İzmir Otelleri HARİTADA GÖSTER
 

İZMİR

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir; çağdaş ve gelişmiş bir kent olmasının yanı sıra önemli bir kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezidir. Ege Denizi, lacivertten turkuaza mavinin tüm renklerine hakim koyları ve plajlarıyla bir dantel zarafetinde ilin batı kıyısı boyunca uzanır.  

"Güzel İzmir" olarak da adlandırılan İzmir; 8500 yıllık tarihi ile Anadolu yarımadasının batısında uzun ve dar bir körfezin başlangıcında yer alır.  Antik Dönem'in ünlü tarihçisi Herodot, tipik Akdeniz ikliminin yaşandığı kenti binlerce yıl öncesinde; "Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular..." ifadesiyle tanımlamıştır.  

Şehrin güneyinde yer alan Efes ve kuzeyinde yer alan Bergama, Antik Çağ'ın en büyük ve en ünlü kentleri arasında yer almaktaydı. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bu kentler yoğun sanatsal, kültürel, ticari ve dini etkinliklerle de adını duyuruyordu. Günümüzde de dünyaca bilinen Efes ve Bergama Antik Kentleri tarih meraklıları için büyüleyici birer çekim merkezidir.  Şairlerin ustası Homeros'un doğduğu yer olan İzmir, Anadolu'nun hızla değişen tarihi ile Ege'nin renkli tarihinin bir harmanıdır. Kent, modern Türkiye'nin batıya açılan çağdaş yüzü olarak kültür, sanat, turizm, ticaret ve sanayi alanlarındaki gelişimini hızla sürdürmektedir.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.

Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot'un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!” diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir” diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan, Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir inci gibi salınan İzmir 8. 500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği barındırmaktadır.

İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol olması, Türkiye'nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal-kültürel yapısı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ve  bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur.

İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların (Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Ermeni, Rum vb.) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.

İzmir; Tepekule (Bayraklı), Symrna, Efes, Pergamon (Bergama), Teos (Sığacık), Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa), Allianoi (Yortanlı), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Kolophon (Değirmendere), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla), Metropolis (Torbalı), Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı topraklara ve hâlâ gün yüzüne çıkmamış pek çok uygarlık merkezinin miraslarına sahip binlerce yıllık yerleşim yeridir.

İzmir tarihin her döneminde insan sağlığına hizmet etmiş dünyaca bilinen Agamemnon, Asklepion, Allianoi, Karakoç ve Çeşme-Şifne, Ilıca vb. şifa merkezleri ile günümüzde de özellikle İskandinav ülkelerinden ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine sağlıklı yaşam alternatiflerini sunan ve potansiyeli çok yüksek olan sağlık ve termal turizm merkezidir.

Görülmesi gereken yerler

Agora Grekçe bir kelime olan Agora, “toplanılan yer, kent meydanı, çarşı, pazar yeri” gibi anlamlara gelmektedir. Antik Çağ’da agoraların ticari, siyasi ve dini fonksiyonlarının yanı sıra sanatın yoğunlaştığı ve birçok sosyal olayların geçtiği veya gerçekleştirildiği kentin odak noktası olduğunu bilinmektedir. Antik Çağ’da her kentte en az bir agora yer almaktadır. Kimi büyük kentlerde ise genelde iki agora yer alırdı. Bunlardan biri, devlet işlerinin görüldüğü, etrafında çeşitli kamu binalarının toplandığı devlet agorası, diğeri ise ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ticaret agorasıdır.

İzmir agorası, M. Ö. 4 yy’da antik Smyrna Kenti’nin taşındığı Pagos (Kadifekale)’un kuzey yamacında kuruludur. Dönemin önemli kamu binalarıyla çevrilmiş olan bu yapı kentin devlet agorasıdır.

Hellenistik Dönem’de kurulmuş olan agorada günümüze gelebilmiş kalıntıların çoğu, M. S. 178 depreminden sonra İmparator Marcus Aurelius’un destekleriyle yeniden inşa edilen Roma Dönemi agorasına aittir.

Smyrna agorası, dikdörtgen formda planlanmış, ortada geniş bir avlu ve etrafın sütunlu galerilerle (stoa) çevrili bir yapıdır. Kazılarla açığa çıkarılan kuzey ve batı stoa bodrum katı üzerinde yükselmektedir. Kuzey stoa plan özellikleri açısından bazilikadır.

Bazilika Bazilikalar ortada geniş ve yüksek, yanlarda ise dar ve alçak birbirine paralel ince uzun koridorlar şeklinde tasarlanmış bir plana sahip olan yapılardır. Plan özellikleri açısından Hıristiyan kiliselerine öncülük eden Roma Dönemi bazilikaları, kentin hukuk işlerinin görüldüğü bir tür adliye sarayıdır. Öte yandan kentin ticari yaşamına yön veren tüccar ve bankerlerin faaliyetleri için de bazilikalar tercih edilmiştir. Agoranın kuzey kanadında yer alan bazilika, dıştan dışa 165 x 28 m ölçülerinde, dikdörtgen bir plana sahiptir. Ölçüleri itibariyle, Smyrna agora bazilikası, bilinen en büyük Roma Dönemi Bazilikası olma özelliğine sahiptir. Günümüze ulaşan görkemli bodrum katının doğu ve batı uçlarında görülen çapraz tonozlar Roma Dönemi mimarlığının en güzel örnekleri arasındadır.  
Bazilikanın kuzey cephesinde, bodrum katına açılan iki anıtsal kapıdan batı yandaki günümüzde tamamıyla açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi sonlarına doğru, devlet agorasının giderek ticari bir anlam kazanmaya başladığını gösteren tonozlu dükkan sıraları, bazilikanın kuzey cephesinde gün ışığına çıkarılmıştır.

Batı Stoa Üç sıra sütun dizisiyle ayrılmış neflerden (galeri) oluşan batı stoa da bazilika gibi bir bodrum kat üzerinde yükselmekteydi. Günümüzde daha çok, kemerli bodrum katları görülen batı stoanın antik dönemde bodrum katı üzerinde yükselen iki katlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Avludan üç sıra basamakla çıkılan zemin kat ve ahşap tabanlı ikinci kat, Antik Çağ’da insanların yağmur ve güneşten korunarak gezinti yaptığı yerlerdi. Olasılıkla Roma Dönemi sonlarında bodrum kat galerilerinin bazı duvarları örülerek yapılan sarnıçlar bunun en güzel örneği olarak günümüze ulaşmıştır. Batı stoanın avluya bakan cephesindeki birinci kat sütunları, 1940’lı yıllarda ayağa kaldırılmıştır. Mimari bazı hataları tespit edilen bu sütunlar ve onların oturduğu zemin İZTO’nun katkılarıyla yeniden restore edilmektedir.

Faustina Kapısı ve Antik Cadde Izgara planlı olan Smyrna kentinin, doğu-batı yönlü paralel caddelerinden biri agoradan geçiyordu. Olasılıkla agorayı iki eşit parçaya bölen caddenin batı yandan agoraya giriş yaptığı yerde görkemli bir kapı bulunmaktadır. İki gözlü olduğu düşünülen kapının kuzey kemerinin merkezinde Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un eşi Faustina’nın portre kabartması yer alır. Günümüzde kullanımda olan sokağın altında olan ikinci gözde ise olasılıkla Marcus Aurelius’un portresi yer almaktadır. bu iki isim, M. S. 178’de depremle yıkılan agorayı yeniden inşa ettirdiği için Smyrnalılar vefa borçlarını bu kapı ile ödemiştir. 1940’lı yıllarda hatalı ölçülerle onarılan kemerli kapı 2004 yılında aslına uygun olarak yeniden restore edilmiştir.

Graffitiler  Roma Dönemi’ne ait duvar resimleri ve yazıları olan graffitiler bazilika bodrum katı duvar ve kemer ayaklarında yer alan sıvalar üzerine yapılmıştır. Demir ve Meşe Kökü karışımı bir mürekkeple çizilmiş olanlar dışında kazıma yöntemiyle yapılmış örnekler de vardır. Graffitiler, özellikle Roma dönemindeki günlük sosyal hayat konusunda çok önemli bilgiler vermektedir. Graffitilerde aşk oyunlarından gladyatör mücadelelerine, cinsellikten yelkenli resimlerine, sevgili adlarından kuşlara, gemilere, bilmecelere değin çok farklı konulara yer verildiği tespit edilmiştir. Roma Dönemi’nde Batı Anadolu’nun yıldızı parlayan üç kent, Pergamon, Ephesos ve Smyrna arasındaki rekabetin, halktan kişiler arasında bile kendini gösterdiğini graffitilerde görülen kent sloganlarında izlemek mümkündür. Smyrna Agorası bazilika bodrum katında açığa çıkarılan graffitiler birçok açıdan özgündür. Öncelikle bu buluntular demir ve meşe kökü içeren bir malzeme ile yapılmış en eski grafitiler olma özelliğine de sahiptir. Öte taraftan, Dünya Antik Çağ araştırmalarında bugüne değin ele geçen yazılı kaynaklar genelde resmi ve dini nitelik taşımaktayken Grekçe yazılmış olan Smyrna Agorası graffitileri halkın günlük yaşamına ilişkin izler yansıtmaktadır. Bazilika graffitileri Hıristiyanlığın ilk zamanlarıyla ilgili önemli ipuçları da saklamaktadır. Graffililerin bir diğer önemli özelliği ise tasvir açısından dünyanın en kapsamlı graffitileri olmaları. Bu özellikleri açısından söz konusu grafitiler dünya arkeoloji literatüründe ünik bir yere sahiptir.

Tarihi Asansör Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey Caddesi Caddesi’nin arasında iki asansörü barındıran asansör kulesidir. Caddeler arası 50 metre yükselti farkından dolayı semt arasında 155 basamakla çıkılan ve ulaşımı kolaylaştırmak için tarihi asansör Musevi işadamı “Nesim Levi” tarafından 1907  yılında yaptırılmıştır. Asansör kulesi 3 katlıdır. 1. Dünya Savaşı’nda asansörün alt katı; Kumarhane – orta katı; Fotoğrafhane – üst katı ise; Sinema olarak kullanılmıştır. Asansör zaman içinde çeşitli insanlara kiraya verilmiştir.

1942 yılında Şerif Remzi Reyent’e satılmıştır. İnciri dünyaya tanıtan iş adamıdır.   1960 yılında İzmir Belediyesi ve Şerif Remzi Reyent arasında anlaşmazlık çıktığı için asansör kapatılıp, depo olarak kullanılmaya devam etmiştir. Şerif Remzi Reyent 1973 yılında vefat etmiş ve asansör kaderine terk edilmiş halde bırakılmıştır. Şerif Remzi Reyent’in yeğeni Ayla Ökmen tarafından İzmir Belediyesi’ne bağışlanmıştır.

105 yıldan bu yana ayakta dimdik duran asansör günümüzde işlevini sürdürmekte kafe, bar ve restoran olarak eşsiz manzarasıyla turistleri çekmekte ve İzmir’in eşsiz manzarasını sunmaktadır.

Ünlü sanatçı Dairo Moreno’nun yaşadığı ve sanatçının adıyla anılan bu sokak korunmaktadır.

Smyrna (Tepekule- Bayraklı) Eski İzmir kenti (Smyrna) körfezin kuzeydoğusunda yer alan ve yüzölçümü yaklaşık yüz dönüm olan bir adacık üzerinde kurulmuştu. Son yüzyıllar boyunca Meles Irmağı Sipylos (Yamanlar) Dağı'ndan gelen sellerin getirdikleri mil ile bugünkü Bornova ovası oluştu ve yarım adacık bir tepe haline dönüştü. Şimdi Tepekule adını taşıyan bu höyüğün üzerinde Tekel Müdürlüğü'nün İzmir Şarap ve Bira Fabrikasına ait numune bağı bulunmaktadır. Yapılan en son kazılarda İzmir’deki yerleşim alanlarının M. Ö. 7000 yıllarına dek uzandığı ortaya çıkarılmıştır.

Bayraklı’daki Smyrna kenti tarihinin M. Ö. 3000 yılından çok daha gerilere uzandığı tahmin edilmekle birlikte, yapılan en son kazılarda henüz M. Ö. 3000 yıllarına kadar gidilebilmiştir. Kazılarda elde edilen bilgiler ışığında ilk yerleşik evlerin höyüğün en üst düzeyinde denizden 3 ile 5 metre yukarıdaki kayalar üzerine oturtulduğu belirlenmiştir. Bu ilk yerleşme Eski Tunç Çağı dönemine aittir.

Demir Çağı boyunca İzmir evleri, büyüklü küçüklü tek odalı yapılardan oluşmakta idi. Gün yüzüne çıkarılan en eski ev M. Ö. 925 ile M. Ö. 900'e tarihlenmektedir. İyi korunmuş halde ortaya çıkarılan bu tek odalı evin (2, 45 x 4 m.) duvarları kerpiçten, damı ise sazdan yapılmıştı. Eski İzmir'liler kentlerini M. Ö. 850'lerde kerpiçten yapılmış kalın bir surla korumaya başladılar. Bu tarihten itibaren Eski İzmir'in bir kent devlet kimliği kazanmış olduğu söylenebilir. Kenti 'Basileus' adı verilen bir beyin idare ettiği olasıdır. Göçleri gerçekleştirenler ve kent ileri gelenleri soylu tabakayı oluşturuyordu. Kent duvarları içinde yaşayan nüfus tahminen bin kişi civarındaydı. Kent devlete ait halkın büyük bir bölümü civar köylerde yaşıyordu. Bu köylerde, bu çağdaki Eski İzmir'in tarlaları, zeytin ağaçları, bağları, çömlekçi ve taşçı işlikleri yer alıyordu. Geçim tarım ve balıkçılıkla sağlanıyordu. Kentin en önemli kutsal yapısı Athena Tapınağı idi. Bu tapınağın günümüze değin korunan en eski kalıntısı M. Ö. 725-700 yılları arasına tarihlenmektedir.  Eski İzmir'in parlak dönemi M. Ö. 650-545 yılları arasına denk düşer. Yaklaşık yüz yıl süren bu süre, bütün İon uygarlığının en güçlü dönemini oluşturur. Bu dönemde İzmir'in tarımla yetinmeyip Akdeniz ticaretine de ortak olduğunu görmekteyiz. Parlak dönemin İzmir'deki önemli belirtilerinden biri M. Ö. 650'den beri yazının yaygınlaşmaya başlamasıdır. Tanrıça Athena'ya sunulan armağanların birçoğunda sunu yazıtları bulunmaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan Athena Tapınağı (M. Ö. 640-580), Doğu Helen dünyasının en eski mimarlık eseridir. En eski ve en güzel sütun başlıkları şu ana kadar İzmir'de bulunmuştur. Eski İzmir'in cadde ve sokakları daha 7. yüzyılın ikinci yarısında ızgara planlı idi, caddeler ve sokaklar kuzeyden güneye ve doğudan batıya uzanıyor, evler genellikle güneye bakıyordu. İlerde M. Ö. 5. yüzyılda Hippodamos tipi adını alacak olan bu kent planı özünde Yakın Doğuda çoktan biliniyordu. Bayraklı şehir planı bu tür kent dokusunun Batı dünyasındaki en erken örneğidir. İon uygarlığının en eski parke döşeli yolu Eski İzmir'de gün ışığına çıkarılmıştır. Helen dünyasının en eski sivil mimarlık eseri Eski İzmir'de 7. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan güzel taş çeşmedir. Bir zamanlar Yamanlar Dağı üzerinde yükselen Tantalos Mezarı, tholos biçimli anıtsal mezarların güzel bir temsilcisidir. Tantalos mezarı adı ile anılan bu anıtsal eser, Eski İzmir'de M. Ö. 520-580 tarihlerinde yönetimi elinde tutan Basileusun ya da Tiranın mezarı olmalıdır.

İzmir’in zenginliği ve gelişkinliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. M. Ö. 610-600 yıllarında Lydia orduları İzmir’i ele geçirip kenti yakıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. Eski İzmir’in çöküşü, Anadolu’da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers İmparatoru orduları Anadolu’da ilerlerken, Lydia krallığına karşı Ege’nin kıyı kentlerinin kendisini desteklemesini istemişti. Bu isteğe uymayan Ege’nin kıyı kentlerini cezalandırmak amacıyla, Pers İmparatoru Lydia’nın başkenti Sardes’i ele geçirdikten sonra, diğer kıyı kentleriyle birlikte İzmir’e de saldırdı. Pers Ordularının saldırısı sonucu M. Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra Bayraklı’daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim olmadı.

Buca - Gölet Buca Gölet; Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in en gözde dinlence ve eğlence merkezlerinden birisidir. 167 bin m2 alan üzerine kurulmuştur. Buca Belediyesi tarafından 1998 Nisan ayında yapımına başlanan Buca Gölet 1999 yılı Mart ayında halkın hizmetine sunulmuştur.

Gölet’in içinde; 300 kişilik Göl Restoran – 600 kişilik Göl Salonu – Seyir Kafe – Mangal Alanı – Şarküteri – Amfi Tiyatro – Piknik Alanı – Ada  Cafe & Pub – Seyir Terasları – Çocuk Oyun Parkları – Market – Bebek Bakım Odası – Mescit ve Otopark yer almaktadır.

Gölette Bahar ve Yaz aylarında Konser-Tiyatro ve diğer etkinlikler yapılmaktadır. Şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyen insanlar, hobi bahçeleri, seyir terasları, piknik alanları ve amfi tiyatrolar sunulan hizmetler arasındadır.

Hükümet Konağı Zamanında 19. yüzyıldan daha eskiye ait bina bulunmuyordu. Hükümet Konağı gibi resmi hizmet binalarının kent merkezlerinde yerini alması Osmanlı Devleti’nin modernizasyon süreçlerinden birisi olmuştur.

1868 – 1869 yılında yerine şimdiki Hükümet Konağı’nın aslı olan yapı inşa edilmiştir. 1970 yılında yaşanan büyük yangına kadar bu bina sağlıklı bir şekilde ayakta kalmıştır.   1970 Ağustos ayındaki yangındaki İdadi/Adliye binasıyla birlikte yanan Hükümet Konağı'nın bazı kısımları restore edilmemiştir.   Binanın şimdiki hali ile ilk hali oldukça farklıdır.

31 Temmuz 1970 tarihinde yanan Hükümet Konağı, birkaç yıl sonra yıkılmıştır. 125 yıldır İzmir’e hizmet eden bu yapının ana binası aslına sadık kalınarak inşa edilir. Ancak, çevresindeki binalar yıkılır ve yerlerine günümüzde de kullanılan çok katlı hizmet binaları yapılır. Bu binalarda başta Konak Kaymakamlığı,  İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Defterdarlığı olmak üzere birçok kuruluş hizmet vermektedir.

Kadifekale Eski İzmir (Smyrna) dışında kentin Pagos’ta (Kadife Dağı) yeniden kurulduğu alandır.

MÖ 4. yüzyılda kurulan kentte bugüne kadar varlıklarını sürdüren Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Kadifekale, şehrin güneyinde 186 metre yükseklikteki bir tepe üzerindedir. Eski adı “Pagos” olan Kadifekale'de yaşayan Amazon kadınlarının, dağın eteklerinden inip, hâkimiyetlerini uzun yıllar burada sürdürdükleri rivayet edilmektedir. Bu kale Büyük İskender’in generallerinden “Lymachos” tarafından yaptırılmıştır. Ve günümüzde de bu döneme ait kalıntılara rastlanmaktadır. Bizans dönemine ait sarnıçlar da bulunmaktadır. Kadifekale’den günümüze yalnızca kalenin batısındaki 5 kulesi ile güneyindeki duvarlarının bir bölümü kalmıştır. Diğer kısımları yıkık haldedir.

Turist bakımından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje ile turizme katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Kemeraltı Mezarlık başı semtinden Konak Meydanı’na kadar uzanan bölgeyi içine alan tarihi çarşıdır. Çarşının ana caddesi Anafartalar Caddesidir. Ve büyük kavis çizer. Bu kavis; caddenin geçen yüzyıllarda var olan iç limanın etrafını dolaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Liman, zamanla ağzına doğru dolmaya başladığından, yeni yerleşim ve ticaret sahaları açılmış ve buraları yeni binalarla değerlendirilmiştir. İlk yapıldığı yıllarda çarşı, kısmen tonozlu, kiremit örtülü, yan sokakları ve arastalarıyla bir kapalı çarşı görünümündeydi.

Yakın yıllara kadar Şadırvan altı Cami’nden Havra Sokağı’na kadar devam eden sokakların üstü örtülü idi. Çarşı; Kemeraltı adını bu bölümünün üstünün kapalı olması özelliğinden almıştır. Çarşıya dik olarak açılan bugünkü küçük sokakların bir bölümünün üstü de yine beşik tonozlarla örtülü bulunuyordu. Bunlara açılan diğer ara sokaklarla birlikte arastalar oluşmaktaydı. Çarşı içinde pek çok han yer almaktadır.

