumlanan Üzüm İskelesi Butik Otel, denizin dinlendirici sesini dinleyebileceğiniz sessiz ve sakin konumu ile misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sun...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 200 TL
Tayfun Boutique Hotel (Karaburun)
Tayfun Boutique Hotel (Karaburun)
İzmir
Tayfun Hotel, İzmir'den 30 kilometre uzaklıkta, Mordoğan'da yer alır ve tesis genelinde bir restoran ve ücretsiz Wi-Fi sunmaktadır. Konuklar otel bünyesindeki restoranın ...
Tek Kişilik 90 TL
Çift Kişilik 177 TL
Jakamar Otel (Alaçatı)
Jakamar Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın renkli yaşantısını doyasıya yaşama imkanı sunan Jamakar Butik Otel, konforlu odaları, ev ortamını anımsatan ortamı ve samimi hizmetiyle eşsiz bir tatil vadediyor. ...
Lucky Angel Otel (Alaçatı)
Lucky Angel Otel (Alaçatı)
İzmir
Lucky Angel, misafirlerini İzmir’in doğal güzellikleri ve eğlenceli hayatı ile kendine hayran bırakan tatil merkezi Alaçatı'da ağırlıyor. Tesisi merkezi konumu misafirlere tat...
Twins Hotel (Çeşme)
Twins Hotel (Çeşme)
İzmir
Ege tatilinin vazgeçilmezi Çeşme'de yer alan Twins Hotel, plaja yürüme mesafesinde bulunuyor. Tesis, manzaralı ve konforlu odalarıyla misafirlerine keyifli bir tatil vaat ediy...
Tek Kişilik 230 TL
Çift Kişilik 230 TL
Ayasoluk Hotel (Selçuk)
Ayasoluk Hotel (Selçuk)
İzmir
Artemis Tapınağı, St John Bazilikası, Ayasoluk Kalesi ve İsabey Camii'ne yürüme mesafesinde bulunan Ayasoluk Hotel, Selçuk'ta merkezi bir konuma sahiptir. Otelin açık yüz...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 400 TL
Üç Kişilik 480 TL
Paşalimanı Otel (Çeşme)
Paşalimanı Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem denizi ve eğlence olanaklarıyla İzmir'in vazgeçilmez tatil merkezi olan Çeşme'de yer alan Paşalimanı Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. 20 o...
Tek Kişilik 454 TL
Çift Kişilik 454 TL
Tınas Hotel (Çeşme)
Tınas Hotel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da hizmet veren Tınas Hotel Alaçatı, misafirlerine eğlencenin kalbi olan noktada huzurlu ve sakin bir konaklama alternatifi sunuyor. ...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 150 TL
Lila Boutique Hotel (Dikili)
Lila Boutique Hotel (Dikili)
İzmir
Ege'nin maviliği ve yeşilliklerinin bir arada buluştuğu Dikili mevkiinde konumlanan Lila Boutique Hotel; alışveriş, eğlence ve ulaşım noktalarına yakın konumu ile misafirlerin...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 150 TL
Maya Bistro Hotel Beach
Maya Bistro Hotel Beach
İzmir
Rahatınız ve konforunuz düşünülerek özenle dekore edilmiş birbirinden bağımsız balkonlu, hayvan dostu seçeneğiyle 25 odamız mevcuttur. Odanızın balkonundan kuşların, denizin, rüzga...
Foça Boutique Hotel (Foça)
Foça Boutique Hotel (Foça)
İstanbul
Foça Butik Hotel; tarihi güzellikleri ve merak uyandıran doğası ile tüm dünyadan turistlerin ilgisini çeken İzmir'in Foça Mevkii’nde hizmet veriyor. Tesisin modern bir an...
Cy Inn Karşıyaka Otel
Cy Inn Karşıyaka Otel
İzmir
Karşıyaka'da yer alan CY Inn Hotel, Karşıyaka'nın geniş yeşil bahçesinde açık havuz bulunmaktadır. Otelin klimalı odaları konforlu mobilyalar ve ücretsiz Wi-Fi ile donatı...