Eskiden olduğu gibi günümüzde de Kemeraltı Çarşısı, İzmir’in en önemli alışveriş merkezidir. Eskinin gizemli tonoz ve kubbeli dükkânlarının sayısı oldukça azalsa bile, modern iş merkezleri, mağazaları, sinemaları ve kafeteryaları ile sokakları günün her saati canlı, her türlü alışverişin yapılabileceği bir site görünümündedir. Bu kapalı ve açık mekânlardan oluşan çarşıda geleneksel Türk el sanatlarından seramikler, çini panolar, ahşap ürünler, tombaklar, halı ve kilimler, deri ürünlerinin her çeşidini bulmak mümkündür.
                                                                              
KEMERALTI HANLARI

* Abacıoğlu Hanı  

* Abdurrahman Hanı  

* Arap Hanı  

* Büyük Demir Hanı 

* Büyük Karaosmanoğlu Hanı  

* Cambaz Hanı 

* Çakaloğlu Hanı 

* Çarşılı Hanı 

* Fazlıoğlu Hanı 

* Küçük Karaosmanoğlu Hanı 

* Kızlar ağası Hanı  

* Manisalı oğlu Hanı 

* Musevit Hanı 

* Mirkelamlıoğlu Hanı 

* Piyale Hanı 

* Selvili Hanı 

* Tütün Hanı 

* Uzun Han 

* Yeni Han

Kızlarağası Hanı İzmir’deki hanların en büyüğü ve en görkemlisidir. Anıtsal bir özelliğe sahip olduğu gibi, mimari özelliği bakımından tek örnek olması Osmanlı hanları arasında ona özgünlük kazandırmaktadır. Yakup Bey tarafından, 1598 yılında yaptırılan ve günümüzde İzmir'in en büyük camisi olan Hisar Camisi'nin batı yanının birkaç metre yakınına inşa edilmiştir. Bu kesim hanın doğu tarafını oluşturmaktadır. Batı cephesi, Halim Ağa çarşısının karşısında, eski Keresteciler, bugünkü 871. sokak üzerindedir. Vaktiyle deniz kenarında inşa edilen han zamanla denizin dolması sebebiyle sahilden 200 metre kadar uzak kalmıştır.

Kültürpark (İzmir Fuar Alanı) İzmir Kültürpark Behçet Uz öncülüğünde 1 Ocak 1936 yılında kurulmuştur. Kültürpark'ın kurulmasındaki amaç; Atatürk’ün isteği doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamaktı.

Kültürpark 420. 000 m2 alan üzerine kurulmuştur. İçinde; 14 kapalı sergi salonu, 4 konferans salonu, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Fuar Evlendirme Dairesi, Celal Atik Spor Salonu, lunapark, Hayvanat Bahçesi, Paraşüt Kulesi, Gençlik Tiyatrosu, Resim-Heykel Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi bulunmaktadır. Bunun yanında da; 1850 metrelik koşu parkuru, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı saha gibi spor etkinliklerine imkân sağlayan mekânlarda bulunmaktadır.

Saat Kulesi Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında; İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa’dan oluşan komisyon tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen planlıdır. Platformu beyaz mermerden ve diğer yapıları ise; kesme taştan yapılmıştır. Kolonlar Kuzey Afrika temasını taşır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi’nin dışı baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve 4 tane 75 cm. çapında saat eklenmiştir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı (Çiğli Sasalı Hayvanat Bahçesi) 1937 yılında Türkiye’de ilk hayvanat bahçesi olarak Kültürpark içinde 18 dönümlük alana kurulmuştur. 30 Kasım 2008 yılında Çiğli Sasalı’daki 425 dönümlük alanda Türkiye’nin ilk Doğal Yaşam Parkına’na dönüştürülmüştür. İzmir Hayvanat Bahçesinden ve yurtdışından getirilen hayvanlar burada, kendi doğal ortamları gibi bir alanda kafes ve tel olmadan kendi doğal yaşam alanlarındaki gibi yaşamaktadırlar. 120 türde: 1500 hayvan yaşamaktadırlar. 3000 ağaç ve 250 bitki türü vardır.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan İzmir Kuş Cenneti’nde 500 bin civarında kuş türü yaşamaktadır.
Daha Fazla
TESİSLER
Ramada Plaza İzmir
Ramada Plaza İzmir
İzmir
Amerika merkezli T&T Hotel Consulting L.L.C. tarafından operasyonel işletme danışmanlığı yapılmaktadır. Yatırımcı şirket olarak Sevkon Gayrimenkul; Alaçatı, Cunda ve Mazı mer...
Tek Kişilik 917 TL
Çift Kişilik 917 TL
Swissotel Büyük Efes (Alsancak)
Swissotel Büyük Efes (Alsancak)
İzmir
İzmir'in gözde bölgesi Alsancak'ta konumlanan Swissotel Büyük Efes, şık mimarisi, sunduğu olanaklar ve hizmet kalitesi ile öne çıkıyor. Otelin merkezi konumundan gelen ...
Tek Kişilik 793 TL
Çift Kişilik 931 TL
Üç Kişilik 1987 TL
Four Points by Sheraton İzmir
Four Points by Sheraton İzmir
İzmir
İzmir Fuarı ile aynı bölgede bulunan Four Points by Sheraton Izmir Forum Bornova AVM ve İzmir Limanı - Alsancak ile yakın mesafede misafirlere hizmet vermektedir. Misafirlerimi...
Ramada Encore İzmir
Ramada Encore İzmir
İzmir
İzmir'in yeni cazibe merkezi olan Balçova da alış-veriş merkezlerine yürüme mesafesinde bulunan Ramada Encore İzmir, yeni fuar alanı ve havalimanına otoban bağlantısı ile kola...
Tek Kişilik 414 TL
Çift Kişilik 379 TL
Mövenpick Hotel İzmir
Mövenpick Hotel İzmir
İzmir
Cumhuriyet Meydanı'nın yanında, İzmir Alsancak Mevkii'nde konumlanan Mövenpick Hotel İzmir, Ege Denizi manzaralı olup misafirlerin konforlarının ön planda tutulduğu odala...
Tek Kişilik 862 TL
Çift Kişilik 862 TL
Üç Kişilik 917 TL
DoubleTree by Hilton Hotel (Alsancak)
DoubleTree by Hilton Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir Alsancak Mevkii'nde konumlanan DoubleTree By Hilton İzmir Alsancak; seçkin konuklarına şık tasarımı ve kusursuz hizmet anlayışı ile hizmet veriyor. Şık ve konforlu 12...
Park Inn By Radisson İzmir
Park Inn By Radisson İzmir
İzmir
İzmir'in kültür ve ticaret merkezi Konak'ta hizmet veren Park Inn By Radisson İzmir; güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile misafirlerine konforlu bir kona...
Renaissanse İzmir Hotel
Renaissanse İzmir Hotel
İzmir
Şehrin kalbi Alsancak'ta, Kardon'a beş dakika, tarihi Kemeraltına on dakika mesafede bulunan Marriott İnternational'ın Lifestyle Markası Renaissance Izmir Hotel ; iş...
Hilton İzmir
Hilton İzmir
İzmir
Eşsiz Ege manzarasına sahip Hilton Izmir, misafirlerine iş veya tatil amaçlı konaklamalarında kusursuz bir deneyim sunuyor. Hilton Izmir, Adnan Menderes Havalimanı’na 18 km v...
DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Airport
DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Airport
İzmir
Bölgenin sanatsal, kültürel ve ticari merkezi İzmir'de yer alan Doubletree By Hilton Hotel Izmir Airport, hem sunduğu olanaklar hem konumu ile misafirlerine keyif dolu bir kon...
Tav Airport Hotel (Gaziemir)
Tav Airport Hotel (Gaziemir)
İzmir
Her ayrıntısı konforunuzu arttırmak için tasarlanmış 81 odası bulunan Tav Airport Hotel İzmir'in tüm odalarında minibar, LCD TV, çalışma masası ve kablosuz internet erişimi me...
Tek Kişilik 365 TL
Çift Kişilik 434 TL
Üç Kişilik 479 TL
Anemon Ege Otel (Bornova)
Anemon Ege Otel (Bornova)
İzmir
Evinizde Olmadığınızı Unutacaksınız! Çalıştığınızı Fark etmeyeceksiniz. Anemon Ege, Türkiye’nin incisi İzmir’in en önemli sanayi merkezi Bornova ilçesinin tek oteli siz...
Tek Kişilik 331 TL
Çift Kişilik 400 TL
Hampton By Hilton İzmir Aliağa
Hampton By Hilton İzmir Aliağa
İzmir
Hampton By Hilton, Aliağa Kuş Cenneti'nin karşısında bulunuyor. Aliağa sanayi bölgesine arabayla 7 dakika mesafede olan tesis Havalimanı'na kolay erişim sağlanabilmesi iç...
Tek Kişilik 438 TL
Çift Kişilik 528 TL
Üç Kişilik 598 TL
Kaya Prestige (Konak)
Kaya Prestige (Konak)
İzmir
İzmir şehir merkezinde yer alan Kaya Prestige Hotel, merkezi konumuyla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. İzmir Enternasyonel Fuarı...
Tek Kişilik 351 TL
Çift Kişilik 351 TL
Svalinn Hotel (Gaziemir)
Svalinn Hotel (Gaziemir)
İzmir
İzmir'in Gaziemir mevkiinde konumlanan Svalinn Hotel, Adnan Menderes havalimanı'na yakın konumu ve konforlu olanaklarıyla bölge içinde ön plana çıkan tesisler arasında ye...
Anemon Fuar Otel (Alsancak)
Anemon Fuar Otel (Alsancak)
İzmir
İzmir – Alsancak'ta yer alan ve genelinde muhteşem bir deniz manzarası hakim olan Anemon Fuar Otel, merkezi konumu ile siz misafirlerine sene boyunca konfor dolu bir kon...
Ege Palas Business Hotel (Alsancak)
Ege Palas Business Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir'in eşsiz manzarasına hakim olan olan Ege Palas Business Hotel, misafirlerini şehrin merkezi noktası Alsancak'ta ağırlıyor. Tesiste modern bir dekora sahip 116 konfo...
Tek Kişilik 503 TL
Çift Kişilik 558 TL
Ramada Hotel & Suites  İzmir
Ramada Hotel & Suites İzmir
İzmir
Ramada Hotel & Suites Kemalpaşa, misafirlerini şık ve modern tasarlanmış odalarında ağırlıyor.İzmir'in Kemalpaşa Mevkii'nde konumlanana tesis, güler yüzlü personeli v...
Sheraton Resort & Spa (Çeşme)
Sheraton Resort & Spa (Çeşme)
İzmir
Alaçatı ve Sakız Adası'na yakın konumlanan tesis, Ege Denizi'ne doğru uzanan özel bungalov tarzı iskelesi ile dikkat çekiyor. 33.000 m²'lik bir alana kurulu ol...
Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı
Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı
İzmir
İzmir'in ticaret merkezi olan Bayraklı'da bulunan Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı, metro durağına, şehrin önemli alışveriş noktalarına, İzmir Arena ve İzmir Fuarı'...
Boyalık Beach Hotel & SPA (Çeşme)
Boyalık Beach Hotel & SPA (Çeşme)
İzmir
Çeşme'nin derin maviliklerinin yanı başındaki Boyalık Beach Hotel & Spa Çeşme, misafirlerine konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Çoğu deniz manzarasına sahip 236 odası b...
Tek Kişilik 627 TL
Çift Kişilik 1173 TL
Kordon Otel Pasaport (Konak)
Kordon Otel Pasaport (Konak)
İzmir
Konak İskelesi ve Kemeraltı Çarşısı'na yürüme mesafesinde olan Kordon Otel Pasaport, merkezi konumu ve konforlu odaları ile hizmet veriyor. Sade bir dekorasyona sahip topl...
Kordon Otel Alsancak
Kordon Otel Alsancak
İzmir
Kordon Otel Alsancak, şehrin merkezi sayılan Alsancak’da yer alıyor. Kordon'a 100 m, Konak Pier Alışveriş Merkezi'ne yürüyüş mesafesinde bulunan otel; iş, turizm ve eğlen...
Kilim Otel (Konak)
Kilim Otel (Konak)
İzmir
Bir yanda tarihi Pasaport İskelesi, önünüzde eski İzmir limanı ve eşsiz manzarası ile Karşıyaka; diğer yanda da tarihi bir mekanda yeniden doğan Konak Pier, tarihi Kemeraltı çarşıs...
Veramor Hotel Wellness & Spa (Alsancak)
Veramor Hotel Wellness & Spa (Alsancak)
İzmir
Alsancak semtinde yer alan otel deniz kıyısına 200 metre mesafededir. LCD TV ile donatılmış klimalı odalara ev sahipliği yapan tesiste, kapalı yüzme havuzu içeren bir spa merkezi b...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 247 TL
Üç Kişilik 312 TL
Volley Hotel (Alsancak)
Volley Hotel (Alsancak)
İzmir
Şehrin merkezinin kalbi Alsancak'ta yer alan Volley Hotel İzmir, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Alışveriş merkezlerine, şe...
Tek Kişilik 269 TL
Çift Kişilik 358 TL
Üç Kişilik 448 TL
Tempo Residence Comfort (Konak)
Tempo Residence Comfort (Konak)
İzmir
İzmir'in merkezinde yer alan Tempo Residence Comfort İzmir, sunduğu olanaklar ile keyif dolu bir tatil yaşatıyor. Tesis hem iş hem eğlence amaçlı seyahat eden misafirlere hita...
Tek Kişilik 276 TL
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 586 TL
Karaca Otel (Alsancak)
Karaca Otel (Alsancak)
İzmir
Karaca Otel, Türkiye'nin gelişmiş Liman kentlerinden İzmir'in kalbinde, oteller bölgesinde, Sevgi Yolu'nda yer alıyor. Kentin en prestijli meydanı Cumhuriyet Meydanı...
Tek Kişilik 310 TL
Çift Kişilik 414 TL
Kocaman Otel (Konak)
Kocaman Otel (Konak)
İzmir
İzmir'in Konak Yenişehir semtinde bulunan üç yıldızlı otelimiz, İzmir Enternasyonal Fuarı'na 1 km., iş ve alışveriş merkezlerine, özel hastane ve sağlık kuruluşlarına yür...
Tek Kişilik 172 TL
Çift Kişilik 234 TL
Üç Kişilik 276 TL
Lucid Hotel (Konak)
Lucid Hotel (Konak)
İzmir
İzmir Fuarı'na 500 m mesafede hizmet veren Lucid Otel, merkezi konumunun avantajlarını en iyi şekilde taşıyarak misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesist...
Tek Kişilik 203 TL
Çift Kişilik 289 TL
Üç Kişilik 386 TL
Ketenci Residence Hotel (Konak)
Ketenci Residence Hotel (Konak)
İzmir
Ketenci Residence Hotel İzmir'in merkezinde Fuara yürüyüş mesafesinde kurulmuş bir şehir hotelidir. Tamamen modern tarzda bir mimariye sahiptir. Hotelimiz business müşteriye h...
Tek Kişilik 241 TL
Çift Kişilik 317 TL
Üç Kişilik 386 TL
Hotel La Bella (Bergama)
Hotel La Bella (Bergama)
İzmir
Bergama'da hizmet veren Labella Hotel Bergama, misafirlerine sakin ve huzurlu bir konumda konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. 70 oda ile misafirlerine hizmet veren te...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 358 TL
Piano Hotel (Konak)
Piano Hotel (Konak)
İzmir
Basmane, İzmir'in otel deyince akla ilk gelen semtidir. 19. yüzyılın ortasından sonra İzmir’de demiryollarının inşası ve yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, otel k...
Tek Kişilik 200 TL
Çift Kişilik 276 TL
Üç Kişilik 400 TL
Palm City Hotel (Konak)
Palm City Hotel (Konak)
İzmir
Tren garına ve metroya 200 m, İzmir Enternasyonel Fuarı'na sadece 50 m mesafede bulunmaktadır. İş merkezlerine ,alışveriş ve eğlence yerlerine otelimizden yürüyerek ulaşabilir...
Marla Otel (Konak)
Marla Otel (Konak)
İzmir
Otel Marla, İzmir'in tarih ve eğlence merkezi Konak'ta, denize oldukça yakın konumuyla hem iş hem de turizm odaklı seyahat eden misafirlerini ağırlıyor. Tesisin ferah...
Tek Kişilik 255 TL
Çift Kişilik 310 TL
Zeniva Hotel (Konak)
Zeniva Hotel (Konak)
İzmir
Zeniva Otel; iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı, kaliteli hizmet anlayışı ve konforlu odaları ile Alsancak'ta bulunuyor. Tesisin şık, konforlu ve geniş toplam 35 odası...
Tek Kişilik 483 TL
Çift Kişilik 552 TL
Üç Kişilik 1035 TL
Orty Airport Hotel (Gaziemir)
Orty Airport Hotel (Gaziemir)
İzmir
Adnan Menderes Havalimanı'nda yer alan Orty Hotel Airport, misafirlerini şık ve modern dizayn edilmiş odalarında ağırlıyor. İzmir'in ilk havalimanı oteli olma ayrıcalığın...
Tek Kişilik 317 TL
Çift Kişilik 379 TL
Balçova Termal Otel
Balçova Termal Otel
İzmir
Balçova'da hizmet veren Balçova Termal Otel, termal suyun şifalı dokunuşuyla konforlu konaklama ayrıcalığını buluşturuyor. Yüksek derecedeki sıcaklığı ve içerdiği yüksek miner...
Tek Kişilik 289 TL
Çift Kişilik 400 TL
Üç Kişilik 517 TL
Grand Zeybek Hotel (Konak)
Grand Zeybek Hotel (Konak)
İzmir
Ege'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakan şehri İzmir’in merkezinde yer alan Grand Zeybek Hotel, hem iş hem eğlence odaklı seyahat eden misafir...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 255 TL
Üç Kişilik 303 TL
Dört Kişilik 393 TL
Mia City Otel (Gaziemir)
Mia City Otel (Gaziemir)
İzmir
Mia City Hotel; Adnan Menderes Havalimanı, Yeni Fuar Merkezi ve sanayi bölgelerine yakın mesafede ayrıcalıklı bir konum avantajına sahip. Odalarda şıklık ve konforun eşsiz uyumu...
Tek Kişilik 217 TL
Çift Kişilik 289 TL
İzmir Comfort Hotel (Konak)
İzmir Comfort Hotel (Konak)
İzmir
Ege'nin kalbi İzmir'in merkezinde yer alan İzmir Comfort Hotel, hem iş hem kültür merkezlerine yakınlığı ile misafirlerine avantajlı bir konaklama imkanı sunuyor. Basmane...
Tek Kişilik 289 TL
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 503 TL
Smart Hotels (Konak)
Smart Hotels (Konak)
İzmir
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezi Konak'ta yer alan Smart Hotel İzmir, İzmir'in buluşma noktası Tarihi Saat Kulesi'ne 2 km, Basmane Metro İstasyonu'n...
Tek Kişilik 338 TL
Çift Kişilik 434 TL
Üç Kişilik 503 TL
Best Inn Hotel (Karşıyaka)
Best Inn Hotel (Karşıyaka)
İzmir
İzmir'in kalbi Karşıyaka'da bulunan Karşıyaka Hotel'in geniş yeşil bahçesi içinde açık bir havuzu bulunuyor. 40 odalı tesisin odalarında yer alan; minibar, oda se...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 345 TL
My Hotel (Konak)
My Hotel (Konak)
İzmir
Kordon sahili üzerinde merkezi bir konumda yer alan My Hotel, bölgedeki popüler mekanlara yürüme mesafesinde bulunuyor. Odalar şık bir tasarıma sahip. Odalarda misafirlerin raha...
Tek Kişilik 269 TL
Çift Kişilik 317 TL
Üç Kişilik 593 TL
Beyond Hotel (Konak)
Beyond Hotel (Konak)
İzmir
Ege'nin incisi İzmir'in kalbi Alsancak'ta yer alan Beyond Hotel, hem iş hem turizm amaçlı seyahat eden misafirlere keyifli bir konaklama imkanı veriyor. Tesisin ...
Residence Hotel (Konak)
Residence Hotel (Konak)
İzmir
Ketenci Residence Hotel İzmir’in merkezinde fuara, metro istasyonuna, tarihi kemeraltı çarşısına ve Kordon boyuna yürüyüş mesafesinde kurulmuş bir şehir otelidir. Ücretsiz o...
Tek Kişilik 244 TL
Çift Kişilik 317 TL
Üç Kişilik 386 TL
Tanık Hotel (Konak)
Tanık Hotel (Konak)
İzmir
Alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Hotel Tanık, Ege'nin berrak güzelliğini seyredebileceğiniz Kordon sahiline sadece 10 dakikalık bir yürüyüş mesa...
Tek Kişilik 196 TL
Çift Kişilik 248 TL
Üç Kişilik 351 TL
Engin Otel (Gaziemir)
Engin Otel (Gaziemir)
İzmir
* 24 Deluxe Oda * 24 Saat Açık Restaurant * 24 Saat Oda Servisi * Kuru Temizleme Servisi * Emanet Kasası Hizmeti * Araç Kiralama ve Shuttle Servis * Açık Otopark...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 345 TL
Güzel İzmir Oteli (Konak)
Güzel İzmir Oteli (Konak)
İzmir
Güzel İzmir Oteli 1950 yılında kurulmuş bir aile işletmesidir.İzmirin ilk ve en eski otellerinden biridir.Misafir profili olarak iş seyehati amacı ve fuar ziyareti için gelen misaf...
Tek Kişilik 96 TL
Çift Kişilik 131 TL
Üç Kişilik 179 TL
Ayvazali Hotel (Bergama)
Ayvazali Hotel (Bergama)
İzmir
Bergama'da hizmet veren Ayvazali Hotel Bergama, misafirlerine sakin ve huzurlu bir konumda konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin odalarında; klima, televizyon...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 248 TL
Üç Kişilik 310 TL
Haliç Park Hotel (Dikili)
Haliç Park Hotel (Dikili)
İzmir
Geren mevkiindeki tesis, Dikili merkeze 3 km, Bergama merkeze 30 km, Edremit Havalimanı'na 76 km, İzmir şehir merkezine 111 km ve Adnan Menderes Havalimanı'na 136 km mesa...
Tek Kişilik 269 TL
Çift Kişilik 351 TL
Laleli Hotel İzmir
Laleli Hotel İzmir
İzmir
Laleli Hotel İzmir; misafirlerine konforlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesisin tüm odalarında; klima, LCD TV, uydu yayını, duş, banyo ve kablosuz internet erişimi mevcut....
Tek Kişilik 137 TL
Çift Kişilik 137 TL
Üç Kişilik 172 TL
Dört Kişilik 228 TL
Anıl Hotel (Bergama)
Anıl Hotel (Bergama)
İzmir
Ulaşım açısından elverişli konumuyla misafirlerine avantaj sağlayan Anıl Hotel Bergama, Bergama Müzesi'ne yalnızca 300 m mesafede konumlanıyor. Sade ve modern dekore edilmi...
Tek Kişilik 282 TL
Çift Kişilik 310 TL
Üç Kişilik 351 TL
Berksoy Hotel (Bergama)
Berksoy Hotel (Bergama)
İzmir
Berksoy Hotel, misafirlerine konforlu odalarında rahat bir konaklama imkanı sunuyor. Bergama'da bulunan Berksoy Hotel'in toplam 59 odası bulunuyor. Tüm odalarda; tele...
Tek Kişilik 262 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 387 TL
Si̇esta Apart Otel (Konak)
Si̇esta Apart Otel (Konak)
İzmir
Siesta Apart & Otel özellikle konumu itibari ile çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Bir çok hastaneye, şehir merkezine, eğlence ve iş merkezlerine yürüme mesafesindedir. İzm...
Tek Kişilik 621 TL
Çift Kişilik 621 TL
Üç Kişilik 621 TL
Villa Levante Otel (Bornova)
Villa Levante Otel (Bornova)
İzmir
Şehrin merkezi noktalarından Bornova'da hizmet veren Villa Levante Otel; iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Misafirlerini tarihi b...
Tek Kişilik 448 TL
Çift Kişilik 496 TL
Avşar Otel (Konak)
Avşar Otel (Konak)
İzmir
2000 yılından günümüze dek hizmet veren İzmir Avşar Otel müşteri memnuniyetini ve rahatını ön planda tutarak hizmetlerini sürdürmektedir. Avşar Otel İzmir şehir merkezinde bulunmak...
Tek Kişilik 196 TL
Çift Kişilik 241 TL
Üstün Otel (Alsancak)
Üstün Otel (Alsancak)
İzmir
Alsancak Mevkii'nde konumlanan Üstün Otel, alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakın konumu ile dikkat çekiyor. Toplam 18 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm o...
Tek Kişilik 172 TL
Çift Kişilik 207 TL
Üç Kişilik 241 TL
Ege Güneş Hotel (Bornova)
Ege Güneş Hotel (Bornova)
İzmir
İzmir – Bornova'da yer alan Ege Güneş Otel, konukların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, sade dekorasyona sahip odalarında misafirlerine yılın dört mevsimi hizmet verme...
Tek Kişilik 151 TL
Çift Kişilik 241 TL
Üç Kişilik 1242 TL
Dört Kişilik 379 TL
L'agora Old Town Hotel (Konak)
L'agora Old Town Hotel (Konak)
İzmir
1.600’lü yıllardan beri İzmir’in alışveriş ve ticaret merkezi olan Kemeraltı ile meşhur Havra Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alan L-agora Old Town Hotel, onlarca...
Tek Kişilik 265 TL
Çift Kişilik 351 TL
Konak Saray Otel (Konak)
Konak Saray Otel (Konak)
İzmir
İzmir Agora Müzesi ve Uluslararası Fuar'ın arasında bulunan Konak Saray, Basmane Tren ve Metro İstasyonu'na 200 metre uzaklıkta bir Osmanlı konağında yer almaktadır. Wi-F...
Tek Kişilik 203 TL
Çift Kişilik 203 TL
Üç Kişilik 248 TL
Ven Hotel (Konak)
Ven Hotel (Konak)
İzmir
Ven Hotel prensipleri gereği hijyen, konfor, hizmet, servis, memnuniyet garantisi sunarak siz değerli müşterilerimize kaliteyi ucuza yakalama fırsatı sunuyoruz. 7/24 bir telefonla ...
Tek Kişilik 483 TL
Çift Kişilik 531 TL
Üç Kişilik 634 TL
Blanca Hotel (Konak)
Blanca Hotel (Konak)
İzmir
İzmir'in en merkezi noktalarından Alsancak'ta bulunan Blanca Hotel, şehrin tarihi eserleri ve doğal güzelliklerine yakın olmak isteyenler için konaklama alternatifi sunuy...
Tek Kişilik 238 TL
Çift Kişilik 295 TL
Üç Kişilik 372 TL
Aksan Otel Konak