Tek Kişilik 120 TL
Çift Kişilik 200 TL
Efes Antik Hotel (Selçuk)
Efes Antik Hotel (Selçuk)
İzmir
Efes Antik Otel ilçemiz Selçuk'u ve ilçemize yakın alanlarda bulunan tarihi ve turistik alanları görmek için gelmiş yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermektedir. Efes ...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 100 TL
Üç Kişilik 130 TL
Dört Kişilik 150 TL
Hay Hotel (Alaçatı)
Hay Hotel (Alaçatı)
İzmir
Gerek rüzgâr sörfü, gerek birbirinden güzel plajları, gerekse asırlık taş evleriyle cazibe merkezi olan Alaçatı'da misafirlerini ağırlayan Hay Hotel, balkon veya terası ...
Maison d'Azur (Alaçatı)
Maison d'Azur (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı köy meydanına sadece 1 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Maison d-Azur Alaçatı Otel, karşılıklı iki binadan oluşan taş evlerdir. Taş duvarlı odalarında klima ve ücretsiz...
Elaia Hotel (Bergama)
Elaia Hotel (Bergama)
İzmir
Tarih boyunca bir çok kültüre ev sahipliği yapan ve dünya çapında önemi arkeolojik eserlere sahip Bergama'da hizmet veren Elaia Hotel, misafirlerine şehir stresinden uzak saki...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 125 TL
Su Perisi Otel (Kemalpaşa)
Su Perisi Otel (Kemalpaşa)
İzmir
Doğa ile iç içe bir konumda bulunan Su Perisi Otel, misafirlerine sakin ve huzurlu bir konaklama vadediyor. Tesis, misafirlerini şık ve konforlu odalarında ağırlıyor. Tesisin 2...
Boyalık Beach Hotel & SPA (Çeşme)
Boyalık Beach Hotel & SPA (Çeşme)
İzmir
120 METRE UZUNLUĞUNDA İNCE KUM PLAJ ŞEZLONG , MİNDER VE ŞEMSİYE ÜCRETSİZ. PLAJ PEŞTEMALİ KART KARŞILIĞI ÜCRETSİZDİR. DENİZE SIFIR OLARAK BÖLGENİN EN ÜNLÜ PLAJINI ÖNÜNE ALA...
Etap Altınel Hotel (Aliağa)
Etap Altınel Hotel (Aliağa)
İzmir
İzmir'in sanayi ve ticareti ile öne çıkan Aliağa bölgesinde hizmet veren Etap Altınel Aliağa; iş ve turistik amaçlı konaklamar için konforlu bir konaklama alternatifidir. 9...
Eftalya 128A Hotel (Çeşme)
Eftalya 128A Hotel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı'da yer alan, eski bir Rum evi olan Eftalya 128A Hotel, misafirlerini modern olanaklar ile zenginleştirilmiş otantik odalarında ağırlıyor. Tesisin 5 odasında; klima,...
Tek Kişilik 400 TL
Çift Kişilik 400 TL
Hanedan Otel (Foça)
Hanedan Otel (Foça)
İzmir
Ege'nin en şirin ilçesi Foça merkezinde bulunan tesis, mağaza ve restoranlardan 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Hanedan Hotel'in odalarında Fransız balkon, ...
Çift Kişilik 370 TL
Yorgo Seferis Butik Otel (Urla)
Yorgo Seferis Butik Otel (Urla)
İzmir
Hotel Yorgo Seferis Residence, İzmir'in şirin sahil kasabası Urla'da bulunmaktadır. Tesis dünyaca ünlü Yunan şair Yorgo Seferis'in 1900 yılında doğduğu taş evin aslı...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
1882 Butik Otel (Alaçatı)
1882 Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da, tarihi taş evlerden birinde misafirlerini ağırlayan otel, tasarımı ve huzurlu ortamı ile siz bir Ege masalına davet ediyor. Tesis; her biri özel tasarlanmış, t...