Aksan Otel Konak
İzmir
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na ve İzmir'in iş merkezlerinin olduğu yerlere yürüyüş mesafesinde yer alan Aksan Hotel, misafirlerine konumu ile avantajlı bir konaklama fırsatı...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 241 TL
Üç Kişilik 282 TL
City House (Konak)
City House (Konak)
İzmir
Merkezde yer alan bu City House Izmir, İzmir şehrinin popüler alışveriş alternatiflerine kolayca ulaşım imkanı sağlamaktadır. İzmir Basmane Tren Garı bölgesinden on dakika yürüme m...
Tek Kişilik 253 TL
Çift Kişilik 253 TL
Üç Kişilik 253 TL
Maia Boutique Hotel (Alsancak)
Maia Boutique Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir'de yer alan Maia Hotel, İzmir Saat Kulesi'ne 2,7 km, Atatürk Müzesi'ne ise 700 metre mesafededir. Tesis bünyesindeki özel otopark ücretsizdir. Tüm odalarda TV ...
Tek Kişilik 182 TL
Çift Kişilik 224 TL
Yayla Hotel (Konak)
Yayla Hotel (Konak)
İzmir
Otelimiz; Tren İstasyonu ve Metroya 25 m, İzmir Enternasyonel Fuarına 50 m, Tarihi Kemeraltı Çarşısına (Kızlar Ağası Hanı) 1 km, Havaalanına 12 km mesafededir....
Tek Kişilik 255 TL
Çift Kişilik 255 TL
Üç Kişilik 310 TL
Dört Kişilik 379 TL
Deka Evleri (Konak)
Deka Evleri (Konak)
İzmir
Deka Evleri sahile 20 dakikalık yürüme mesafesindedir. İzmir Fuar Merkezi'ne yürüyerek 3 dakikada ulaşılabilir. Bu evcil hayvan dostu tesise 15 km uzaklıktaki İzmir Adnan Mend...
Çift Kişilik 276 TL
Üç Kişilik 483 TL
Plaza Otel (Balçova)
Plaza Otel (Balçova)
İzmir
Misafirlerini İzmir Balçova'da ağırlayan İzmir Plaza Hotel , sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Tesisin konforlu odalar...
Tek Kişilik 196 TL
Çift Kişilik 276 TL
Üç Kişilik 400 TL
Akra Home & Residence (Alsancak)
Akra Home & Residence (Alsancak)
İzmir
Klimalı konaklama imkanı sunan, Akra Ev & Residence, İzmir'de bulunan İzmir Saat Kulesi'ne 2,5 km uzaklıktadır. Atatürk Müzesi, tesise 400 metre uzaklıktadır. Ücretsi...
Tek Kişilik 267 TL
Çift Kişilik 267 TL
Üç Kişilik 282 TL
Dört Kişilik 341 TL
Fi Homes (Konak)
Fi Homes (Konak)
İzmir
İzmir'in en hareketli semtlerinden biri olan Alsancak'ta yer alan Fi Homes, misafirlerine merkezi bir konaklama imkanı sunmaktadır. Fi Homes'un tüm konaklama birimle...
Tek Kişilik 169 TL
Çift Kişilik 186 TL
Üç Kişilik 207 TL
İn Vivo Hotel (Alsancak)
İn Vivo Hotel (Alsancak)
İzmir
Klima ve ücretsiz Wi-Fi içeren odalar sunan bu otel İzmir'in sahilinde yer almaktadır. Balık restoranları ve kafeleri ile ünlü Kordon Bulvarı sadece 200 metre mesafededir. ...
Tek Kişilik 224 TL
Çift Kişilik 224 TL
Suya Hotel (Gaziemir)
Suya Hotel (Gaziemir)
İzmir
Suya Hotel Gaziemir, üç yıldızlı hizmet kalitesiyle size en kaliteli konaklama hizmetini sunuyor. Suya Hotel' in toplam 16 adet odası bulunmaktadır. 12 adet standart, 2 adet l...
Hotel Apart Alsancak
Hotel Apart Alsancak
İzmir
İzmirin kalbindeki Hotel Apart Alsancak, 6’sı 1+1 Stüdyo daire şeklinde geniş Deluxe oda, 3’ü Standard Çift kişilik balkonlu oda olarak 9 odaya sahiptir. Büyük ve moder...
Tek Kişilik 189 TL
Çift Kişilik 222 TL
Üç Kişilik 241 TL
Blue City Hotel (Karşıyaka)
Blue City Hotel (Karşıyaka)
İzmir
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezlerine olan yakınlığı ile dikkat çeken Blue City Boutique Hotel, İzmir'in yerel pazar ve sokaklarında yürüyüşler yapabileceğiniz kon...
Tek Kişilik 486 TL
Çift Kişilik 690 TL
Mb City Hotel (Alsancak)
Mb City Hotel (Alsancak)
İzmir
İzmir Alsancak Mevkii'nde konumlanan; alışveriş, iş ve kültür merkezlerine yakın konumu ile dikkat çeken ve misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sağlayan MB City Hotel,...
Tek Kişilik 220 TL
Çift Kişilik 220 TL
Vita Park Boutique Otel (Alsancak)
Vita Park Boutique Otel (Alsancak)
İzmir
Vita Park Boutique Otel'in, sakin ve huzurlu atmosferi ile Spa keyfini şehir merkezinde yaşayacaksınız. Modern şehir yaşamının yorucu ve stresli sıkıcılığından uzaklaşmak i...
Tek Kişilik 210 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 345 TL
Sc Inn Boutique Hotel (Konak)
Sc Inn Boutique Hotel (Konak)
İzmir
Fuar alanına yakın konumuyla dikkat çeken SC İnn Boutique Hotel, misafirlerini modern olanaklar ile donatılmış şık odalarında ağırlıyor. Farklı kapasitelere sahip toplam 63 oda...
Tek Kişilik 217 TL
Çift Kişilik 287 TL
Etap Altınel Hotel (Aliağa)
Etap Altınel Hotel (Aliağa)
İzmir
İzmir'in sanayi ve ticareti ile öne çıkan Aliağa bölgesinde hizmet veren Etap Altınel Aliağa; iş ve turistik amaçlı konaklamar için konforlu bir konaklama alternatifidir. 9...
Tek Kişilik 331 TL
Çift Kişilik 434 TL
Mom Hotel (Bornova)
Mom Hotel (Bornova)
İzmir
Ege'nin incisi İzmir'in Bornova semtinde yer alan Mom Hotel, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için güzel bir alternatif sunuyor. Tesisin sadelikle dekore edilmiş...
Tek Kişilik 260 TL
Çift Kişilik 368 TL
Üç Kişilik 437 TL
Oğlakçıoğlu Park City Hotel (Konak)
Oğlakçıoğlu Park City Hotel (Konak)
İzmir
telimiz şehir merkezinde, iş ve alışveriş mekanlarına çok yakın, Uluslararası İzmir Fuarına sadece 200 metre, tarihi Agora kentine 1 kilometre, metro istasyonuna 200 metre mesafede...
Tek Kişilik 255 TL
Çift Kişilik 331 TL
Üç Kişilik 400 TL
Algani Residence (Alsancak)
Algani Residence (Alsancak)
İzmir
İzmir'in Alsancak semtinde yer alan Algani Residence, sahile sadece 200 metre mesafededir.İzmir Adnan Menderes Havaalanı 20 km uzaklıktadır. Tüm süitler LCD TV, klima ve mobi...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 351 TL
Palm Wings Ephesus Hotel (Selçuk)
Palm Wings Ephesus Hotel (Selçuk)
İzmir
Masmavi Ege kıyılarının yemyeşil bir doğayla buluştuğu huzurlu bir atmosferde misafirlerini ağırlayan Palm Wings Ephesus Beach Resort, Pamucak Koyu'nda yer alıyor ve denize sı...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Ala Rosa Boutique Hotel Alaçatı
Ala Rosa Boutique Hotel Alaçatı
İzmir
Ala Rosa Boutique Hotel Alaçatı'nın merkezinde yer almaktadır. Romantik sokakları, mistik tarihi dokusu, heyecan dolu gece hayatı ve enfes sörf imkanı ile öne çıkan Alaçatı&#...
Çift Kişilik 0 TL
Villamer Hotel (Alaçatı)
Villamer Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir tatillerinin vazgeçilmezi Alaçatı’da yer alan Villamer Hotel Alaçatı, misafirlerine keyif dolu bir tatil sunuyor. Yemyeşil bir bahçeye sahip olan tesisin odalarında; LCD ...
Kesre Butik Otel (Alaçatı)
Kesre Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Misafirlerini yöre mimarisine uygun olarak inşa edilmiş taş bir binada ağırlayan Kesre Otel, Alaçatı'nın doğal güzellikleri ile çevrili konumuyla misafirlerine huzurlu bir atm...
Markiz Konakları (Şirince)
Markiz Konakları (Şirince)
İzmir
Markiz Konakları Şirince'nin en güzel köy manzarasına sahip meyve ağaçları ve yöresel çiçeklerle dolu bir bahçe içerisinde kurulmuş 3 adet Rum evinden oluşuyor. Markiz Kona...
Tek Kişilik 342 TL
Çift Kişilik 449 TL
Pırıl Thermal Hotel (Çeşme)
Pırıl Thermal Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşmenin gülen yüzü Pırıl Otel 2004 Temmuz ayında açılmıştır. İzmir'e 80 km uzaklıkta ve Çeşmenin Çevre yolunda bulunan merkeze 600 metre mesafededir.Pırıl Hotel 71 suite ve 6...
Best Western Premier (Karşıyaka)
Best Western Premier (Karşıyaka)
İzmir
Best Western Premier Karşıyaka; İzmir'in tarihi ve hareketli bölgesi Karşıyaka'da sauna, yüzme havuzu, fitness salonu ve alternatif masaj imkanlarıyla sağlıklı ve zinde b...
Anatolia Motel (Özdere)
Anatolia Motel (Özdere)
İzmir
Özdere Plajı'na yalnızca 100 metre uzaklıktaki Anatolia Motel, antik Yunan kenti Efes'e 35 km mesafede yer almaktadır. Tesis, ücretsiz Wi-Fi ve bünyesinde ücretsiz otopar...
Göbene Otel (Alaçatı)
Göbene Otel (Alaçatı)
İzmir
Gerek rüzgar sörfü, gerek birbirinden güzel plajları, gerekse asırlık taş evleriyle cazibe merkezi olan Alaçatı'da yer alan Göbene Alaçatı, Çeşme Yarım Adası'nın eşsiz ko...
Tek Kişilik 790 TL
Çift Kişilik 790 TL
Üç Kişilik 1248 TL
Fener Otel (Çeşme)
Fener Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme'de yer alan ve modern dizaynın doğayla buluştuğu Fener Otel, konforlu odaları ile misafirlerine sıcak bir aile ortamı sunuyor. Deniz ma...
Tek Kişilik 752 TL
Çift Kişilik 752 TL
Üç Kişilik 959 TL
Eski Taş Otel Çeşme
Eski Taş Otel Çeşme
İzmir
Eski Taş Otel, hem denizin ve güneşin keyfini çıkarmak hem de tarihi bir yerde huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri İzmir Çeşme’de ağırlıyor. Tesisin çağdaş tasarımı ve konfo...
Tek Kişilik 276 TL
Çift Kişilik 276 TL
Cynara Otel (Alaçatı)
Cynara Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Pazayeri'ne 600 m mesafede hizmet veren Cynara Otel Alaçatı; Alaçatı'’nın doğal güzellikleri ile çevrili olup, misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sun...
Tek Kişilik 821 TL
Çift Kişilik 821 TL
Efes Antik Hotel (Selçuk)
Efes Antik Hotel (Selçuk)
İzmir
Efes Antik Otel, Selçuk ilçesi ve ilçeye yakın alanlarda bulunan tarihi ve turistik alanları görmek için gelmiş yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermektedir. Otel, Efes Har...
Moy Otel (Alaçatı)
Moy Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da hizmet veren Moy Otel Alaçatı, cumbalı odaları ve taş binasıyla misafirlerine sımsıcak bir tatil yaşatıyor. Tesisin samimi ve sıcak çizgilerle dekore edilen 7 od...
Wyndham Grand İzmir
Wyndham Grand İzmir
İzmir
Kapsamlı otel portföyümüz; iş amaçlı seyahat eden, tatil için uzak diyarlara yelken açan ya da yalnızca uzun bir hafta sonu kaçamağında huzur içinde dinlenmek isteyen konuklarımıza...
Elaia Hotel (Bergama)
Elaia Hotel (Bergama)
İzmir
Tarih boyunca bir çok kültüre ev sahipliği yapan ve dünya çapında önemi arkeolojik eserlere sahip Bergama'da hizmet veren Elaia Hotel, misafirlerine şehir stresinden uzak saki...
Tek Kişilik 238 TL
Çift Kişilik 0 TL
Mavi Keci Butik Hotel (Karaburun)
Mavi Keci Butik Hotel (Karaburun)
İzmir
Şehir gürültüsünden uzakta sakin ve huzurlu bir konaklama alternatifi sunan Mavi Keçi Butik Otel; misafirlerine organik ürünlerden oluşan sabah kahvaltısı servisi sunuyor. 8 oda...
Tek Kişilik 579 TL
Çift Kişilik 579 TL
Casa Luna Otel (Alaçatı)
Casa Luna Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil merkezi Çeşme'nin Alaçatı beldesinde faaliyet gösteren Casa Luna Butik Otel, bir açık yüzme havuzuna, radyatörler ve bir şömine içeren kış bahçesin...
Parmis Boutique House (Çeşme)
Parmis Boutique House (Çeşme)
İzmir
Çeşmenin merkezinde aile işletmesi olarak yer alan Parmis Boutique House, yaklaşık 300 yıllık tarihi geride bırakarak, 2,5 yıl süren restorasyon sonucu misafirleri için 2016 yılınd...
Beyevi Otel (Alaçatı)
Beyevi Otel (Alaçatı)
İzmir
İki Rum evinin restore edilmesiyle misafirlerini ağırlayan zevk sahibi bir otel olarak Alaçatı'da hizmet veren ve provence tarzda ince bir zevkle dekore edilmiş Beyevi Alaçatı...
Tek Kişilik 869 TL
Çift Kişilik 869 TL
Nobela Butik Otel (Alaçatı)
Nobela Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Nobela Butik Otel, güzel İzmir'in en popüler tatil beldesi olan Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da konuklarını ağırlamaktadır. Tipik Alaçatı mimarisine uyumlu taş binada, 3 ...
Çift Kişilik 345 TL
Ionic Hotel (Alaçatı)
Ionic Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da yer alan İonic Hotel Alaçatı, misafirlerini huzur verici bir atmosferde ağırlıyor. İzmir'in gözde mekanlarının bulunduğu Al...
Lunar Butik Hotel (Alaçatı)
Lunar Butik Hotel (Alaçatı)
İzmir
Lunar Alaçatı, bölgenin en gözde ve popüler mekanı olarak bilinen Hacımemiş ve dutlu kahveyle iç içedir. Ayrıca sosyal hayatın yoğun olarak yaşandığı, restaurant, bar, cafe, sanat...
Çift Kişilik 3450 TL
Üç Kişilik 690 TL
Dört Kişilik 690 TL
Ayasoluk Hotel (Selçuk)
Ayasoluk Hotel (Selçuk)
İzmir
Artemis Tapınağı, St John Bazilikası, Ayasoluk Kalesi ve İsabey Camii'ne yürüme mesafesinde bulunan Ayasoluk Hotel, Selçuk'ta merkezi bir konuma sahiptir. Otelin açık yüz...
Tek Kişilik 453 TL
Çift Kişilik 676 TL
Balım Sultany Otel (Çeşme)
Balım Sultany Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme'ye 5 km uzaklıktaki Çiftlikköy'de yer alan Balim Sultany, ücretsiz WiFi erişimi, barbekü olanakları ve terasıyla hizmet vermektedir. Tesis plaja da 2 dakikalık yürü...
Vesta Fuar Hotel (Konak)
Vesta Fuar Hotel (Konak)
İzmir
Otel Vesta Fuar; Otel Vesta 'nın ikinci oteli olup, modern ve konforlu odalarıyla şehir merkezinde, İzmir Enternasyonel Fuarına 50 metre mesafededir. Otelimiz güleryüzlü ve te...
Siesta Otel (Alaçatı)
Siesta Otel (Alaçatı)
İzmir
laçatı Siesta Otel, köye yürüyüş mesafesinde, Alaçatı’nın Mimari dokusuna uyumlu taş bina ve onu güzelleştiren yemyeşil bahçesiyle sizlere keyifli tatiller diliyor. Otelde 1 ...
Ürkmez Summer House (Seferihisar)
Ürkmez Summer House (Seferihisar)
İzmir
Urkmez Summer House Holiday home otel Ürkmez şehrinde iyi konaklama sağlar. Monastery Zoodochou Pigis, Jade Beach Club, Gaziemir Fuar Alanı gibi önemli Ürkmez yerleri yakındadır...
1850 Hotel (Alaçatı)
1850 Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ege'nin bağlarından, bahçelerinden, tarlalarından lezzet taşar. Ustalık doğadaysa maharet insandadır. 1850 Cafe'sinde kahvaltıda ev yapımı, el yapımı reçeller, mutfağında...
Dolina Butik Otel (Çeşme)
Dolina Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Tesisin deniz manzarasına sahip balkonlu odalarında; buklet banyo ürünleri, kablosuz internet, klima, televizyon ve uydu yayını yer alıyor. Şezlonglarla çevrili olan büyük yüzm...
Kupina Butik Otel (Alaçatı)
Kupina Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Kupina Butik Otel, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yer almaktadır. Tüm yıl açık olup misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan Kupina Butik Otel'de konaklama ü...
Lucky Angel Otel (Alaçatı)
Lucky Angel Otel (Alaçatı)
İzmir
Lucky Angel, misafirlerini İzmir'in doğal güzellikleri ve eğlenceli hayatı ile kendine hayran bırakan tatil merkezi Alaçatı'da ağırlıyor. Tesisi merkezi konumu misafirler...
Mosaic Boutique Houses (Şirince)
Mosaic Boutique Houses (Şirince)
İzmir
Şirince köyünün karakteristik mimarisinin en güzel ve bakımlı konaklarındandır. 1900 öncesinden kalma bir yapıdır. Bilinenin klasik otelcilikten farklı bir hizmet sunmaktadır. . . ...
Tek Kişilik 972 TL
Çift Kişilik 972 TL
Üç Kişilik 1193 TL
Radika Otel (Çeşme)
Radika Otel (Çeşme)
İzmir
Radika Otel, doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle İzmir'in popüler tatil merkezlerinden biri olan Alaçatı'da misafirlerini ağırlıyor. Tesis, Alaçatı'nın t...
Twins Hotel (Çeşme)
Twins Hotel (Çeşme)
İzmir
Ege tatilinin vazgeçilmezi Çeşme'de yer alan Twins Hotel, plaja yürüme mesafesinde bulunuyor. Tesis, manzaralı ve konforlu odalarıyla misafirlerine keyifli bir tatil vaat ediy...
Tek Kişilik 441 TL
Çift Kişilik 503 TL
Kerman Otel (Çeşme)
Kerman Otel (Çeşme)
İzmir
Bembeyaz kumlu plajları, masmavi berrak denizi ve renkli gece hayatıyla İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme’de yer alan Kerman Otel, misafirlerini Ege'nin doğal güzellikle...
Tek Kişilik 248 TL
Çift Kişilik 310 TL
Hanedan Otel (Foça)
Hanedan Otel (Foça)
İzmir
Ege'nin en şirin ilçesi Foça merkezinde bulunan tesis, mağaza ve restoranlardan 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Hanedan Hotel'in odalarında Fransız balkon, ...
Çift Kişilik 1000 TL
Eftalya 128A Hotel (Alaçatı)
Eftalya 128A Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da yer alan, eski bir Rum evi olan Eftalya 128A Hotel, misafirlerini modern olanaklar ile zenginleştirilmiş otantik odalarında ağırlıyor. Tesisin 5 odasında; klima,...
Tek Kişilik 565 TL
Çift Kişilik 690 TL
Faik Hotel (Çeşme)
Faik Hotel (Çeşme)
İzmir
Faik Otel, misafirlerini Ege'nin doğal güzellikleri ile çevrili huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin Odalarında; minibar, telefon, kablosuz internet, banyo, klima ve s...
Dikelya Otel (Dikili)
Dikelya Otel (Dikili)
İzmir
Ulaşım avantajı sunan merkezi konumu, arzu eden misafirleri için havalimanı ve ulaşımını özel araçlarıyla sağlayan misafirleri için otopark hizmeti gibi konaklamanız esnasında konf...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 524 TL
Dantela Butik Otel (Çeşme)
Dantela Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme'de tarihi bir Rum evinde hizmet veren Dantela Butik Otel, ferah konaklama birimlerinde misafirlerine konfor dolu bir konaklama hizmeti sunmaktadır. Yılın dört mevsimi aç...
Rüzgaraltı Otel (Alaçatı)
Rüzgaraltı Otel (Alaçatı)
İzmir
Rüzgaraltı’nın doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıları, huzur veren kocaman yeşil bir bahçe terasında sunuluyor. Sabah uyandığınızda sizi muhteşem pankekler, geleneksel peyn...
Kaptan Motel (Seferihisar)
Kaptan Motel (Seferihisar)
İzmir
Sığacık TEOS Marina ya çok yakın bir konumdaki otelde zevkle döşenmiş 13 oda ve harika manzaralı bir teras barı var. Balıkçı köyü sığacık ta huzurlu bir tatil yaparken tarihi kale...
Tek Kişilik 282 TL
Çift Kişilik 310 TL
Üç Kişilik 379 TL
Sun Hotel (Çeşme)
Sun Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme ilçe merkezi otele 200 metre uzaklıktadır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı 95 km mesafededir.. Sıcak ve huzurlu bir aile işletmesinin yanında misafirlerimizin rahat ve tem...
Naz Otel (Foça)
Naz Otel (Foça)
İzmir
İzmir Yeni Foça sahilinde bulunan Naz Hotel, yılın 12 ayında 16 oda ile konuklarına hizmet vermektedir. Otantik, antika eşyalarla dekore edilmiş tesis odalarında banyo, ücretsiz...
Atilla's Getaway (Selçuk)
Atilla's Getaway (Selçuk)
İzmir
Havuz, Ücretsiz Otopark, Ücretsiz Yüksek Hızda İnternet (WiFi), Bar/Oturma Salonu, Restoran mevcuttur. Aile Odaları , Sigara İçilmeyen Odalar, Sigara içilebilen odalar , Engellile...
Çift Kişilik 193 TL
Üç Kişilik 372 TL
Forever Alaçatı Boutique Hotel
Forever Alaçatı Boutique Hotel
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da hizmet veren Forever Alaçatı Boutique Hotel; misafirlerine huzurlu bir t...
Çift Kişilik 552 TL
7800 Çeşme Residences & Hotel
7800 Çeşme Residences & Hotel
İzmir
Kişiye özel servis anlayışını benimsemiş olan 7800 Çeşme ,Çeşme’nin en güzel koylarındanBoyalık Koyu Plajı’nda konumlanmıştır. Çeşme’nin bitki örtüsüne sadık kalı...
Afet Hanım Konağı (Alaçatı)
Afet Hanım Konağı (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezinde yer alan Afet Hanım Konağı, 150 yıllık 2 katlı bir taş binada antika mobilyalarla dekore edilmiş otantik odalar sunmaktadır. Bir terası bulunan tesis ay...
Tek Kişilik 814 TL
Çift Kişilik 903 TL
Design Hotel (Alaçatı)
Design Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ücretsiz WiFi erişimi, restoran ve açık havuza sahip otelimiz, Alaçatı'da yer almaktadır. Yemeklerinizi tesis bünyesindeki restoranımızda yiyebilirsiniz. Avluda bulunan açık y...
Paris Residence (Çeşme)