Kamer Suites & Hotel (Çeşme)
Kamer Suites & Hotel (Çeşme)
İzmir
Kamer Suite & Hotel Çeşme Dalyanköy mevkiinde yaklaşık 3.000 metrekare alan üzerine kurulmuş, 37 suite odası ve üç bölümlü havuzu,anlaşmalı plajı Casa beach ile beraber bünye...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 120 TL
Üç Kişilik 150 TL
Dört Kişilik 190 TL
Alenos Boutique Hotel (Alaçatı)
Alenos Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezine yürüme mesafesinde yer alan Alenos Butik Otel, misafirlerini Ege’nin doğal güzellikleri ile çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin modern ...
Tek Kişilik 250 TL
Çift Kişilik 250 TL
Hitit Otel (Selçuk)
Hitit Otel (Selçuk)
İzmir
Tarihi Selçuk ilçesinde bulunan Hitit Hotel, kentteki birçok yerel ilgi çekici mekana kolay bir ulaşım sunmaktadır. Otelde açık yüzme havuzu, klimalı odalar ve geleneksel Türk mutf...
Tek Kişilik 150 TL
Çift Kişilik 150 TL
Asma Han Otel  (Alaçatı)
Asma Han Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezinde hizmet veren Asma Han Hotel Alaçatı, Ege'nin sımsıcak havasını yansıtan taş binasıyla misafirlerine renkli bir tatil deneyimi vadediyor.Tesisin şık...
Ev Bharat Hotel (Alaçatı)
Ev Bharat Hotel (Alaçatı)
İzmir
Son yılların en gözde tatil beldelerinden Alaçatı'da bulunan Ev Bharat Otel, misafirlerine Ege rüzgarlarının tadını çıkarabilecekleri yemyeşil bahçesi ve muhteşem açık havuzuy...
Forever Alaçatı Boutique Hotel
Forever Alaçatı Boutique Hotel
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da hizmet veren Forever Alaçatı Boutique Hotel; misafirlerine huzurlu bir t...
Tek Kişilik 290 TL
Çift Kişilik 290 TL
Pırlanta Butik Otel (Çeşme)
Pırlanta Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Pırlanta Butik Otel, modern bir şekilde dekore edilmiş odaları ve huzurlu atmosferi ile misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ücretsiz Wi-Fi erişimi, telefon, faks ...
Tek Kişilik 317 TL
Çift Kişilik 340 TL
Üç Kişilik 340 TL
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden (Çeşme)
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden (Çeşme)
İzmir
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden, Alaçatı'da yemyeşil bir bahçe içerisinde konuklarını ağırlamaktadır. Sadece tesiste konaklama yapan misafirlerin kullanımına ait olan ...
Fırat Mert Hotel (Çeşme)
Fırat Mert Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme İnönü Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde bulunan Hotelimiz merkeze 300 metre , Anfi Tiyatroya 50 metre, Marina'ya 400 metre mesafededir. Ayrıca Hotelimizin Ilıca'd...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 150 TL
Aladam Butik Otel (Alaçatı)
Aladam Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Masmavi kumsalları, rüzgar sörfü yapmaya uygun sahilleri, tarihi taş evleri, estetik tasarımlarla bezenmiş sokaklarıyla ünlü Alaçatı'mız her yıl dünyadan ve ülkemizden yüzbinl...
Tek Kişilik 250 TL
Lebedos Apart Otel (Seferihisar)
Lebedos Apart Otel (Seferihisar)
İzmir
İzmir'in Menderes ilçesinde, Gümüldür sahil şeridi üzerinde yer alan Lebedos Apart Otel, evinizin konforunda tasarlanarak hizmete açılmıştır. Müşteri memnuniyeti ön planda tut...
Insula Boutique Hotel (Alaçatı)
Insula Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Özel tasarım bir otel olan Insula Hotel & Restaurant'ı taş duvarlı odaları avizeler ve el yapımı mobilyalar kullanılarak rüstik elegant tarzda dekore edilmiştir. Tüm odala...