Paris Residence (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'nin merkezinde yer alan Bayram Hotel, konumu ile misafirlerine avantajlı bir tatil yaşatıyor. Plaj, eğlence ve alışveriş merkezleri tes...
Mavi Panorama (Çeşme)
Mavi Panorama (Çeşme)
İzmir
Bahçe’de; Barbekü olanağı, Teras, Güneşlenme, Kütüphane, Bilardo, İnternet, Günlük Gazeteler. Oda servisi, Otopark (Umuma Açık), Restoran rezervasyonu, Araba kiralama, Havaal...
Tek Kişilik 496 TL
Çift Kişilik 552 TL
Alaçatı Ela Otel
Alaçatı Ela Otel
İzmir
Ela Otel Alaçatı, modern bir şekilde dekore edilmiş odaları ve huzurlu atmosferi ile misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ücretsiz Wi-Fi erişimi, telefon, faks ...
Noche Hotel (Alaçatı)
Noche Hotel (Alaçatı)
İzmir
Noche otel, yemyeşil bir bahçeye serpiştirilmiş rengarenk 5 taş evde her detayı konforunuz için tasarlanmış 12 odasıyla farklı bir konsepte tatil arayanlar için....
Cumbalı Konak Otel (Alaçatı)
Cumbalı Konak Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın ünlü Ilıca plajına 3 km mesafede bulunan Cumbalı Konak Alaçatı; inlendirici geniş bir bahçe ile çevrili olup, açık yüzme havuzu ve konforlu olanaklarıyla hizmet ve...
Kabasakal Otel (Çeşme)
Kabasakal Otel (Çeşme)
İzmir
Sakız kokulu rüzgarı,eşsiz plajları,şifalı termal suları ve tabii eğlence dolu geceleriyle unutamayacağınız tatillere ev sahipliği yapan Çeşme'de ev sıcaklığında, huzurlu, eko...
Tek Kişilik 393 TL
Çift Kişilik 393 TL
Babylon Gardens Apart Suite (Özdere)
Babylon Gardens Apart Suite (Özdere)
İzmir
Babylon Gardens Apart Suite, Özdere şehrinde konaklamanız için mükemmel bir seçenektir. Tesis, Adaland'dan 19 km uzaklıkta konumlanmıştır. Babylon Gardens Apart Suite, A...
Alaçatı Eldoris Otel
Alaçatı Eldoris Otel
İzmir
Ege'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da bulunan Alaçatı Eldoris Hotel, misafirlerini doğal güzellikler içinde, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin tamamı klimalı...
Tek Kişilik 621 TL
Çift Kişilik 703 TL
Sirius Mi Hotel (Çeşme)
Sirius Mi Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme çevre yolu üzerindeki otelimiz yazlık konserlerin yapıldığı Amfi Tiyatro'ya 200 metre mesafede, Çeşme Marinaya 700 metre Çeşme Çarşısı' na ise 500 metre uzaklıktadı...
Cy Inn Karşıyaka Otel
Cy Inn Karşıyaka Otel
İzmir
Karşıyaka'da yer alan CY Inn Hotel, Karşıyaka'nın geniş yeşil bahçesinde açık havuz bulunmaktadır. Otelin klimalı odaları konforlu mobilyalar ve ücretsiz Wi-Fi ile donatı...
Tek Kişilik 207 TL
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 414 TL
Fırat Mert Hotel (Çeşme)
Fırat Mert Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme İnönü Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde bulunan Hotelimiz merkeze 300 metre , Anfi Tiyatroya 50 metre, Marina'ya 400 metre mesafededir. Ayrıca Hotelimizin Ilıca'd...
Tek Kişilik 422 TL
Çift Kişilik 492 TL
Lebedos Apart Otel (Seferihisar)
Lebedos Apart Otel (Seferihisar)
İzmir
İzmir'in Menderes ilçesinde, Gümüldür sahil şeridi üzerinde yer alan Lebedos Apart Otel, evinizin konforunda tasarlanarak hizmete açılmıştır. Müşteri memnuniyeti ön planda tut...
Akşam Sefası Otel (Alaçatı)
Akşam Sefası Otel (Alaçatı)
İzmir
Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden Çeşme'de hizmet veren Akşam Sefası Otel, rüzgar sörfünün en ideal rotası Alaçatı'da misafirlerini ağırlıyor. Tesiste 7 od...
Tek Kişilik 548 TL
Çift Kişilik 548 TL
Çınar Boutique Hotel (Alaçatı)
Çınar Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da yer alan Alaçatı Çınar Butik Otel, misafirlerini huzur verici bir atmosferde ağırlıyor. Tesis; Ilıca Otogar' 3 km, Adnan...
Megapole Hotel (Konak)
Megapole Hotel (Konak)
İzmir
Modern bir biçimde dekore edilmiş Megapole Hotel, İzmir Enternasyonal Fuarı'na yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otel klimalı odalara ev sahipliği yapmaktadır ve ote...
Tek Kişilik 124 TL
Çift Kişilik 151 TL
Cactus Club Yalı Castle Aquapark (Gümüldür)
Cactus Club Yalı Castle Aquapark (Gümüldür)
İzmir
Yalı Castle Aquapark İzmir merkezine 50 km., Adnan Menderes havaalanına 35 km. mesafede Gümüldür’de 19 000 metrekare alan üzerinde kurulmuştur. Her şey dahil sistem ile ça...
La Capria Suite Hotel (Alaçatı)
La Capria Suite Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Mevkii'ndeki tesis, Çeşme merkeze 11 km, İzmir şehir merkezine 70 km ve Adnan Menderes Havalimanı'na 90 km mesafede konumlanıyor. La Capria Suite Hotel/Alaçatı; Ç...
Tek Kişilik 821 TL
Çift Kişilik 821 TL
İncekara Apart Otel (Alaçatı)
İncekara Apart Otel (Alaçatı)
İzmir
İncekara Apart Otel, Alaçatı'da misafirlerini kusursuz bir hizmet anlayışı ile ağırlamaktadır. Modern dekorasyonuna taş duvarların eklendiği tesisin tüm konaklama birimlerinde...
Griffon Boutique Hotel (Foça)
Griffon Boutique Hotel (Foça)
İzmir
Yeni Foça merkezine yakın konumda yer alan Griffon Boutique Hotel, sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalarda misafirlerine keyifli bir tatil imkanı...
Hotel Baylan (Konak)
Hotel Baylan (Konak)
İzmir
İzmir şehir merkezinde bulunan otelimiz Basmane Meydanı, Kadifekale ve Agora'ya 2 km mesafededir. Konak Meydanı ve Saat Kulesi, 3 km mesafededir. Adnan Menderes Havaalanına 1...
Tek Kişilik 186 TL
Çift Kişilik 248 TL
Üç Kişilik 317 TL
Dört Kişilik 386 TL
Gerence Hotel (Alaçatı)
Gerence Hotel (Alaçatı)
İzmir
Otel, Alaçatı merkeze birkaç dakika yürüyüş mesafesinde misafirlerini ağırlıyor. Tesis, Alaçatı Pazaryeri’ne 600 m, Alaçatı sörf merkezine ise 2 km mesafede konumlanıyor. Bahçe...
Şakran Otel (Aliağa)
Şakran Otel (Aliağa)
İzmir
OTELİMİZ 2010 YILINDAN BERİ HİZMETİNİZDEDİR. ALİAĞA'YA 13 KM , ŞAKRAN CEZAEVİNE 2 KM UZAKLIKTADIR. ODA KAHVALTI HİZMETİ VERMEKTEYİZ....
Tek Kişilik 175 TL
Çift Kişilik 260 TL
Üç Kişilik 324 TL
Huri&Nuri Hotel (Foça)
Huri&Nuri Hotel (Foça)
İzmir
İzmir'in hem tarihi hem de turistik güzelliği ile dikkat çeken ilçesi Foça'da yer alan Huri & Nuri Hotel, misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor. Tesis denize yürü...
Tek Kişilik 641 TL
Çift Kişilik 710 TL
Livia Hotel Ephesus (Selçuk)
Livia Hotel Ephesus (Selçuk)
İzmir
Kültür şehri Selçuk'ta bulunan Livia Hotel Ephesus, mimari ve tarihi özellikler düşünülerek tasarlanmış bir tesis. Modern dizayn edilmiş tüm odalarında; televizyon, duş, sa...
Çift Kişilik 634 TL
Albergo Çeşme
Albergo Çeşme
İzmir
Ege'nin popüler tatil beldesi Çeşme'de bulunan Albergo Çeşme, Çeşme Otogarına 3 km, Çeşme Müzesine 1 km, İzmir şehir merkezine 88 km mesafededir. Tesis, Adnan Menderes Ha...
Asmalı Konak Otel (Alaçatı)
Asmalı Konak Otel (Alaçatı)
İzmir
100 yıllık tarihi taş bir evde misafirlerini ağırlayan otel, Alaçatı ruhunu doyasıya yaşayacağınız bir tatil sunuyor. Otelin farklı şekilde dekore edilmiş, bağımsız girişli, şö...
Tek Kişilik 552 TL
Çift Kişilik 1028 TL
Üzüm İskelesi Otel (Karaburun)
Üzüm İskelesi Otel (Karaburun)
İzmir
Mordoğan iskelede konumlanan Üzüm İskelesi Butik Otel, denizin dinlendirici sesini dinleyebileceğiniz sessiz ve sakin konumu ile misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sun...
Tek Kişilik 386 TL
Çift Kişilik 510 TL
Bizim Ev Hotel (Alaçatı)
Bizim Ev Hotel (Alaçatı)
İzmir
Bizim Ev Otel, İzmir'in en popüler tatil bölgesi olan, sörf sporuyla dünyaca üne kavuşmuş Çeşme-Alaçatı'da konumlanmıştır. 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında hizmet vere...
Peremere Alaçatı Otel
Peremere Alaçatı Otel
İzmir
Misafirlerini taş bir yapıda hizmet veren Peremere Alaçatı, özenle dekore edilmiş odaları ve huzurlu konumunun yanı sıra kusursuz hizmet anlayışı ile misafirlerine hizmet veriyor. ...
Tek Kişilik 630 TL
Çift Kişilik 630 TL
Üç Kişilik 630 TL
Bay Sako Hotel (Alaçatı)
Bay Sako Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı çarşısının tam merkezinde, Alaçatı da ulaşmak istediğiniz her noktaya yürüme mesafesindedir.Çeşme şehir merkezi 9 km, İzmir Adnan Menderes Havaalanı ise 101 km uzaklıktadır...
Kozanoğluhan Butik Otel (Alaçatı)
Kozanoğluhan Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Geniş ve rahat odalarda en güzel tatili yaşamanız Yeşillikler ve renkli doğal çiçeklerle donatılmış bahçede havuz kenarında güneşlenmek için sakin bir ortam. Temiz ve şeffaf mutfağ...
Çift Kişilik 248 TL
Ala Vento Hotel  (Alaçatı)
Ala Vento Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ala Vento Hotel Alaçatı'nın yumuşak tonlarda dizayn edilmiş zarif odalarında düz ekran TV, klima, mini bar ve özel bir banyo bulunmaktadır. Odaların bazılarında balkon ya da c...
Blue Sea Otel (Çeşme)
Blue Sea Otel (Çeşme)
İzmir
Deniz kokulu rüzgarı ile muhteşem bir atmosferi olan Ege'nin gözde tatil beldelerinde ılıca da konumlanan Blue Sea Otel, Ilıca Plajı'na sadece 250 m mesafede yer alıyor. ...
Hotel Antonio (Çeşme)
Hotel Antonio (Çeşme)
İzmir
Mavinin, güneşin, 40 derece sıcak bir havada rüzgarın sizi sardığı, küçük ama harika güzellikleri içinde saklayan Çeşme'nin virgüllerinden bir tanesidir Çiftlikköy... Otelimi...
Tek Kişilik 414 TL
Çift Kişilik 414 TL
Mor Salkım Konağı (Alaçatı)
Mor Salkım Konağı (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı, son dönemlerin kendinden çok söz ettiren nezih bir beldesi haline geldi. Gerek sörfü, gerekse küçük otelleriyle diğer tatil bölgelerinden farkı bakir güzelliğidir Alaçatı&...
Çağla Butik Otel (Çeşme)
Çağla Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Çağla Butik Otel, Çeşme'nin bir sahil köyü olan Ildır'da konuklarını ağırlamaktadır. Sahil kenarında hizmet veren deniz evinin huzur dolu atmosfere sahip bir bahçesi bulu...
Çift Kişilik 420 TL
Üç Kişilik 493 TL
Arya Otel (Çeşme)
Arya Otel (Çeşme)
İzmir
Otelimiz merkeze 10 dakika yürüyüş mesafesinde ve plajlara ulaşmanızı sağlayacak toplu tasım araç duraklarına 5 dakika uzaklıktadır. Konuklarımız dilerse yeşillikler içinde huzurl...
Tek Kişilik 131 TL
Çift Kişilik 131 TL
Üç Kişilik 338 TL
Alanarin Konak (Alaçatı)
Alanarin Konak (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın eşsiz esintisiyle sizi karşılayacak bir aile oteli olan Alanarin Konak Alaçatı, merkezi noktalara yakınlığı ve huzur dolu ortamı ile misafirlerine keyifli bir tati...
Tek Kişilik 972 TL
Çift Kişilik 1097 TL
Üç Kişilik 1407 TL
Kavalalı Butik Otel (Alaçatı)
Kavalalı Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da yer alan Kavalalı Butik Hotel, yemyeşil bahçesi ve huzurlu atmosferiyle misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Toplam 5 o...
Red Basilica Hotel (Bergama)
Red Basilica Hotel (Bergama)
İzmir
Bergama ilçesindeki heybetli harabe tapınak Bergama Kızıl Avlu'ya sadece 100 metre uzaklıkta yer alan Red Basilica Hotel, klima ve ücretsiz Wi-Fi bulunan ayrı ayrı tasarlanmış...
Tek Kişilik 289 TL
Çift Kişilik 220 TL
Üç Kişilik 234 TL
Dört Kişilik 303 TL
Dört Mevsim Alaçatı
Dört Mevsim Alaçatı
İzmir
Alaçatı'nın tarihi taş evlerinden birinde hizmet veren Dört Mevsim Alaçatı, misafirlerine huzur verici bir tatil vadediyor. Tesisin bahçeye bakan balkona sahip odalarında; k...
Tek Kişilik 690 TL
Çift Kişilik 910 TL
Üç Kişilik 1131 TL
Koz Eliba Hotel (Çeşme)
Koz Eliba Hotel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme'nin merkezinde yer alan Koz Eliba Otel, misafirlerine konforlu ve rahat bir tatil vadediyor. Tesisin manzaralı ve ferah odalarında;...
İğdeli Han Suit Otel (Alaçatı)
İğdeli Han Suit Otel (Alaçatı)
İzmir
İğdeli Han Suite Hotel, misafirlerini tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla ünlü Alaçatı'da ağırlıyor. Tesisin şık bir tasarımı olan ev rahatlığındaki odala...
Bobyland Köpek Oteli
Bobyland Köpek Oteli
İzmir
Evcil Dostlarınız İçin En İyi Şartları Kaliteli Hizmetimizle Sizlere Sunuyoruz. Profesyonel Kadro · Oyun Aktiviteleri · Hijyenik Ortam · 7/24 Hizmet Hizmetle...
Tek Kişilik 96 TL
Kamer Suites & Hotel (Çeşme)
Kamer Suites & Hotel (Çeşme)
İzmir
Kamer Suite & Hotel Çeşme Dalyanköy mevkiinde yaklaşık 3.000 metrekare alan üzerine kurulmuş, 37 suite odası ve üç bölümlü havuzu,anlaşmalı plajı Casa beach ile beraber bünye...
Tek Kişilik 496 TL
Çift Kişilik 552 TL
Üç Kişilik 752 TL
Dört Kişilik 841 TL
Nergis Misafirevi Butik Otel (Çeşme)
Nergis Misafirevi Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Otelimiz 550 yıllık tarihi bir taş bina olup, nostaljiyi bohem tarzıyla yoğurmuş bir atmosfere sahiptir. Huzuru, keyfi doyasıya yaşarsınız. Kendi evinizdeki gibi rahat eder, en güz...
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 345 TL
Dört Kişilik 345 TL
Aristonicus Boutique Hotel (Bergama)
Aristonicus Boutique Hotel (Bergama)
İzmir
Şehrin karmaşasından uzak bir konumda taş yapıda tasarlanan Aristonicus Boutique Hotel, ulaşım noktalarına yakınlığı ile sakin ve huzurlu bir tatil alternatifidir. 6 odasıyla misaf...
Tek Kişilik 351 TL
Çift Kişilik 351 TL
Era Otel (Alaçatı)
Era Otel (Alaçatı)
İzmir
Ilıca Plajı'na 3 km mesafede bulunan Era Otel Alaçatı; Alaçatı'nın merkezinde, doğayla iç içe bir konumda, tarihi ve nostaljik atmosferiyle hizmet veriyor. Zevkli bir şek...
Tek Kişilik 520 TL
Çift Kişilik 520 TL
Azurevista Residence & Suite Otel (Çeşme)
Azurevista Residence & Suite Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme ılıca merkezinde bulunan tesis A.Menderes Hava Limanına 85 km,ılıca plajına 50 m,alaçatı merkeze 3 km,çeşme marinaya 6 km,ayayorgi koyuna 7 kmdir.. Çeşme'de yer alan...
Kanuni Kervansaray Historical Hotel (Çeşme)
Kanuni Kervansaray Historical Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Kanuni Kervansaray Historical Hotel, İzmir Çeşme'de bulunmaktadır. Tatil deyince hayalleri süsleyen adreslerin başında gelen Çeşme, tarihi doku ve doğal güzelliklerin bi...
Nea Efessos Butik Otel
Nea Efessos Butik Otel
İzmir
Nea Efessos Butik Otel, Antik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili ilçesi Selçuk’ta misafirlerini ağırlıyor. Açı...
Çift Kişilik 552 TL
Üç Kişilik 794 TL
Dört Kişilik 794 TL
Stonehouse By ipek Hotel (Şirince)
Stonehouse By ipek Hotel (Şirince)
İzmir
Eski bir rum evinin ev sahipliği yaptığı Stonehouse By İpek, Şirince'de çam ağaçları ile çevrili bir konumda yer alıyor. Otantik 8 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisi...
Çift Kişilik 959 TL
Üç Kişilik 1097 TL
Ev Bharat Hotel (Alaçatı)
Ev Bharat Hotel (Alaçatı)
İzmir
Son yılların en gözde tatil beldelerinden Alaçatı'da bulunan Ev Bharat Otel, misafirlerine Ege rüzgarlarının tadını çıkarabilecekleri yemyeşil bahçesi ve muhteşem açık havuzuy...
Sardunaki Konak Otel (Alaçatı)
Sardunaki Konak Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir tatillerinin vazgeçilmezi, rüzgar sörfünün merkezi Alaçatı’da yer alan Sardunaki Konak Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil sunuyor. Yemyeşil bir bahçeye sahip olan t...
Pug Rooms (Alaçatı)
Pug Rooms (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da eğlencenin merkezi olan Hacımemiş mahallesinin minik, sevimli aynı zamanda da konforlu butik oteli. Hem en popüler mekanlara bir nefes uzaktayız, hem manzaramızla t...
Çift Kişilik 241 TL
Erythros Boutique Hotel (Çeşme)
Erythros Boutique Hotel (Çeşme)
İzmir
Erythros Boutique Hotel, misafirlerine doğayla iç içe, huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. Denize sıfır konumlanan tesisin platform plajında misafirler denizin keyfini çıkarabilir...
Kanarya Otel (Çeşme)
Kanarya Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Kanarya Otel, merkezi konumuyla misafirlerine rahat bir tatil yaşatıyor. Tesisin sade bir tasarıma sahip olan balkonlu od...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Üç Kişilik 0 TL
On Oda Otel (Alaçatı)
On Oda Otel (Alaçatı)
İzmir
2013 yılında hizmete giren Alaçatı On Oda, cumbalı odaları ve taş binasıyla Ege'nin samimi havasını günümüze taşıyor. Tesiste geçmişin sıcaklığını yaşatan, ferah ve şık bir ...
Balambaka Hotel (Alaçatı)
Balambaka Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da bulunan ve ismini eskiden bölgede bulunan bağlardan alan Balambaka Otel, misafirlerini tarihi Rum mimarisini yansıtan taş bir yapıda ağırlıyor. Geniş bir bahçe i...
Maison d'Azur (Alaçatı)
Maison d'Azur (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı köy meydanına sadece 1 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Maison d-Azur Alaçatı Otel, karşılıklı iki binadan oluşan taş evlerdir. Taş duvarlı odalarında klima ve ücretsiz...
Tek Kişilik 0 TL
Bilsu Volley Otel (Çeşme)
Bilsu Volley Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'nin Dalyan Mevkii'nde yer alan Bilsu Volley Otel, konforlu odalarıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşatıyor. Tesisin sade...
Tek Kişilik 324 TL
Çift Kişilik 400 TL
Üç Kişilik 724 TL
Altınyaz Hotel (Çeşme)
Altınyaz Hotel (Çeşme)
İzmir
En yakın plaja 500 m mesafede bulunan Altınyaz Hotel, İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de misafirlerine konforlu ve huzurlu bir tatil alternatifidir. Tesisin şık, gen...
Tek Kişilik 324 TL
Çift Kişilik 476 TL
Dalyan Residence & Suites (Çeşme)
Dalyan Residence & Suites (Çeşme)
İzmir
Dalyan Residence Hotel, Çeşme ilçesindeki güzel bir koyun kıyısında konumlanmıştır. Otelde güneşlenme terası, açık yüzme havuzu ve Ege Denizi'nin geniş manzarasını sunan bir t...
Otel Beyzade (Alaçatı)
Otel Beyzade (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezinde, konforlu, şık odalarımız ve serpme köy kahvaltımızla hizmetinizdeyiz....
Beyaz Ev Hotel (Alaçatı)
Beyaz Ev Hotel (Alaçatı)
İzmir
Beyaz Ev Hotel Çeşme, Alaçatı bölgesinde bulunmaktadır. Otel Adnan Menderes Havalimanı'na 86km. Çeşme'ye 5km. uzaklıktadır. Gözde tatil mekanlarından biri olan Alaçatı...
Otello Alaçatı
Otello Alaçatı
İzmir
Dinlendirici bir bahçe ile çevrili tesisin 8 odası bulunuyor. Odalarda; minibar, ahşap zemin, banyo, gardırop, kablosuz internet, kasa, klima, televizyon, uydu yayını, WC ve saç ku...
Çift Kişilik 207 TL
Anz Guesthouse (Selçuk)
Anz Guesthouse (Selçuk)
İzmir
ANZ Guesthouse, Selçuk şehrinin merkezinde bulunmaktadır ve misafirleri için aynı zamanda ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet sunmaktadır. Misafirhane, saç ku...
Tek Kişilik 103 TL
Çift Kişilik 103 TL
Üç Kişilik 144 TL
Dört Kişilik 186 TL
Sade Alaçatı Butik Otel
Sade Alaçatı Butik Otel
İzmir
Tarihi taş evleri, birbirinden lezzetli tatların bulunduğu restoranları ve deniz kokan sokakları ile büyüleyici bir atmosferi olan Alaçatı'da konumlanan Sade Alaçatı Butik Ote...
Deniz Pansiyon (Alsancak)
Deniz Pansiyon (Alsancak)
İzmir
Deniz Pansiyon, İzmir Alsancak merkezde, Alsancak Tren İstasyonu karsısında, İzmir limanı, İzmir Fuar'ına ve Kordon'a en yakın noktada konumlanmıştır. Odalarımızda 24 saa...
Tek Kişilik 131 TL
Çift Kişilik 138 TL
Üç Kişilik 207 TL
Laguna Otel (Alsancak)
Laguna Otel (Alsancak)
İzmir
İzmirin tam merkezinde Alsancak'da tarihi rum evleri sokağında kordona 100 metre mesafedir. Yüksek tavanlı geniş 8 odası ile hizmet veren tesisin tüm odalarında; LCD TV, klima...
Tek Kişilik 207 TL
Üç Kişilik 276 TL
Cocopalm Boutique Hotel (Alaçatı)
Cocopalm Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Cocopalm Boutique Hotel Alaçatı, İzmir, Çeşme, Alaçatı mevkiinde bulunmaktadır. Otelin toplam 10 odası bulunmaktadır. Otel odaları, deluxe tek büyük yataklı oda, deluxe üç kişilik ...
Nil & Alav Hotel (Konak)
Nil & Alav Hotel (Konak)
İzmir
Otelimiz fuara çok yakın olup, uygun fiyatlarla konaklama yapabiliceğiniz alternatif bir yerdir. Basmane'de yer alan otelimizde ekonomik fiyatlarla konaklama imkanı sağlanmakt...
Godik Apart Hotel (Çeşme)
Godik Apart Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Çiftlikköy Mevkii'nde yer alan Godik Apart Hotel, misafirlerini tarih ve doğayla iç içe huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 5 daire mevcut. Odalarda; balko...
Tek Kişilik 759 TL
Çift Kişilik 897 TL
Nemrut Bay Hotel (Foça)
Nemrut Bay Hotel (Foça)
İzmir
Nemrut Bay Otel, İzmir'in sahil beldesi Yeni Foça'?da sunduğu hizmet ve olanaklarla turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Tesiste 11 oda mevc...
Chigdem Hotel (Alaçatı)
Chigdem Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ilıca Plajı'na 4 km mesafede bulunan Alaçatı Chigdem Hotel; Alaçatı’'nın merkezinde, doğayla iç içe bir konumda, tarihi ve nostaljik atmosferiyle hizmet veriyor. Zevk...
In House Hostel (Alsancak)
In House Hostel (Alsancak)
İzmir
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde faaliyet gösteren In House Hostel İzmir, samimi bir konaklama ortamı sunmaktadır. Tesis personeli tarafından Alaçatı'ya, Çeşm...
Sardunya Hotel (Alaçatı)
Sardunya Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Sardunya Otel'in ferah odalarının her birinde özel banyo ve klimalıdır. Birimlerdeki banyolar konforunuz için havlu, saç kurutma makinesi ve ücretsiz banyo malzemeleri...
Panda Alaçatı Otel
Panda Alaçatı Otel
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da, doğal güzellikler ile çevrili huzurlu bir atmosferde hizmet veren Panda Alaçatı Otel, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konu...
Euphoria Aegean Resort & Spa (Seferihisar)
Euphoria Aegean Resort & Spa (Seferihisar)
İzmir
Euphoria Aegean Resort & SPA mükemmel bir konum ve inanılmaz bir sahil manzarasını birleştirerek misafirlerine huzurlu ve sakin bir tatil imkanı sunmaktadır. 90.000 metrekareli...
Teos Village (Seferihisar)
Teos Village (Seferihisar)
İzmir
Teos Village, çevreye duyarlı, ekolojik bir tatil köyüdür. Bulunduğu bölgedeki oteller ve tatil köyleri arasında en beğenileni Teos Village'ta bir tatilden beklediğiniz her şe...
Çift Kişilik 621 TL
Agrovela Hotel Alaçatı
Agrovela Hotel Alaçatı
İzmir
Agrovela Alaçatı, Pazaryeri'ye 500 metre ve Erythrai Antik Kenti'ne 3,6 km uzaklıktadır. En yakın havaalanı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise 67 km mesafededir. ...
Club Phokaia Hotel (Foça)
Club Phokaia Hotel (Foça)
İzmir
Hotel Club Phokaia İzmir'in popüler tatil beldelerinden biri olan Eski Foça'da bulunmaktadır. Havaalanına 65 kilometre, şehir merkezine 50 kilometre, Foça merkeze 3 kilom...
Tek Kişilik 1186 TL
Çift Kişilik 1290 TL
Alaçatı Beach Resort & Spa
Alaçatı Beach Resort & Spa
İzmir
Gözde tatil beldesi Alaçatı'da hizmet veren Alaçatı Beach Resort & SPA, misafirlerine konforlu bir tatil vadediyor. Denize sıfır konumdaki tesisin, kendine ait özel plajı ...
Silenos Boutique Hotel
Silenos Boutique Hotel
İzmir
Ege'nin en güzel antik şehirlerinden Teos/Sığacık'ta, deniz ve tarihi surlarla yanyana, tamamen yenilenmiş otantik Türk konağımızda, geniş,konforlu,Türk hamamı konseptli ...
Çift Kişilik 479 TL
Üç Kişilik 576 TL
Marissa Boutique Hotel (Çeşme)
Marissa Boutique Hotel (Çeşme)
İzmir
Ege'nin popüler tatil beldesi Çeşme'de bulunan Marissa Boutique Hotel, eğlence mekanlarına yakın konumu ve tarihi Çeşme kalesine 500 m. mesafede misafirlerine konforlu bi...
Cactus Paradise Hotel (Gümüldür)
Cactus Paradise Hotel (Gümüldür)
İzmir
Gümüldür mevkiindeki tesis; Adnan Menderes Havalimanı'na 40 km ve İzmir şehir merkezine 55 km mesafede konumlanıyor. Denize sıfır konumdaki tesisin, 75 m uzunluğunda kum-çakıl...
Hitit Otel (Selçuk)
Hitit Otel (Selçuk)
İzmir
Tarihi Selçuk ilçesinde bulunan Hitit Hotel, kentteki birçok yerel ilgi çekici mekana kolay bir ulaşım sunmaktadır. Otelde açık yüzme havuzu, klimalı odalar ve geleneksel Türk mutf...
Tek Kişilik 165 TL
Çift Kişilik 220 TL
Üç Kişilik 220 TL
İncirliev Otel (Alaçatı)
İncirliev Otel (Alaçatı)
İzmir
İncirliev Otel, Çeşme'nin en sevilen bölgesi Alaçatı'nın Yeni Mecidiye mahallesinde konumlanmıştır. Tesis, taş ev mimarisinin ve güneşte olgunlaşan meyve ağaçlarının ding...
Albano Otel (Çeşme)
Albano Otel (Çeşme)
İzmir
Albano Hotel, tatil cenneti Çeşme Merkez'de konuklarını ağırlamaktadır. Lobby Bar, Pool bar, okuma salonu, kahve köşesi ve açık yüzme havuzu tüm misafirlerin kullanımına aitti...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 441 TL
Üç Kişilik 786 TL
Ephesus Paradise (Selçuk)
Ephesus Paradise (Selçuk)
İzmir
Otel St, Jean Kilisesi’ne 250 m, İsa Bey Camii’ne 150 m, Artemis Tapınağı’na 500m ve Efes antik kentine 3 km uzaklıktadır. Meryem Ana Evi 7 km, Şirince Köyü 7 km,...
Tek Kişilik 324 TL
Çift Kişilik 324 TL
Üç Kişilik 476 TL
Wallabies Aquaduct Hotel (Selçuk)
Wallabies Aquaduct Hotel (Selçuk)
İzmir
Tesisin konforlu odalarında; klima, kablosuz internet, çalışma masası, gardırop ve kettle bulunuyor. Talep üzerine misafirlere dört farklı yastık tipi veriliyor. Tesiste ayrıca; üc...
Tek Kişilik 186 TL
Çift Kişilik 227 TL
Club Mackerel Tatil Köyü (Foça)
Club Mackerel Tatil Köyü (Foça)
İzmir
İzmir'in sakin, huzurlu ve doğayla iç içe tatil beldesi Foça'da yer alan Club Mackerel, misafirlerini konforlu odalarda ağırlıyor. Denize sıfır konumdaki tesisin, 120 met...
Çift Kişilik 565 TL
Üç Kişilik 724 TL
Galano Suites (Alaçatı)
Galano Suites (Alaçatı)
İzmir
Gözde tatil merkezi Alaçatı'da hizmet veren Galano Suites, misafirleri için eğlence ve huzuru bir araya getiriyor. Alaçatı Sörf Plajı'na yalnızca 6 km uzaklığı bulunan te...
Tınas Hotel (Alaçatı)
Tınas Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da hizmet veren Tınas Hotel Alaçatı, misafirlerine eğlencenin kalbi olan noktada huzurlu ve sakin bir konaklama alternatifi sunuyor. ...
Tek Kişilik 616 TL
Çift Kişilik 616 TL
Üç Kişilik 752 TL
Queen Hotels Nano (Alaçatı)
Queen Hotels Nano (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in en sevilen tatil beldesi Çeşme'ye bağlı Alaçatı'da konuklarına kapılarını açan Queen Hotels Nano, Alaçatı'nın tam merkezinde bulunmaktadır. Butik otel ...
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa (Selçuk)
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa (Selçuk)
İzmir
Ege denizi kıyısında tarih ve doğa açısından olağanüstü zenginliğe sahip Selçuk'ta Pamucak sahilinde yer almaktadır.Kuşadasına 10 km, Selçuk'a 8 km, İzmir Havaalanına 60 ...
Tek Kişilik 489 TL
Çift Kişilik 607 TL
Rota Butik Otel (Karaburun)
Rota Butik Otel (Karaburun)
İzmir
İzmir'in az keşfedilmiş bölgelerinden biri olan Karaburun'da konuklarını ağırlayan Rota Butik Otel, Karaburun Merkez'de konaklama olanağı sunmaktadır. Geniş ve ferah...
1922 Hotel (Foça)
1922 Hotel (Foça)
İzmir
1922 Hotel Güler yüzlü hizmetimiz , konfor ile tasarımın birleştiği bir birinden farklı odalarımız , deniz kokusu ile bir birinden leziz yemeklerimizin buluştuğu , Yeni Foça &lsquo...
Marlight Boutique Hotel (Konak)
Marlight Boutique Hotel (Konak)
İzmir
Ege'nin incisi İzmir'de alışveriş, kültür ve iş merkezlerine yakınlığı ile dikkat çeken Marlight Hotel, misafirlerine rahat bir konaklama imkanı veriyor. Tesisin çağd...
Pupil Hotel (Alaçatı)
Pupil Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ilıca Plajı'na sadece 4 km uzaklıkta bulunan Alaçatı Pupil Hotel büyük ve yeşil bir bahçesi olan açık yüzme havuzu ve ücretsiz Wi-Fi erişimine sahip klimalı odalar sunmaktadır...
Aladam Butik Otel (Alaçatı)
Aladam Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Masmavi kumsalları, rüzgar sörfü yapmaya uygun sahilleri, tarihi taş evleri, estetik tasarımlarla bezenmiş sokaklarıyla ünlü Alaçatı'mız her yıl dünyadan ve ülkemizden yüzbinl...
Tek Kişilik 548 TL
Çift Kişilik 172 TL
Bel Canto Alaçatı Hotel
Bel Canto Alaçatı Hotel
İzmir
Çeşme – Alaçatı'da yer alan ve oldukça modern bir dekorasyona sahip olan Bel Canto Alaçatı Hotel, dört mevsim boyunca konfor dolu bir hizmet sunmaktadır. Konaklamanız sı...
Melon Alaçatı
Melon Alaçatı
İzmir
Alaçatı'da pazar yerine 200 metre ve Alaçatı sörf plajına ise 3,9 km mesafede konumlanan Melon Alaçatı; bulunduğu konum ve sunduğu olanaklar ile misafirlerine huzurlu bir tati...
Atrium Apart Otel (Çeşme)
Atrium Apart Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in doğal güzellikleri ve hareketli atmosferiyle meşhur olan tatil merkezi Çeşme'de yer alan Atrium Apart Otel, mesire alanına ve plaja yürüme mesafesinde konumlanıy...
Tek Kişilik 493 TL
Çift Kişilik 493 TL
Üç Kişilik 600 TL
Saint John Hotel (Selçuk)
Saint John Hotel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in Selçuk Mevkii'nde yer alan Saint John Hotel, tarihi – turistik noktalara ulaşımda sağladığı kolaylık ile misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisi...
Tek Kişilik 251 TL
Çift Kişilik 324 TL
Üç Kişilik 372 TL
Zeybek Otel (Seferihisar)
Zeybek Otel (Seferihisar)
İzmir
Türkiye'nin ilk yavaş şehri (cittaslow) Seferihisar'da bulunan Zeybek Hotel, misafirlerine samimi ve huzurlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesiste 24 oda mevcut. Odalar...
Tek Kişilik 148 TL
Çift Kişilik 148 TL
Üç Kişilik 193 TL
Dört Kişilik 224 TL
Larimar Boutique Hotel (Çeşme)
Larimar Boutique Hotel (Çeşme)
İzmir
Larimar Boutique Hotel, misafirlerine şık ve modern tasarlanmış odalarında konforlu bir konaklama imkanı sağlıyor. Odalarda; minibar, telefon, banyo, WC, kablosuz internet, tel...
Çift Kişilik 131 TL
Üç Kişilik 213 TL
Bonn Apart Otel (Çeşme)
Bonn Apart Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem Ilıca Koyunda yer alan otel, Ilıca Plajı'na sadece 250 metre mesafede yer almaktadır. Bonn Apart Hotel'in geniş daireleri yemek pişirme olanakları, klima ve ücre...
Tek Kişilik 489 TL
Çift Kişilik 489 TL
Üç Kişilik 489 TL
Erendira Hotel (Alaçatı)
Erendira Hotel (Alaçatı)
İzmir
Erendira Butik Hotel, Alaçatı'nın eşsiz atmosferinde, restore edilmiş 170 yıllık bir binada misafirlerini ağırlıyor. Alaçatı'nın merkezinde, restoranların ve dükkanların ...
Tek Kişilik 683 TL
Çift Kişilik 759 TL
Üç Kişilik 966 TL
İyon Pansiyon (Foça)
İyon Pansiyon (Foça)
İzmir
İzmir'in şirin beldesi Foça'nın merkezinde hizmet veren İyon Pansiyon, bir aile tarafından işletilmektedir. Kumsala 100 metreden daha yakın bir mesafede bulunan İyon Pans...
Kondo Suites & Residence (Çeşme)
Kondo Suites & Residence (Çeşme)
İzmir
Ege'nin gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Kondo Suites & Residence, misafirlerine çağdaş atmosferi ve lüks odalarıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor. Eğl...
Bebek Hotel (Gümüldür)
Bebek Hotel (Gümüldür)
İzmir
Tesisimiz 3 dönüm arazi üzerinde ceviz , erik, zetin, nar ve mandalina ağacları ambiyansında genis ve ferah bir ortama sahiptir. Odalarımızın hepsi deniz ve dağ -mandalina bahçesi ...
Tek Kişilik 207 TL
Çift Kişilik 241 TL
Paşalimanı Otel (Çeşme)
Paşalimanı Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem denizi ve eğlence olanaklarıyla İzmir'in vazgeçilmez tatil merkezi olan Çeşme'de yer alan Paşalimanı Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. 20 o...
Üç Kişilik 690 TL
Âlâ Baykuş Hotel (Alaçatı)
Âlâ Baykuş Hotel (Alaçatı)
İzmir
Erik, Karadut, Manolya gibi birbirinden sevimli adlara sahip odaların yer aldığı, 100 yıllık taş bir yapıda hizmet veren Ala Baykuş Butik Otel Alaçatı'nın merkezi konumundadır...
Tek Kişilik 562 TL
Çift Kişilik 562 TL
Üç Kişilik 845 TL
Yorgo Seferis Butik Otel (Urla)
Yorgo Seferis Butik Otel (Urla)
İzmir
Hotel Yorgo Seferis Residence, İzmir'in şirin sahil kasabası Urla'da bulunmaktadır. Tesis dünyaca ünlü Yunan şair Yorgo Seferis'in 1900 yılında doğduğu taş evin aslı...
Tek Kişilik 379 TL
Çift Kişilik 379 TL
Arinnanda Otel (Çeşme)
Arinnanda Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Boyalık'ta hizmet veren Arinnanda Otel, Çeşme'nin seçkin plajlarına ve merkeze yürüme mesafesindeki konumunun avantajlarını en iyi şekilde taşıyor. Tesis, doğal güz...
Tek Kişilik 549 TL
Çift Kişilik 690 TL
Üç Kişilik 752 TL
Bloom Boutique Hotel (Alaçatı)
Bloom Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Bloom'un zamansızlık duygusunu hissettiren geniş bahçesinde… Doğanın kucağında dinginliği ve huzuru yaşamak, Alaçatı'nın mis gibi kokan renkli ve canlı sokaklarınd...
Mavi Deniz Otel (Gümüldür)
Mavi Deniz Otel (Gümüldür)
İzmir
Ege Denizi’nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu Gümüldür'de denize sıfır konumda hizmet veren Gümüldür Mavi Deniz Otel, misafirlerine...
Tek Kişilik 531 TL
Çift Kişilik 600 TL
Üç Kişilik 931 TL
Alenos Boutique Hotel (Alaçatı)
Alenos Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezine yürüme mesafesinde yer alan Alenos Butik Otel, misafirlerini Ege’nin doğal güzellikleri ile çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin modern ...
Tek Kişilik 531 TL
Çift Kişilik 586 TL
Aladya Taş Otel (Alaçatı)
Aladya Taş Otel (Alaçatı)
İzmir
120 yıllık taş bir yapıda hizmet veren Galya Otel Alaçatı, aile işletmesi olarak işletilen şirin ve huzurlu bir tatil için çalışanların kusursuz hizmet sunduğu keyifli bir konaklam...
Pırlanta Butik Otel (Çeşme)
Pırlanta Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Pırlanta Butik Otel, modern bir şekilde dekore edilmiş odaları ve huzurlu atmosferi ile misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ücretsiz Wi-Fi erişimi, telefon, faks ...
Tek Kişilik 2035 TL
Çift Kişilik 2070 TL
Üç Kişilik 3105 TL
Curcuna Hotel (Çeşme)
Curcuna Hotel (Çeşme)
İzmir
1824 yapımı Tarihi Alaçatı evinin ev sahipliği yaptığı Curcuna Otel; Ilıca plajına 3 km mesafede konumlanıyor. Şık ve modern 12 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odala...
Kayezta Butik Otel (Alaçatı)
Kayezta Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil beldelerinden Alaçatı'nın merkezine yürüme mesafesinde olan Alaçatı Kayezta Otel, misafirlerine yemyeşil bahçeyle çevrili taş bir binada hizmet veriy...
Çaylan Otel (Konak)
Çaylan Otel (Konak)
İzmir
Basmane metro ve tren istasyonlarının tam karşısında yer alan Caylan Hotel, İzmir Uluslararası Fuar Alanı'na sadece 2 dakikalık yürüme mesafesindedir. Tesis genelinde ücretsiz...
Tek Kişilik 158 TL
Çift Kişilik 158 TL
Üç Kişilik 217 TL
Lipsos Hotel (Karaburun)
Lipsos Hotel (Karaburun)
İzmir
İzmir'in Karaburun ilçesinde konumlanan Lipsos Hotel, modern ve konforlu dizayn edilmiş odalarında misafirlerini ağırlıyor. Denize sıfır konumuyla eğlenceli bir konaklama imka...
Tek Kişilik 710 TL
Çift Kişilik 848 TL
Üç Kişilik 952 TL
Alaçatı 716 Butik Otel
Alaçatı 716 Butik Otel
İzmir
Alaçatı 716 Butik Otel, cumbalı odaları ve taş binasıyla Ege’nin samimi havasını günümüze taşıyor. Hepsi birbirinden farklı bir tasarımı olan odaların tamamında; minibar, kablos...
İmren Han Otel (Alaçatı)
İmren Han Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın içme su ihtiyacını karşılayan kuyularından olan Çamlıkuyu'nun yanı başında; bir rivayete göre eski şarap imalathanesinin bulunduğu yerde inşa edilen otel, top...
Bellezza Hotel (Alaçatı)
Bellezza Hotel (Alaçatı)
İzmir
Belezza Hotel Alaçatı, mavi ve beyazın hakim olduğu ferah mimarisi ile siz ziyaretçilerine huzur dolu bir konaklama hizmeti sunmaktadır. Bünyesinde açık yüzme havuzu bulunan otel a...
Tek Kişilik 241 TL
Çift Kişilik 241 TL
Antmare Otel (Alaçatı)
Antmare Otel (Alaçatı)
İzmir
Antmare Hotel, özel plajı ve insana huzur veren sakinliğiyle misafirlerini ağırlıyor. Alaçatı?da eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen aileler için güzel bir seçenek olan tesisin he...
Martı Güllü Konakları (Şirince)
Martı Güllü Konakları (Şirince)
İzmir
Şirince'de yer alan tesis, doğal güzelliklerle çevrili huzurlu bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor. Her biri ayrı bir dekorasyona sahip, özenle seçilmiş mobilyalarda...
Tek Kişilik 524 TL
Çift Kişilik 765 TL
Üç Kişilik 1269 TL
Solmaz Deluxe Otel (Çeşme)
Solmaz Deluxe Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Kalesi, yat limanı ve Sakız Adası'nın panoramik manzarasını sunan Solmaz Deluxe Hotel, Çeşme'nin merkezinde yer almaktadır. Sezonluk açık kapalı yüzme havuzu ve sa...
Tek Kişilik 351 TL
Çift Kişilik 414 TL
Kalliope Hotel (Çeşme)
Kalliope Hotel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in popüler tatil merkezi Çeşme'nin Çiftlikköy mevkiinde faaliyet gösteren Kalliope Otel, panoramik deniz manzaralı bir restorana ev sahipliği yapmaktadır. Tesisin t...
Yelken Konak (Alaçatı)
Yelken Konak (Alaçatı)
İzmir
Yelken Konak Alaçatı Otel; bulunduğu konum ve sunduğu olanaklar ile misafirlerine huzurlu bir tatilin kapılarını aralıyor. Tesisin tüm odalarında; klima, televizyon, uydu yayını...
Zeytinli Konak Butik Otel (Şirince)
Zeytinli Konak Butik Otel (Şirince)
İzmir
İzmir Şirince'de yer alan Zeytinli Konak, sunduğu hizmet ve olanaklarla özellikle turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Zeytinli Konak'ın ...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 345 TL
Salbakos Heraklea Otel (Alaçatı)
Salbakos Heraklea Otel (Alaçatı)
İzmir
Salbakos Herakleia Boutique Hotel, bahçeye ve ücretsiz Wi-Fi erişime sahip olup Pazaryeri'ye 300 metre mesafede Alaçatı'da bulunmaktadır. 5 yıldızlı oteldeki konuklar, od...
Tek Kişilik 407 TL
Çift Kişilik 407 TL
Atlas Otel (Çeşme)
Atlas Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme şehir merkezinde konumlanan Atlas Otel, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konumda yer alıyor. 24 odası bulunan tesisin klimalı oda ve süitlerinde Çeşme manzarasını izle...
Tek Kişilik 351 TL
Çift Kişilik 351 TL
Su Perisi Otel (Kemalpaşa)
Su Perisi Otel (Kemalpaşa)
İzmir
Doğa ile iç içe bir konumda bulunan Su Perisi Otel, misafirlerine sakin ve huzurlu bir konaklama vadediyor. Tesis, misafirlerini şık ve konforlu odalarında ağırlıyor. Tesisin 2...
Tek Kişilik 227 TL
Çift Kişilik 331 TL
Üç Kişilik 510 TL
Dalian Elite Hotel (Çeşme)
Dalian Elite Hotel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Dalyanköy'de yer alan Dalian Elite Hotel, keyifli bir bar imkanı sunmaktadır. Tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi erişimi mevcuttur. Dalian Elite Hotel'in tüm konakla...
Temuçin Otel (Alaçatı)
Temuçin Otel (Alaçatı)
İzmir
Ege ‘ nin incisi gözde tatil beldesi Alaçatı ‘ da kır çiçekleri, zeytin ve sakız ağaçlarıyla bezeli bir bahçesi olan otelimizin sekiz adet odası bulunmaktadır. Odalarım...
Tek Kişilik 276 TL
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 517 TL
Dört Kişilik 345 TL