Tek Kişilik 308 TL
Çift Kişilik 308 TL
Vardar Pension (Selçuk)
Vardar Pension (Selçuk)
İzmir
Vardar Pension Otel, sizleri en iyi şekilde misafir edebilmek için tüm donanımlarıyla hizmet vermektedir. Otelde bulunan Kapalı Havuz gibi birçok hizmetten faydalanabilirsiniz. ...
Tek Kişilik 70 TL
Çift Kişilik 140 TL
Üç Kişilik 160 TL
Aristonicus Boutique Hotel (Bergama)
Aristonicus Boutique Hotel (Bergama)
İzmir
Şehrin karmaşasından uzak bir konumda taş yapıda tasarlanan Aristonicus Boutique Hotel, ulaşım noktalarına yakınlığı ile sakin ve huzurlu bir tatil alternatifidir. 6 odasıyla misaf...
Kanarya Otel (Çeşme)
Kanarya Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Kanarya Otel, merkezi konumuyla misafirlerine rahat bir tatil yaşatıyor. Tesisin sade bir tasarıma sahip olan balkonlu od...
Tek Kişilik 180 TL
Çift Kişilik 180 TL
Üç Kişilik 220 TL
Ephesus Hillside (Selçuk)
Ephesus Hillside (Selçuk)
İzmir
İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Selçuk'ta hizmet veren Ephesus Hillside; misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesist bulunan tü...
Tek Kişilik 82 TL
Çift Kişilik 126 TL
Üç Kişilik 153 TL
Avenue Alaçatı
Avenue Alaçatı
İzmir
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Alaçatı'da konumlanan Avenue Alaçatı Butik, huzur verici bir bahçe içerisinde misafirlerini ağırlıyor. Tesisin konforlu odalarında; k...
Peroni Otel (Çeşme)
Peroni Otel (Çeşme)
İzmir
Alaçatı’nın tertemiz havası, cıvıl cıvıl kuşları, huzur dolu doğası… Güneş, kum ve deniz üçlüsünün mükemmel birlikteliği… Peroni Otel’de bunların hepsini ...
Tek Kişilik 300 TL
Çift Kişilik 300 TL
Üç Kişilik 450 TL
Dört Kişilik 550 TL
Kırlançe Butik Otel (Çeşme)
Kırlançe Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Kırlançe Butik Hotel, misafirlerini tarihi taş evlere ve rüzgar sörfü yapmaya elverişli plajlara sahip olan Alaçatı'da ağırlıyor. Tesisin ev rahatlığını yaşatan balkonlu oda...
Tek Kişilik 275 TL
Çift Kişilik 275 TL
Üç Kişilik 300 TL
Asmalı Konak Otel (Çeşme)
Asmalı Konak Otel (Çeşme)
İzmir
100 yıllık tarihi taş bir evde misafirlerini ağırlayan otel, Alaçatı ruhunu doyasıya yaşayacağınız bir tatil sunuyor. Otelin farklı şekilde dekore edilmiş, bağımsız girişli, şö...
Ephesus Paradise (Selçuk)
Ephesus Paradise (Selçuk)
İzmir
Otel St, Jean Kilisesi’ne 250 m, İsa Bey Camii’ne 150 m, Artemis Tapınağı’na 500m ve Efes antik kentine 3 km uzaklıktadır. Meryem Ana Evi 7 km, Şirince Köyü 7 km,...
Tek Kişilik 240 TL
Çift Kişilik 240 TL
Üç Kişilik 320 TL
Hotel Antonio (Çeşme)
Hotel Antonio (Çeşme)
İzmir
Mavinin, güneşin, 40 derece sıcak bir havada rüzgarın sizi sardığı, küçük ama harika güzellikleri içinde saklayan Çeşme'nin virgüllerinden bir tanesidir Çiftlikköy... Otelimi...