Köstem Hotel (Alaçatı)
Köstem Hotel (Alaçatı)
İzmir
Birbirinden şık ve konforlu odalarıyla Alaçatı'da hizmet veren Köstem Otel, Ege tatiline renk katmak isteyen misafirlerini bekliyor. Tesiste 11 oda mevcut. Odalarda; klima...
Tek Kişilik 614 TL
Çift Kişilik 765 TL
Espira Otel (Urla)
Espira Otel (Urla)
İzmir
İzmir'in şirin ilçesi Urla Çeşmealtı'nda bulunan Espira Otel, her biri ayrı bir konsepti olan ferah odalarıyla 2017 yılında konuklarına huzur ve keyif dolu bir konaklaman...
Çift Kişilik 276 TL
Üç Kişilik 276 TL
Dört Kişilik 345 TL
Morlimon Otel (Alaçatı)
Morlimon Otel (Alaçatı)
İzmir
Tesisin yemyeşil bahçesinde, rahat oturma alanları mevcut. Sakinliğin ve huzurlu atmosferin tadını çıkarmak isteyenler bu alanları kullanabilirler. Sabahları, taze sebze ve meyvele...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Tash Mekan (Alaçatı)
Tash Mekan (Alaçatı)
İzmir
120 yıllık orijinal taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş olan Tash Mekan Alaçatı, merkezi noktalara yakınlığı ve huzur dolu ortamı ile misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor. T...
Tek Kişilik 434 TL
Çift Kişilik 655 TL
Üç Kişilik 759 TL
Dört Kişilik 759 TL
Koz Eren Otel (Çeşme)
Koz Eren Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Koz Eren Otel, misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Otel, denize birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde yer alıyor. T...
Tek Kişilik 124 TL
Çift Kişilik 124 TL
Ceshme Plus Hotel
Ceshme Plus Hotel
İzmir
Ege'nin gözde mekanları arasına giren Ceshme Plus Hotel, cam gibi denizi ve beyaz kumsalıyla Ilıca Koyu'nda, konumu ve doyumsuz manzarası ile daha önce görmediğiniz günba...
Çilek Marina Otel (Çeşme)
Çilek Marina Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir tatillerinin vazgeçilmezi, rüzgar sörfünün merkezi Çeşme'de yer alan Çilek Marina Hotel, misafirlerine keyif dolu bir tatil sunuyor. Yemyeşil bir bahçeye sahip olan t...
Tek Kişilik 531 TL
Çift Kişilik 531 TL
Üç Kişilik 638 TL
Şirin Ev Pansiyon (Şirince)
Şirin Ev Pansiyon (Şirince)
İzmir
Şirince'nin en güvenilir en güzel pansiyonlarından biri. Güler yüzlü hizmet, temiz, titiz çalışanlarıyla güzel bir tatil için sizleri bekliyoruz....
Villa Dedem Hotel (Foça)
Villa Dedem Hotel (Foça)
İzmir
Merkezi konumu ile misafirlerine avantaj sağlayan Villa Dedem Hotel; sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalarda misafirlerine keyifli bir tatil imka...
Lodos Butik Otel (Alaçatı)
Lodos Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da bulunan Lodos Butik Otel, misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin modern dekorasyona sahip odalarında; ...
Tek Kişilik 552 TL
Çift Kişilik 552 TL
Palas Alaçatı Otel
Palas Alaçatı Otel
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da huzurlu bir tatil alternatifi sunan Palas Alaçatı; misafirlerine konforl...
Hotel Pop Alaçatı
Hotel Pop Alaçatı
İzmir
İzmir şehrinde merkezi bir otel arıyorsanız, Hotel Pop Alacati'den başka bir yere bakmanıza gerek yok. Konuklar, burada canlı şehirlerin sunduğu her şeyden yararlanabilir. Uyg...
Tek Kişilik 483 TL
Çift Kişilik 476 TL
Üç Kişilik 614 TL
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden (Alaçatı)
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden (Alaçatı)
İzmir
Chakra Boutique Hotel & Yoga Garden, Alaçatı'da yemyeşil bir bahçe içerisinde konuklarını ağırlamaktadır. Sadece tesiste konaklama yapan misafirlerin kullanımına ait olan ...
Tek Kişilik 524 TL
Çift Kişilik 621 TL
Üç Kişilik 841 TL
Ada Butik Otel (Çeşme)
Ada Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Tesis 13 odalı bir Butik Otel olup Oda Kahvaltı konseptlidir. Çeşme Ada Butik Otel, Dalyan/Ayayorgi koyunda yer alan ve ünlü Beach Club'lara 700 m, çevredeki diğer halk plajla...
Tek Kişilik 834 TL
Çift Kişilik 834 TL
Üç Kişilik 910 TL
Alaçatı Private Hotel
Alaçatı Private Hotel
İzmir
Alaçatı'da ve Pazaryeri'de 500 metre mesafede bulunan Alaçatı Private Hotel, bir bahçe, odalar, mülk boyunca ücretsiz WiFi ve bar sunmaktadır. Bagaj muhafaza alanına sahi...
Çift Kişilik 393 TL
Üç Kişilik 1258 TL
Athena Otel (Foça)
Athena Otel (Foça)
İzmir
Athena Hotel; tarihi güzellikleri ve merak uyandıran doğası ile tüm dünyadan turistlerin ilgisini çeken İzmir'in Foça Mevkii1nde hizmet veriyor. Tesisin modern bir anlayı...
Ağustos Hotel (Alaçatı)
Ağustos Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ağustos Otel Alaçatı, daracık romantik sokakları mistik tarihi dokusu heyecan dolu gece hayatı ve enfes sörf imkanı ile öne çıkan Alaçatı kasabasının merkezinde yer almaktadır. Ote...
Şirincem Pension (Şirince)
Şirincem Pension (Şirince)
İzmir
Şirincem Pension konforlu ve rahat 4 odası ile Şirince kasabasında hizmet veriyor.Tesisin şömineli bir odası mevcut ve tüm odalarında klima, duş ve televizyon bulunuyor. Tesisin ka...
Tek Kişilik 193 TL
Çift Kişilik 193 TL
 Luce Design Hotel  (Alaçatı)
Luce Design Hotel (Alaçatı)
İzmir
Hayal edin... Alaçatı’da bir taş bina. Kemerli büyük ahşap bir kapıdan içeri giriyorsunuz. Zevkle döşenmiş geniş koridor sizi karşılıyor. Koridorun sonunda bembeyaz ahşap pe...
Cactus Club Yalı & Resort (Gümüldür)
Cactus Club Yalı & Resort (Gümüldür)
İzmir
Mandalina diyarı Gümüldür'de yer alan Club Yalı Resort, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bir ortam sunuyor. Denize sıfır tesisin, 180 m uzunluğunda kum-çakıl plajı ve iskelesi b...
Premier Solto Hotel By Corendon (Alaçatı)
Premier Solto Hotel By Corendon (Alaçatı)
İzmir
Solto Hotel misafirleri, Alaçatı’da zeytin ağaçları ve lavanta kokuları arasında denizi ayaklarının altında hissedip ruhunu arındırıken, SPA merkezinde bedenini dinlendiriyor...
Tek Kişilik 1055 TL
Çift Kişilik 1897 TL
Üç Kişilik 2760 TL
Zeytin Apart Otel (Alaçatı)
Zeytin Apart Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmiri'n harika denizi ve hareketli eğlence yerleri ile popüler olan tatil merkezi Çeşme'de yer alan Zeytin Apart Otel, misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor. Tesis...
Tek Kişilik 450 TL
Çift Kişilik 450 TL
Üç Kişilik 534 TL
Herakles Butik Otel (Çeşme)
Herakles Butik Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yer alan Herakles Butik Hotel, her biri farklı konsepteki odalarıyla misafirlerine rahat bir tatil imkanı sunuyor. Tesisin odalarınd...
Tek Kişilik 683 TL
Çift Kişilik 683 TL
Alaroof Butik Otel (Alaçatı)
Alaroof Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın otantik taş evlerinden ilham alan Alaroof Butik Hotel, huzurlu ve konforlu bir tatil sunuyor. Otelde 20 oda ve özel havuzlu 2 villa mevcut. Odaların tümünde; L...
Hotel Akay (Selçuk)
Hotel Akay (Selçuk)
İzmir
İsa Bey Camii'nin yanında yer alan Akay Hotel, ücretsiz Wi-Fi içeren odalar sunmakta olup Selçuk'un merkezine yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otelde şezlongla...
Selim Sultan Hotel (Özdere)
Selim Sultan Hotel (Özdere)
İzmir
1980 yıllarında kurulmuş olan Selim Sultan Hotel kurucusu olan Mehmet Demir daha sonralarında otel işletmesini Sait Demir'e bırakmıştır. Demir ailesi 2 nesildir otel Selim Sul...
Tarçın Alaçatı Butik Otel
Tarçın Alaçatı Butik Otel
İzmir
Taş dokulu odaları sakız ağaçlarıyla çevrili,havuzlu,sessiz ve sakin yapısıyla sizleri merkeze 400 metre uzaklıkta olan evinize davet ediyoruz. Wifi, Binada ücretsiz otopark, Havuz...
Çift Kişilik 158 TL
Adres Alaçatı Butik Otel
Adres Alaçatı Butik Otel
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da, doğal güzellikler ile çevrili huzurlu bir atmosferde hizmet veren Alaçatı Adres Otel, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konu...
Bi Hotel (Alaçatı)
Bi Hotel (Alaçatı)
İzmir
Çeşme'nin en gözde bölgesi olan Alaçatı'da yer alan Bi Otel Alaçatı, merkezi konumu ve huzur dolu ortamı ile misafirlerine büyülü bir tatil vadediyor. 4 oda ile misafi...
Avenue Alaçatı
Avenue Alaçatı
İzmir
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Alaçatı'da konumlanan Avenue Alaçatı Butik, huzur verici bir bahçe içerisinde misafirlerini ağırlıyor. Tesisin konforlu odalarında; k...
Tek Kişilik 345 TL
Çift Kişilik 345 TL
Üç Kişilik 448 TL
Denizatı Holiday Village (Gümüldür)
Denizatı Holiday Village (Gümüldür)
İzmir
Denizatı Seferihisar - Kuşadası sahil yolu üzerinde, Gümüldür sahil kavşağına 3 km mesafededir. Yakıcı Ege güneşinde, serinlemenin en keyifli yolu, Denizatı havuz başı... Palmiye v...
Tek Kişilik 855 TL
Çift Kişilik 1145 TL
Üç Kişilik 1538 TL
Hotel de Gold Alaçatı
Hotel de Gold Alaçatı
İzmir
İzmir'in gözbebeği Çeşme'nin Alaçatı beldesinde yer alan Alaçatı Hotel De Gold, muhteşem bir açık havuza ve havuz manzarasına ev sahipliği yapmaktadır. Tesis bünyesindeki...
Kerme Ottoman Alaçatı
Kerme Ottoman Alaçatı
İzmir
İzmir Alaçatı mahallesinde Hacımemiş bölgesinde, yüzme havuzlu ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz konforlu atmosferi ile kusursuz kişiye özel hizmeti ile huzur sessizlik içerisi...
Tek Kişilik 414 TL
Çift Kişilik 703 TL
Morro Otel (Alaçatı)
Morro Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı’nın merkezi Kemalpaşa caddesine yürüme mesafesinde olan Morro,korumacı turizme verdiği önemle,yöresel dokuyu koruyarak, 2004 yılında inşaa edilip, 2011 yılında hizmet...
Çift Kişilik 690 TL
Üç Kişilik 897 TL
Fora Konak Hotel (Alaçatı)
Fora Konak Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da yer alan Fora Konak Alaçatı, sevimli bahçesi, yüzme havuzu ve konforlu odalarıyla huzur dolu bir tatil yaşatıyor. Tesisin şık ve k...
Mayko Ev Otel (Alaçatı)
Mayko Ev Otel (Alaçatı)
İzmir
Yaz dönemi boyunca hizmet veren Alaçatı Mayko Ev Otel, denize yalnızca 2,5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Alaçatı'nın oldukça merkezi bir noktasında bulunan otel İzmir Ad...
Lila Boutique Hotel (Dikili)
Lila Boutique Hotel (Dikili)
İzmir
Ege'nin maviliği ve yeşilliklerinin bir arada buluştuğu Dikili mevkiinde konumlanan Lila Boutique Hotel; alışveriş, eğlence ve ulaşım noktalarına yakın konumu ile misafirlerin...
Tek Kişilik 241 TL
Çift Kişilik 241 TL
Eren Apart Hotel (Urla)
Eren Apart Hotel (Urla)
İzmir
2001 yılından beri seçkin misafirlerini aile sıcaklığı içinde ağırlayan Eren Apart Hotel, yenilenmiş yüzüyle siz değerli misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Urla'nın...
Rakasta Boutique Hotel (Dikili)
Rakasta Boutique Hotel (Dikili)
İzmir
Rakasta Boutique Hotel & Convention Center, Dikili’de misafirleri için en ince detayların dahi düşünüldüğü konforlu odalarıyla kaliteli ve huzurlu bir tatil arayanlara mu...
Tek Kişilik 253 TL
Çift Kişilik 324 TL
Balbadem Hotel (Alaçatı)
Balbadem Hotel (Alaçatı)
İzmir
Ilıca Plajı'na 3 km mesafede bulunan Alaçatı Balbadem Otel; Alaçatı'nın merkezinde, doğayla iç içe bir konumda, tarihi ve nostaljik atmosferiyle hizmet veriyor. Zevkli bi...
Tek Kişilik 227 TL
Çift Kişilik 276 TL
Delmar Suites & Residence (Çeşme)
Delmar Suites & Residence (Çeşme)
İzmir
Delmar Suites Otel, Çeşme Ilıca Merkez’deki konumu, çağdaş atmosferi, modern dekorasyonu, Ilıca plajina olan yakınlığı, mobilyalı ve ankastre beyaz eşyalı 1+1 ve 2+1 suit oda...
Port Ladera Hotel (Alaçatı)
Port Ladera Hotel (Alaçatı)
İzmir
Port LaDera Alaçatı bizler için sadece sizleri tatilinizde ağırlayacağımız otel değil, sizleri bugüne kadar bildiğiniz veya gözlemlediğinizden daha farklı ve samimi bir Alaçatı&rsq...
Değerli Motel (Seferihisar)
Değerli Motel (Seferihisar)
İzmir
İzmir'in `Seferihisar' ilçesinde, Ürkmez mevkiinde bulunan Değerli Motel, muhteşem Ege Denizi'ne yalnızca 100 metre mesafede yer alıyor. Toplam 20 odasıyla hizmet...
Tek Kişilik 131 TL
Çift Kişilik 158 TL
Üç Kişilik 179 TL
Begonvil Otel (Alaçatı)
Begonvil Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in gözde tatil bölgesi Alaçatı'da, doğal güzellikler ile çevrili huzurlu bir atmosferde hizmet veren Begonvil Otel Alaçatı, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın k...
Tek Kişilik 690 TL
Çift Kişilik 690 TL
Üç Kişilik 1173 TL
Dört Kişilik 1380 TL
Çiçek Otel  (Dikili)
Çiçek Otel (Dikili)
İzmir
Çandarlı merkezde bulunan ÇİÇEK OTEL& RESTAURANT , Dikili ilçe merkezine 19 km, İzmir merkezine 90 km, Adnan Menderes Havaalanı'na ise 117 km uzaklıktadır. Denize sıfır od...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 282 TL
Üç Kişilik 324 TL
Dört Kişilik 379 TL
Amare Otel (Çeşme)
Amare Otel (Çeşme)
İzmir
Çeşme Marina'ya 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan Amare Çeşme, Aya Yorgi plajlarına araç ile 3 dakika uzaklıkta konumlanıyor. Tesis, yeşillikler içinde olan bahçesi ve havuz...
Tek Kişilik 496 TL
Çift Kişilik 552 TL
Orion Konukevi Pansiyon (Seferihisar)
Orion Konukevi Pansiyon (Seferihisar)
İzmir
Bu güzel tatil beldesinde özgürce zaman geçirmek isterseniz eğer, ORION KONUKEVİ'ni denemelisiniz. Eşsiz Marina ve doğa manzarasıyla bir aile evi olan ORION' da 2 kişilik...
Tek Kişilik 276 TL
Çift Kişilik 276 TL
Can Hotel (Karaburun)
Can Hotel (Karaburun)
İzmir
4 yıldızlı Can Karaburun Hotel, İzmir'in sevilen tatil bölgelerinden Karaburun'da konuklarını ağırlamaktadır. Bölgenin ünlü Bodrum Plaj'ında bulunan tesisin plajda k...
Tek Kişilik 450 TL
Çift Kişilik 797 TL
Üç Kişilik 1079 TL
Yedi Bilgeler Hotel (Selçuk)
Yedi Bilgeler Hotel (Selçuk)
İzmir
İzmir Selçuk'ta yer alan Yedibilgeler Hotel, Ege'nin doğal güzelliklerini doyasıya yaşayabileceğiniz konumda açık havuzuyla misafirlerine sağlık dolu bir tatil imkanı sun...
Yamaçevi Butik Hotel (Alaçatı)
Yamaçevi Butik Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezine 300 m mesafede bulunan tesis, keyifli bir Ege tatili sunuyor. Tesiste 11 oda mevcut. Odalarda; klima, televizyon, uydu yayını, saç kurutma makinesi, ...
Alaçatı Mandalina Otel
Alaçatı Mandalina Otel
İzmir
Alaçatı'nın renkli yaşantısını doyasıya yaşama imkanı sunan Alaçatı Mandalina Otel, konforlu odaları ve samimi hizmetiyle eşsiz bir tatil vadediyor. Şık ve konforlu detaylara...
Tek Kişilik 3450 TL
Çift Kişilik 3450 TL
Peri Art Hotel (Alaçatı)
Peri Art Hotel (Alaçatı)
İzmir
Turizm sektörunde Genel Müdür olarak uzun yıllar İzmir'de görev aldıktan sonra, çocukluğumdan beri hayatımda çok özel bir yeri olan Alaçatı' ya yerleşerek Peri Art Boutiq...
Menendi Otel (Foça)
Menendi Otel (Foça)
İzmir
Menendi Otel; Ege’nin tarihi dokusunu koruyabilmiş sahil yerleşimlerinden biri olan Foça'da konforlu bir konaklama alternatifidir. Birbirinden farklı konsepte sahip 1...
Birgi Ata Konağı (Ödemiş)
Birgi Ata Konağı (Ödemiş)
İzmir
Klimalı Birgi Ata Konağı, Birgi'de konaklama imkanı sunmaktadır. Alaşehir tesise 41 km mesafededir. Tesis bünyesindeki özel otopark ve tüm alanlarda WiFi erişimi ücretsizdir.K...
Tek Kişilik 269 TL
Çift Kişilik 386 TL
Üç Kişilik 469 TL
Vardar Pension (Selçuk)
Vardar Pension (Selçuk)
İzmir
Vardar Pension Otel, sizleri en iyi şekilde misafir edebilmek için tüm donanımlarıyla hizmet vermektedir. Otelde bulunan Kapalı Havuz gibi birçok hizmetten faydalanabilirsiniz....
Tek Kişilik 117 TL
Çift Kişilik 210 TL
Üç Kişilik 251 TL
Kokopelli Hotel (Alaçatı)
Kokopelli Hotel (Alaçatı)
İzmir
Türk misafirperverliğini, güler yüzlü personelinin eşsiz hizmet anlayışını, geleneksel Alaçatı mimarisi ile harmanlayan Kokopelli Alaçatı; misafirlerine konforlu bir konaklama alte...
Tek Kişilik 507 TL
Çift Kişilik 589 TL
Üç Kişilik 841 TL
Bedirhan Konak Otel (Alaçatı)
Bedirhan Konak Otel (Alaçatı)
İzmir
Çeşme Alaçatı'da yer alan Alaçatı Bedirhan Otel, yemyeşil bir bahçeye ve bir avlu terasa sahiptir. Tesis genelinde Wi-Fi erişimi ücretsizdir. Her gün saat 17:00'de çay ve...
Ephesus Hillside (Selçuk)
Ephesus Hillside (Selçuk)
İzmir
İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken ilçesi Selçuk'ta hizmet veren Ephesus Hillside; misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesist bulunan tü...
Tek Kişilik 196 TL
Çift Kişilik 238 TL
Üç Kişilik 282 TL
Alacaat Butik Otel (Alaçatı)
Alacaat Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil bölgesi Alaçatı'da şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir atmosferde misafirlerini ağırlayan Alacaat Butik Otel, alışveriş ve ulaşım noktalarına ya...
Şimal Butik Otel (Alsancak)
Şimal Butik Otel (Alsancak)
İzmir
Şimal Butik Otel Cafe & Restaurant, İzmir Alsancak'ta özenle dizayn edilmiş odaları ve konforlu konaklama olanaklarıyla yıl boyunca siz misafirlerine hizmet vermektedir. T...
Tek Kişilik 175 TL
Çift Kişilik 238 TL
Üç Kişilik 307 TL
Alaçatı Golden Resort
Alaçatı Golden Resort
İzmir
Çeşme ilçe merkezine 6 km, İzmir şehir merkezine 75 km de bulunan otelimiz, Adnan Menderes Havaalanı'na ise 84 km uzaklıktadır.Çeşme’nin Begoviller ve yeşillikler içeres...
Tek Kişilik 403 TL
Çift Kişilik 476 TL
Hay Hotel Alaçatı
Hay Hotel Alaçatı
İzmir
Aile bizim için vazgeçilmez bir unsur. Gelen her misafirimizi de ailemizin birer ferdi olarak görüyoruz. Bunun için biz evimizde nasıl rahat etmek istersek, sizlerin de aynı rahatl...
Tek Kişilik 752 TL
Çift Kişilik 821 TL
The Six Alaçatı Hotel
The Six Alaçatı Hotel
İzmir
Otelimiz Alaçatı'nın en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, en yeni butik oteli. Hacımemiş mahallesine 5 dakika yürüme mesafesindedir. Alaçatı port ise araçla 5 dakika mesafede...
Altı Oda Butik Otel (Çeşme)
Altı Oda Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem doğası ve sunduğu avantajlarıyla vazgeçilmez haline gelen Çeşme Ilıca'da yer alan Altı Oda Butik Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin çağdaş t...
Tek Kişilik 496 TL
Çift Kişilik 593 TL
Üç Kişilik 814 TL
Jakamar Otel (Alaçatı)
Jakamar Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın renkli yaşantısını doyasıya yaşama imkanı sunan Jamakar Butik Otel, konforlu odaları, ev ortamını anımsatan ortamı ve samimi hizmetiyle eşsiz bir tatil vadediyor. ...
Viento Otel (Alaçatı)
Viento Otel (Alaçatı)
İzmir
Rüzgar sörfüne elverişli plajları, tarihi taş evleri ve şirin sokakları ile görenleri kendine hayran bırakan Alaçatı’da yer alan Viento Otel, misafirlerini doğa ile iç içe huzur ve...
Vesta Köpek Eğitimi & Köpek Oteli
Vesta Köpek Eğitimi & Köpek Oteli
İzmir
Her köpeğin kendi odasında konakladığı, ev tipi ya da müstakil bahçeli odaların olduğu, İzmir merkeze 20 dk mesafede eşsiz bir köpek oteli. Maalesef sadece köpeklerinizin konaklama...
Tayfun Boutique Hotel (Karaburun)
Tayfun Boutique Hotel (Karaburun)
İzmir
Tayfun Hotel, İzmir'den 30 kilometre uzaklıkta, Mordoğan'da yer alır ve tesis genelinde bir restoran ve ücretsiz Wi-Fi sunmaktadır. Konuklar otel bünyesindeki restoranın ...
Tek Kişilik 155 TL
Çift Kişilik 248 TL
Kyme Otel (Aliağa)
Kyme Otel (Aliağa)
İzmir
Deniz kıyısına sadece birkaç metre uzaklıkta yer alan Kyme Hotel'in klimalı odalarında ücretsiz Wi-Fi mevcuttur. Güzel bir yeşil bahçe ile çevrili olan otelde açık yüzme havuz...
Grand Hotel Ontur (Çeşme)
Grand Hotel Ontur (Çeşme)
İzmir