Tek Kişilik 140 TL
Çift Kişilik 170 TL
Üç Kişilik 210 TL
7800 Çeşme Residences & Hotel
7800 Çeşme Residences & Hotel
İzmir
Kişiye özel servis anlayışını benimsemiş olan 7800 Çeşme ,Çeşme’nin en güzel koylarındanBoyalık Koyu Plajı’nda konumlanmıştır. Çeşme’nin bitki örtüsüne sadık kalı...
Site Soley (Çeşme)
Site Soley (Çeşme)
İzmir
Site Soley, denizin dinlendirici sesini dinleyebileceğiniz sessiz ve sakin konumu ile misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesis Adnan Menderes Uluslararası...
Beş Kişilik 227 TL
Otel Samyeli (Çandarlı)
Otel Samyeli (Çandarlı)
İzmir
Ege Denizi'nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu Dikili'de hizmet veren Samyeli Otel; elverişli lokasyon avantajı ile misafirlerine ava...
Mai Otel (Çeşme)
Mai Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem denizi ve eğlence olanaklarıyla İzmir'in vazgeçilmez tatil merkezi olan Çeşme'de hizmet veren Mai Otel; misafirlerine huzurlu bir tatil vadediyor. Tesiste bul...
Tek Kişilik 385 TL
Rota Butik Otel (Karaburun)
Rota Butik Otel (Karaburun)
İzmir
İzmir'in az keşfedilmiş bölgelerinden biri olan Karaburun'da konuklarını ağırlayan Rota Butik Otel, Karaburun Merkez'de konaklama olanağı sunmaktadır. Geniş ve ferah...
Tek Kişilik 259 TL
Çift Kişilik 202 TL
Balçova Termal Otel
Balçova Termal Otel
İzmir
Balçova'da hizmet veren Balçova Termal Otel, termal suyun şifalı dokunuşuyla konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. Yüksek derecedeki sıcaklığı ve içerdiği yüksek miner...
Stonehouse By ipek Hotel (Şirince)
Stonehouse By ipek Hotel (Şirince)
İzmir
Eski bir rum evinin ev sahipliği yaptığı Stonehouse By İpek, Şirince'de çam ağaçları ile çevrili bir konumda yer alıyor. Otantik 8 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisi...
Berksoy Hotel (Bergama)
Berksoy Hotel (Bergama)
İzmir
Berksoy Hotel, misafirlerine konforlu odalarında rahat bir konaklama imkanı sunuyor. Bergama'da bulunan Berksoy Hotel'in toplam 59 odası bulunuyor. Tüm odalarda; tele...
Orion Konukevi Pansiyon (Seferihisar)
Orion Konukevi Pansiyon (Seferihisar)
İzmir
Bu güzel tatil beldesinde özgürce zaman geçirmek isterseniz eğer, ORION KONUKEVİ'ni denemelisiniz. Eşsiz Marina ve doğa manzarasıyla bir aile evi olan ORION' da 2 kişilik...
1850 Hotel (Alaçatı)
1850 Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ege'nin bağlarından, bahçelerinden, tarlalarından lezzet taşar. Ustalık doğadaysa maharet insandadır. 1850 Cafe'sinde kahvaltıda ev yapımı, el yapımı reçeller, mutfağında...
Wallabies Aquaduct Hotel (Selçuk)
Wallabies Aquaduct Hotel (Selçuk)
İzmir
Tesisin konforlu odalarında; klima, kablosuz internet, çalışma masası, gardırop ve kettle bulunuyor. Talep üzerine misafirlere dört farklı yastık tipi veriliyor. Tesiste ayrıca; üc...
Tek Kişilik 122 TL
Çift Kişilik 149 TL
Bonn Apart Otel (Çeşme)
Bonn Apart Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem Ilıca Koyunda yer alan otel, Ilıca Plajı'na sadece 250 metre mesafede yer almaktadır. Bonn Apart Hotel'in geniş daireleri yemek pişirme olanakları, klima ve ücre...
Tek Kişilik 100 TL
Çift Kişilik 100 TL
Üç Kişilik 100 TL
Dört Kişilik 100 TL