Denize sıfır konumda Çeşme – Dalyanköy'de yer alan Grand Hotel Ontur, deniz manzaralı tesisinde konuklarını ağırlamaktadır. Açık yüzme havuzu ve SPA merkezi bulunan tesi...
Otel Samyeli (Dikili)
Otel Samyeli (Dikili)
İzmir
Ege Denizi'nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu Dikili'de hizmet veren Samyeli Otel; elverişli lokasyon avantajı ile misafirlerine ava...
Tek Kişilik 158 TL
Çift Kişilik 276 TL
Üç Kişilik 379 TL
Ladin Otel (Çeşme)
Ladin Otel (Çeşme)
İzmir
Ladin Otel, İzmir, Çeşme Merkez'de bulunmaktadır. Tesis, yarım pansiyon konsept ile hizmet vermektedir. Otelin 66 adet odası bulunmaktadır. Odalar, 1 adet kral dairesi, 2 adet...
Ensar Hotel (Foça)
Ensar Hotel (Foça)
İzmir
İzmir'in küçük, sakin ve huzurlu balıkçı kasabası Foça'da 20 odasıyla misafirlerini ağırlayan Ensar Hotel, büyük şehirleri andıran kalabalık tatil beldeleri yerine sakinl...
Tek Kişilik 358 TL
Çift Kişilik 386 TL
Üç Kişilik 545 TL
Koz Marigold Suites (Çeşme)
Koz Marigold Suites (Çeşme)
İzmir
Çeşme'de denize yürüme mesafesinde yer alan Koz Marigold Apart Otel, misafirlerine hem sakin hem eğlenceli bir tatil fırsatı sunuyor. Tesisin odalarında; balkon, klima, mu...
Tek Kişilik 172 TL
Çift Kişilik 172 TL
Üç Kişilik 207 TL
Rebetika Boutique Hotel (Selçuk)
Rebetika Boutique Hotel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in Selçuk Mevkii'nde yer alan Rebetika Hotel tarihi turistik noktalara ulaşımda sağladığı kolaylık ile misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Aile odaları ve...
Tek Kişilik 138 TL
Çift Kişilik 169 TL
Üç Kişilik 213 TL
Cenka Otel (Selçuk)
Cenka Otel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in tarihi kentlerinden Selçuk'ta konumlanan Cenka Otel; tarihi mekanlara yakınlığı ile misafirlerine avantaj sağlıyor. 2'i Deluxe, 26'sı standart olmak...
Tek Kişilik 207 TL
Çift Kişilik 207 TL
Üç Kişilik 207 TL
İzmir Palas Otel (Konak)
İzmir Palas Otel (Konak)
İzmir
İzmir'in merkezinde bulunan bu otel, İzmir Körfezi'ne ve kordona bakan ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bazıları deniz manzaralı olmak üzere, tüm odalarda balkon mevcuttu...
İzmir Antikhan Hotel (Konak)
İzmir Antikhan Hotel (Konak)
İzmir
Otelimiz, Şehir Merkezinde olup, Kordon, Alsancak, Konak, Çankaya ve İzmir'in bir çok yerine ulaşımı çok yakın konumdadır. Emin olun ki, kendinizi bu tarihi yapının içine haps...
Tek Kişilik 124 TL
Çift Kişilik 172 TL
Üç Kişilik 234 TL
Sörf Otel (Alaçatı)
Sörf Otel (Alaçatı)
İzmir
Çeşme'nin gözdesi Alaçatı'da şirin mimarisi ile hizmet veren Alaçatı Sörf Otel, çarşıya ve restoranlara yakın konumu ile misafirlerine büyülü bir tatil imkanı sunuyor. Gü...
Tek Kişilik 441 TL
Çift Kişilik 441 TL
Üç Kişilik 683 TL
Dört Kişilik 752 TL
Club Familia (Çeşme)
Club Familia (Çeşme)
İzmir
“Biz Bize” Olmanın Gönül Rahatlığı Club Familia’da Yaşanır. Ailenizle birlikte huzur dolu bir tatil yapabilmeniz için hiçbir ayrıntının ihmal edilmediği Club Fami...
Defne Ev Hotel (Alaçatı)
Defne Ev Hotel (Alaçatı)
İzmir
Defne Ev Hotel, Çeşme'nin en sevilen noktalarından biri olan Alaçatı'da konuklarını ağırlamaktadır. Alaçatı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarının yanı başında konuklar...
İlayda's Suites Hotel (Alaçatı)
İlayda's Suites Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezine 650 ayak mesafede bulunan İlayda-s Suites Alaçatı, huzurlu bir yeşil bahçeye ve klima ile ücretsiz Wi-Fi erişimli büyüleyici odalara sahiptir. Ilıca Plaj...
Simira Otel (Alaçatı)
Simira Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Simira Hotel; Alaçatı' da konforlu odaları ile misafirlerine keyifli bir tatil yaşatıyor. Tesisin odalarında; banyo, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı,...
Tek Kişilik 531 TL
Çift Kişilik 531 TL
No Onbir Otel (Alaçatı)
No Onbir Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın eski taş evlerinden birinde, tarihi atmosferin konforla buluştuğu keyifli bir tatil sunan No Onbir; misafirlerine huzurlu bir tatil alternatifi sunuyor. Tesiste...
Troy Boutique Hotel & Spa (Çeşme)
Troy Boutique Hotel & Spa (Çeşme)
İzmir
Çeşme'nin Ayasaranda Köyü mevkinde yer alan Çeşme Troy Boutique Hotel, her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Alaçatı ve İyon mimarisi ile dikkat çeken Çeşme Troy Bouti...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Ayşe Hanım Konağı (Urla)
Ayşe Hanım Konağı (Urla)
İzmir
Amasya Ayşe Hanım Konağı, tarihin ve doğanın eşsiz uyumuna sahip şehzadeler şehri Amasya'da Kral Kaya Mezarları'nın hemen altında Yeşilırmak kenarında konumlanmıştır. Tüm...
Tek Kişilik 304 TL
Çift Kişilik 279 TL
Aden Butik Otel (Çeşme)
Aden Butik Otel (Çeşme)
İzmir
Merkezi konumu ile misafirlerine avantaj sağlayan Aden Butik Otel; sunduğu konfor ve olanaklarla hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalarda misafirlerine keyifli bir tatil imkanı...
Maya Bistro Hotel Beach
Maya Bistro Hotel Beach
İzmir
Rahatınız ve konforunuz düşünülerek özenle dekore edilmiş birbirinden bağımsız balkonlu, hayvan dostu seçeneğiyle 25 odamız mevcuttur. Odanızın balkonundan kuşların, denizin, rüzga...
Tek Kişilik 558 TL
Çift Kişilik 745 TL
Foça Boutique Hotel (Foça)
Foça Boutique Hotel (Foça)
İstanbul
Foça Butik Hotel; tarihi güzellikleri ve merak uyandıran doğası ile tüm dünyadan turistlerin ilgisini çeken İzmir'in Foça Mevkii’nde hizmet veriyor. Tesisin modern bir an...
Tek Kişilik 234 TL
Çift Kişilik 234 TL
Üç Kişilik 331 TL
Casaoliva Hotel (Alaçatı)
Casaoliva Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın geleneksel mimarisi değildir Casaoliva Hotel'in tek özelliği. Yüzlerce yıllık nostaljiyi günümüz konforuyla harmanlamış olmak özel kılar otelimizi. Son teknol...
Site Soley (Çeşme)
Site Soley (Çeşme)
İzmir
Site Soley, denizin dinlendirici sesini dinleyebileceğiniz sessiz ve sakin konumu ile misafirlerine huzurlu bir konaklama alternatifi sunuyor. Tesis Adnan Menderes Uluslararası...
Tek Kişilik 379 TL
Çift Kişilik 379 TL
Alya Rüzgarı Otel (Alaçatı)
Alya Rüzgarı Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı’nın merkezine yürüme mesafesinde, merkezin kalabalığından ve gürültüsünden bir o kadar uzakta olan Alya Rüzgarı Otel, msafirelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ...
My Story Hotel (Alaçatı)
My Story Hotel (Alaçatı)
İzmir
Kendi sevincimizi ve heyecanlarımızı tecrübelerimizle harmanlayarak sizlere aile sıcaklığında keyifli bir atmosfer sunmayı planladık. Sıcak yaz günlerinde havuz başında serinley...
Nea Garden Hotel (Alaçatı)
Nea Garden Hotel (Alaçatı)
İzmir
Nea Garden Hotel, konforlu mekanları ve huzurlu atmosferiyle Alaçatı'nın eşsiz güzelliğini yaşam fırsatı sunuyor.Bahçe içerisinde, her birinde 1+1 özellikte 4 süit odanın bulu...
Tek Kişilik 1076 TL
Çift Kişilik 1262 TL
Üç Kişilik 1442 TL
Paris Hotel (Selçuk)
Paris Hotel (Selçuk)
İzmir
İzmir'in Selçuk Mevkii'nde yer alan Paris Hotel , tarihi turistik noktalara ulaşımda sağladığı kolaylık ile misafirlerine keyif dolu bir tatil vadediyor. Tesisin ev rah...
Tek Kişilik 110 TL
Çift Kişilik 155 TL
Üç Kişilik 210 TL
Dört Kişilik 282 TL
Bay C Hotel (Alaçatı)
Bay C Hotel (Alaçatı)
İzmir
Yaklaşık 26 m2 olan bu odaların bazılarında Alaçatı havası alacağınız balkon bazılarında ise kendinizi özel hissedebileceğiniz ufak bir bahçe bulunuyor. Hem Ege yöresinin havası...
Aria Claros Beach & Spa Resort (Özdere)
Aria Claros Beach & Spa Resort (Özdere)
İzmir
Ege’nin en güzel koylarından Özdere Claros Koy’ unda muhteşem deniz, kum ve doğa ile tanışın. Herodot’un da dediği gibi, “Ege sahilleri dünyanın en güzel g...
Alura Boutique Hotel (Alaçatı)
Alura Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Muhteşem doğası, rüzgar sörfüne elverişli plajları ve sevimli sokaklarıyla görenleri kendine hayran bırakan Alaçatı'da yer alan Alura Butik Otel, misafirlerine keyif dolu bir ...
Tek Kişilik 1124 TL
Çift Kişilik 1124 TL
Münevver Abla Konuk Evi (Alaçatı)
Münevver Abla Konuk Evi (Alaçatı)
İzmir
Ev sıcaklığını ve konforunu sunmayı hedefleyen tesisin 6 odası bulunuyor. Odaların tümünde; banyo, duş, LCD TV, split klima, WC ve saç kurutma makinesi gibi olanaklar mevcut. Aç...
1882 Butik Otel (Alaçatı)
1882 Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da, tarihi taş evlerden birinde misafirlerini ağırlayan otel, tasarımı ve huzurlu ortamı ile siz bir Ege masalına davet ediyor. Tesis; her biri özel tasarlanmış, t...
Tek Kişilik 207 TL
Çift Kişilik 207 TL
Buğra White Palace (Alaçatı)
Buğra White Palace (Alaçatı)
İzmir
Buğra Alaçatı'nın açık ve sıcak renklere sahip tüm konaklama birimleri sade mobilyalarla dizayn edilmiştir. Klima her birimde standart olarak yer alır. Saç kurutma makinesi ve...
Tek Kişilik 991 TL
Çift Kişilik 648 TL
La Mia Casa Hotel (Alaçatı)
La Mia Casa Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da bulunan La Mia Casa Hotel, misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Tesisin modern dekorasyona sahip 9 odasında;...
Kumsal Hotel (Foça)
Kumsal Hotel (Foça)
İzmir
İzmir'in hem tarihi hem de turistik güzelliği ile dikkat çeken ilçesi Foça'da yer alan Kumsal Hotel, misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor. Tesis denize yürüme mesafe...
Tek Kişilik 503 TL
Çift Kişilik 562 TL
Aksu Otel (Alaçatı)
Aksu Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'da konuklarını ağırlayan Aksu Otel, misafirlerinin kullanımına ait açık yüzme havuzu, saunası ve hamamı bulunmaktadır. Tesisin tüm açık ve kapalı alanlarından erişileb...
Kalipso Motel (Çeşme)
Kalipso Motel (Çeşme)
İzmir
Kalipso Motel, Çeşme'nin Ilıca ilçesinde konuklarını ağırlamaktadır. Tesisin özel araçları ile gelen konukları için ücretsiz otopark alanı mevcuttur. Tüm konaklama birimleri v...
 Şirin Villa Otel (Çeşme)
Şirin Villa Otel (Çeşme)
İzmir
İzmir'in incisi Çeşme'nin en güzel plajı Ilıca'ya sadece 50 m mesafede bulunan Şirin Villa Otel, misafirlerine doğayla iç içe, huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. ...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Boğaziçi Butik Otel (Alaçatı)
Boğaziçi Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da hizmet veren Boğaziçi Butik Otel; misafirlerine huzurlu bir tatil altern...
Tek Kişilik 717 TL
Çift Kişilik 324 TL
Üç Kişilik 489 TL
Fehmi Bey Alaçatı Butik Otel
Fehmi Bey Alaçatı Butik Otel
İzmir
İzmir'in popüler tatil bölgesi Alaçatı'da şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir atmosferde misafirlerini ağırlayan Fehmi Bey Alaçatı Otel, alışveriş ve ulaşım noktaların...
Han Otel (Urla)
Han Otel (Urla)
İzmir
Doğa ve tarihin buluştuğu Urla İzmir ilçesinde 125 yıllık geçmişe, HAN Otel’de tanıklık etmek istermisiniz şimdi doğru adrestesiniz. yüzyılların ayak seslerini bugüne ulaştır...
Tek Kişilik 552 TL
Çift Kişilik 828 TL
Metropolis Otel (Torbalı)
Metropolis Otel (Torbalı)
İzmir
Otelimiz havaalanı,deniz,antik kentler ve şehir merkezine konumu ile merkezdedir.Misafirlerimizin rahat ve konforu ön planda olup temiz ve huzurlu konaklamaları için profosyonel ka...
Tek Kişilik 310 TL
Çift Kişilik 379 TL
Üç Kişilik 759 TL
Duruhan Otel (Alaçatı)
Duruhan Otel (Alaçatı)
İzmir
Tarihi taş evleri, alışveriş yapılabilecek birçok dükkan ve mağazası, renkli restoranları, taş otelleri ve deniz kokulu rüzgarıyla Ege'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da ...
Attalos Suites Hotel (Bergama)
Attalos Suites Hotel (Bergama)
İzmir
İzmir'in Bergama mevkinde yer alan Attalos Hotel, misafirlerini bahçe manzaralı odaları ve yeşillik içerisindeki doğasıyla ağırlıyor.Tesisin ev konforunda tasarlanmış ferah ve...
Tek Kişilik 255 TL
Çift Kişilik 289 TL
Daria Otel (Alaçatı)
Daria Otel (Alaçatı)
İzmir
Çeşme – Alaçatı'da çiçeklerle bezenmiş bir bahçede siz misafirlerini ağırlayan Daria Alaçatı, aynı zamanda konforlu konaklama birimleri ve açık yüzme havuzuna ev sahipli...
Parva Port Hotel (Alaçatı)
Parva Port Hotel (Alaçatı)
İzmir
İzmir’in tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlü tatil beldesi Alaçatı’da yer alan Parvaport Otel, misafirlerine deniz manzarası ve plajlara yakı...
Leo Alaçatı Butik Otel
Leo Alaçatı Butik Otel
İzmir
İzmir tatillerinin vazgeçilmezi, rüzgar sörfünün merkezi Alaçatı’da yer alan Leo Alaçatı Butik Otel, misafirlerine keyif dolu bir tatil sunuyor. Misafirler tesiste yer alan, şez...
Çift Kişilik 752 TL
Asma Han Otel  (Alaçatı)
Asma Han Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı'nın merkezinde hizmet veren Asma Han Hotel Alaçatı, Ege'nin sımsıcak havasını yansıtan taş binasıyla misafirlerine renkli bir tatil deneyimi vadediyor.Tesisin şık...
Tek Kişilik 0 TL
Çift Kişilik 0 TL
Şirince Taş Konak Otel
Şirince Taş Konak Otel
İzmir
İzmir Şirince'de yer alan Şirince Taş Konak, sunduğu hizmet ve olanaklarla özellikle turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor. Tesiste 7 oda mevcu...
Tek Kişilik 372 TL
Çift Kişilik 410 TL
Üç Kişilik 517 TL
Merada Termal Tatil Köyü (Dikili)
Merada Termal Tatil Köyü (Dikili)
İzmir
Merada Termal Tatilköyü her metrekaresinde modern yaşamın işlevselliğini taşıyan ünitelerde; Osmanlı mimarisinin izleriyle, Safranbolu Evleri’nin doğal dokunuşlarını hissedec...
Hotel Karaçam (Eski Foça)
Hotel Karaçam (Eski Foça)
İzmir
Denize sıfır konumuyla dikkat çeken Hotel Karacam, Ege'nin tarihi dokusunu koruyabilmiş sahil yerleşimlerinden biri olan Eski Foça'da konforlu bir konaklama alternatifi s...
Tek Kişilik 303 TL
Çift Kişilik 303 TL
Üç Kişilik 545 TL
Peroni Otel (Alaçatı)
Peroni Otel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı’nın tertemiz havası, cıvıl cıvıl kuşları, huzur dolu doğası… Güneş, kum ve deniz üçlüsünün mükemmel birlikteliği… Peroni Otel’de bunların hepsini ...
Tek Kişilik 296 TL
Çift Kişilik 296 TL
Üç Kişilik 296 TL
Dört Kişilik 441 TL
Alaçatı Eski Ev Otel
Alaçatı Eski Ev Otel
İzmir
Orijinal ihtişamını korumak için yenilenmiş tarihi bir Yunan taş evinde hizmet veren Alaçatı Eski Ev Hotel, Alaçatı'da merkezi bir konumda yer almaktadır. Otelin avlusunda çiç...
Hane Boutique Hotel (Alaçatı)
Hane Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Mavi-beyaz sokaklarıyla Ege'nin popüler tatil merkezi Alaçatı'da hizmet veren Hane Alaçatı Hotel, şık ve konforlu odalarıyla misafirlerine eşsiz bir tatil vadediyor. ...
The Hotel (Alaçatı)
The Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı’nın merkezinde yer alan The Hotel Alaçatı, çarşı içine ve pazaryerine yürüme mesafesinde olan lokasyonu ile Alaçatı merkez mahallesi ve Hacımemiş mahallelerinin birle...
Başkent Hotel (Dikili)
Başkent Hotel (Dikili)
İzmir
32 yatak kapasiteli, toplamda 16 adet olan odalarımızda klima, televizyon, banyo, tuvalet, 24 saat sıcak su, kablosuz internet bağlantısı ve duş malzemeleri mevcut. Başkent Ote...
Tek Kişilik 144 TL
Çift Kişilik 193 TL
Pasifik Otel (Çeşme)
Pasifik Otel (Çeşme)
İzmir
Deniz kenarında yer alan 2 yıldızlı Pasifik Otel, kapılarını misafirlerine Çeşme'de açmaktadır. Harika kumsalıyla Tekke Plajı, otele sadece 8 metre mesafededir. Pasifik Otel, ...
Nüans Otel (Alaçatı)
Nüans Otel (Alaçatı)
İzmir
Nüans Hotel, Alaçatı merkezinde, 18. yüzyıldan kalma tarihi bir taş evde yer almaktadır. Su yatağı bulunan odalar, ücretsiz kahvaltı ve ortak kullanım alanlarında ücretsiz Wi-Fi su...
Mai Otel (Çeşme)
Mai Otel (Çeşme)
İzmir
Muhteşem denizi ve eğlence olanaklarıyla İzmir'in vazgeçilmez tatil merkezi olan Çeşme'de hizmet veren Mai Otel; misafirlerine huzurlu bir tatil vadediyor. Tesiste bul...
Tek Kişilik 648 TL
Çift Kişilik 717 TL
Natureland Efes Pension (Şirince)
Natureland Efes Pension (Şirince)
İzmir
Zeytin ağaçları ile çevrili Natureland Efes, açık bir yüzme havuzu ve mini mutfağa sahip klimalı odalara ev sahipliği yapıyor. Dağlara bakan otel, Artemis Tapınağı ve Aziz Johannes...
Tek Kişilik 338 TL
Çift Kişilik 379 TL
Üç Kişilik 476 TL
Koçlu Konağı (Alaçatı)
Koçlu Konağı (Alaçatı)
İzmir
Koçlu Konağı Otel, misafirlerine konforlu bir tatilin kapılarını açıyor. Alaçatı'nın birbirinden ünlü mekanlarına yürüyüş mesafesindeki tesisin Ege'ye özgü taze lezzet...
Vinocasa Butik Otel (Dikili)
Vinocasa Butik Otel (Dikili)
İzmir
Vinocasa Butik Hotel, İzmir'in Dikili Mevkii'nde konumlanıyor. Tesis, güler yüzlü personeli ve hizmet anlayışı ile misafirlerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. ...
Birgi Butik Otel Saliha Hanım Taş Konak (Ödemiş)
Birgi Butik Otel Saliha Hanım Taş Konak (Ödemiş)
İzmir
İzmir'in Ödemiş ilçesinde konumlanan tesis, misafirlerini şehrin gürültüsünden uzak huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. 7 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odala...
Tek Kişilik 213 TL
Çift Kişilik 234 TL
Üç Kişilik 262 TL
Insula Boutique Hotel (Alaçatı)
Insula Boutique Hotel (Alaçatı)
İzmir
Özel tasarım bir otel olan Insula Hotel & Restaurant'ı taş duvarlı odaları avizeler ve el yapımı mobilyalar kullanılarak rüstik elegant tarzda dekore edilmiştir. Tüm odala...
Kırlançe Butik Otel (Alaçatı)
Kırlançe Butik Otel (Alaçatı)
İzmir
Kırlançe Butik Hotel, misafirlerini tarihi taş evlere ve rüzgar sörfü yapmaya elverişli plajlara sahip olan Alaçatı'da ağırlıyor. Tesisin ev rahatlığını yaşatan balkonlu oda...
Tek Kişilik 514 TL
Çift Kişilik 514 TL
Selin Otel (Alaçatı)
Selin Otel (Alaçatı)
İzmir
Tarihi taş evleri ve rüzgar sörfüne uygun plajlarıyla, İzmir tatillerinin vazgeçilmezi olan Alaçatı'da aile sıcaklığını yaşatan Selin Otel Alaçatı; alışveriş ve eğlence mekanl...
Kırkınca Evleri (Şirince)
Kırkınca Evleri (Şirince)
İzmir
Kırkınca Evleri Butik Hotel, misafirlerini Şirince'nin doğal güzellikleri ile çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor. Tesisin 12 odası mevcut. Odalarda; banyo, duş, WC, k...
Tek Kişilik 545 TL
Çift Kişilik 648 TL
Üç Kişilik 821 TL
Birsen Hanım Konağı (Alaçatı)
Birsen Hanım Konağı (Alaçatı)
İzmir
Ege'nin incisi Alaçatı merkeze yürüme mesafesinde konumlanan Birsen Hanım Konağı, bünyesinde yer alan bahçesi ve terası huzurlu bir konaklama altarnatifi sunuyor. 6 oda ile...
Sevtur Otel (Seferihisar)
Sevtur Otel (Seferihisar)
İzmir
Otelimiz güler yüzlü servisi ve hijyeni ön planda tutmaktadır. Tüm odalar günlük olarak temizlenmektedir. Otelimiz 16 odalı olup resepsiyon ve bar alanları ile birlikte 7 katta...
Ala Otel (Alaçatı)
Ala Otel (Alaçatı)
İzmir
Ege'nin doğal güzellikleri ile çevrili Alaçatı Mevkii'nde konumlanan Ala Otel, merkeze yakın mesafede olup, restore edilmiş taş bir binada hizmet veriyor. Sörf merkez...
Tek Kişilik 289 TL
Çift Kişilik 289 TL
Dolce Vita Hotel (Alaçatı)
Dolce Vita Hotel (Alaçatı)
İzmir
Alaçatı Dolce Vita Butik Otel, yaklaşık 604 m2 arsanın üzerinde modern taş bina şeklinde, eski Rum evlerinini andıran şekilde inşa edilmiştir. 9 odadan oluşan otelimiz; odaları mis...
Taşev Butik Otel (Dikili)
Taşev Butik Otel (Dikili)
İzmir
Dikili – Çandarlı sahil yolu üzerinde, Çandarlı’dan gelişte Denizköy’e 2 km, Çandarlı’ya 9 km mesafede, BİMEYKO yerleşimindeki butik otelimiz bir aile işlet...
Tek Kişilik 241 TL
Çift Kişilik 414 TL
Üç Kişilik 483 TL